Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Моделювання процесу вибору стратегії фінансово-господарської діяльності підприємств у ринкових умовах

Моделювання процесу вибору стратегії фінансово-господарської діяльності підприємств у ринкових умовах

Назва:
Моделювання процесу вибору стратегії фінансово-господарської діяльності підприємств у ринкових умовах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,98 KB
Завантажень:
202
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Міністерство освіти України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Жмуркевич Андрій Євгенович
УДК 330.101.542:330.4:519.6
Моделювання процесу вибору стратегії
фінансово-господарської діяльності
підприємств у ринкових умовах
Спеціальність 08.03.02 – економіко-математичне моделювання
Автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук
Львів – 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі інформаційних систем в мене-дж-мен-ті Львів-ського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Юринець Володимир Євстахович,
завідувач кафедри інформаційних систем в менеджменті Львів-сь-ко-го національного університету імені Івана Франка
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Гончарук Яків Андрійович,
ректор Львівської комерційної академії
кандидат економічних наук, доцент,
Фещур Роман Васильович,
кафедра менеджменту і міжнародного під-при-єм-ниц-тва, державний університет «Львівська політехніка»
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра математичних методів еколого-економічних досліджень
Захист відбудеться «29» лютого 2000 р. о 15.30 годині на засіданні спеці-алі-зо-ва-ної вченої ради Д35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка, м. Львів, пр. Свободи 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського наці-ональ--ного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5)
Автореферат розісланий 25 січня 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради ___________ Панчишин С.М.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Аналіз сучасного стану вітчизняної економіки свідчить про наявність значних кризових явищ, які мають місце у зв’язку зі зламом однієї економічної системи і недосконалістю та незавершеністю схеми побудови іншої. У таких умовах особливо важливе значення має розробка відповідного інстру-мен-тарію, використання якого дозволить дослідити характерні риси перехідного періоду становлення ринкових відносин та визначити можливі шляхи подолання еко-но-мічного спаду. Зокрема, створення методик, за допомогою яких можна отри-мати інформацію про наявний стан суб’єкта господарювання та сформувати реко-мен-дації щодо можливості покращання його функціонування надалі, врахо-ву-ючи об’єктивну невизначеність розвитку перехідної економіки. Значну частину аспектів, які виникають в ході такого дослідження, можна формалізувати, вико-ристовуючи сучасний математичний апарат. Тобто, йдеться про широке засто-су-ван-ня математичного моделювання еко-номічних процесів.
Чи не найважливішою ланкою господарської системи є сфера виробництва. На сьогодні відома значна кількість праць, які висвітлюють проблеми моде-лю-вання саме цієї сфери. Зокрема, поширені методики моделювання поведінки учас-ників ринку на основі побудови їх функції корисності та виробничих функції, розв’язування оптимізаційних задач, застосування різноманітних варіа-цій регресійного аналізу та ін.
Основна складність дослідження будь-якого виробничо-економічного явища полягає у множинності, різносторонності інтересів, яких торкаються наслідки цього явища, у наявності сторін, що мають неоднакові цілі, або хоча б у наяв-но-сті декількох точок зору на явище і його результат. У такому сенсі варто гово-рити про наявність чітко виражених рис, які притаманні конфліктній ситуації. Заува-жимо, що будь-яка зацікавлена сторона повинна мати різно-манітні можли-вос-ті дії для задоволення своїх інтересів. В іншому випадку, якщо у неї є лише одна така можливість, то вона перестає відігравати роль сторони, як такої, і пере-тво-рюється в обставину, яка впливає однозначним визначеним чином на перебіг події чи процесу. Тому, математична модель економічного явища, яка претендує на адекватність, повинна відображати характерні риси конфлікту, а саме – від-мін-ність інтересів учасників та різноманітність дій, які виконуються для досяг-нен-нями учасниками поставлених цілей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Моделювання процесу вибору стратегії фінансово-господарської діяльності підприємств у ринкових умовах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок