Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Кабельні ПЕРВИННІ термоЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ з покращеними метрологічнИми І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ характеристиками

Кабельні ПЕРВИННІ термоЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ з покращеними метрологічнИми І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ характеристиками

Назва:
Кабельні ПЕРВИННІ термоЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ з покращеними метрологічнИми І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ характеристиками
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,33 KB
Завантажень:
40
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національний університет “Львівська політехніка”
ГУК Олександр Петрович
УДК 536.532
Кабельні ПЕРВИННІ термоЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ з
покращеними метрологічнИми І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ характеристиками
05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів-2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському “Науково-виробничому об’єднанні “Термоприлад” ім. В.Лаха” АТЗТ
Науковий керівник - | Заслужений винахідник України,
доктор технічних наук, професор,
Стадник Богдан Іванович,
Директор Інституту Комп’ютерних Технологій та Автоматики Національного університету "Львівська політехніка", м. Львів.
Офіційні опоненти - | Доктор технічних наук, професор,
Назаренко Леонід Андрійович,
Директор наукового центру “Термометрія і оптика фізичних вимірювань” Національного наукового центру “Інститут метрології”, м. Харків.
Доктор технічних наук,
Скоропад Пилип Ізидорович,
доцент кафедри “Інформаційно вимірювальні технології”, Національного університету
“Львівська політехніка”, м. Львів.
Провідна установа – | Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДНДІ "Система")”, м. Львів, науково-дослідний відділ розробки теоретичних та науково-методичних засад метрологічного забезпечення вимірювально-інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами.
Захист відбудеться "25" лютого 2005 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті "Львівська політехніка" за адресою: 79013, Львів-13, вул. Ст. Бандери, 12, ауд.226 головного корпусу.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (м. Львів, вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий "20" січня 2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, д.т.н., проф. Луцик Я.Т.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Для вимірювання та контролю температури - од-но-го з найбільш важливих параметрів цілої низки об'єктів і тех-но-логічних процесів, а також при проведенні наукових досліджень, необхідні все більш точні та надійні термоперетворювачі. Однак, незважаючи на ве-лику номенклатуру засобів термометрії, як віт-чиз-няного, так і зарубіжного ви-роб-ниц-тва, забезпечити об’єкти нової техніки пре-цизійними, надійними, мало-інер-цій-ни-ми та малогабаритними термоперетворювачами, з можливістю їх трасування криволінійними ка-на-ла-ми, на сьо-годнішній день не вдається. Переважна більшість таких об’єктів ще й висувають специфічні вимоги до опе-рації проведення мо-ні-торингу їх тем-пе-ра-тур-но-го стану в умовах високих температур при по-єднанні впливу високого рів-ня силових і ві-бра-ційних навантажень, а також маг-нітних полів і радіаційного опро-мі-нен-ня. Сьогодні, як в Україні, так і за кор-доном, особливо у галузі ядер-ної енер-ге-ти-ки, серед засобів контактної тер-мо-метрії домінують тер-мо-елек-трич-ні пе-ретворювачі (ТП) з чутливими елементами (ЧЕ) кабельного ти-пу. Най-більш поширені кабельні ТП з номінальною статичною ха-рак-те-ри-с-ти-кою (НСХ) типу ХА(К) і ХК(L), основні метрологічні характеристики яких ре-гла-ментуються ДСТУ та ДСТУ 2857-94. Гранично допустимі значення по-хиб-ки ка-бельних ТП не перевищують ±1від значення вимірюваної тем-пе-ра-ту-ри, але для об’єктів сучасної техніки цього недостатньо. Тому створення вдо-ско-на-ле-них ТП з підвищеним рівнем метрологічної та механічної надійності є ак-ту-аль-ним на-уко-во-технічним завданням, яке вимагає про-ве-ден-ня наукових та кон-струк-тор-ських досліджень, скерованих на:
-
розроблення ТП, що забезпечують необхідні технічні вимоги, зокрема, за ме-тро-логічними показниками (?Т?±0,5…1,5 К в інтервалі 600…1100 0С) та тех-нічним ресурсом (25000 год.);
-
розвиток методології ста-бі-лізації НСХ ТП, яка ґрун-ту-єть-ся на засадах термодинамічної моделі, і експериментальну перевірку основних теоретичних положень;
-
встановлення значень допустимих відхилень метрологічних ха-рак-те-рис-тик ТП за умови довготривалого їх функціонування на об’єкті у випадку від-сут-нос-ті мож-ливості їх демонтажу для перевірки;
-
виявлення ступеня впливу процесів електромасоперенесення в матеріалах ЧЕ та еле-мен-тів їх кон-струк-ції на па-ра-мет-ри ме-тро-ло-гіч-ної і механічної надійності ТП;
-
розроблення захисних покриттів для ТП на основі термопар типу ХА(К) та ХК(L) з метою підвищення їх метрологічної та механічної надійності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Кабельні ПЕРВИННІ термоЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ з покращеними метрологічнИми І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ характеристиками

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок