Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА В КАТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ І ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЯХ (1906-1916 рр.)

СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА В КАТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ І ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЯХ (1906-1916 рр.)

Назва:
СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА В КАТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ І ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЯХ (1906-1916 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,76 KB
Завантажень:
387
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Бочаров Віталій Володимирович
УДК 940.2(477)
СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА В КАТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ І ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЯХ (1906-1916 рр.)
07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Донецьк - 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник доктор історичних наук, професор
Лихолобова Зоя Григорівна,
професор кафедри історії слов'ян
Донецького національного університету
 
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Морозов Анатолій Георгійович,
завідувач кафедри всесвітньої історії та права
Черкаського державного університету
ім. Богдана Хмельницького
кандидат історичних наук, доцент
Темірова Надія Романівна,
доцент кафедри історіографії, джерелознавства,
археології та методики викладання історії
Донецького національного університету

Провідна установа – Інститут історії України НАН України, відділ історії України ХІХ - початку
ХХ ст. (м. Київ)
Захист відбудеться 9 лютого 2001 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.02 в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, ІІ корпус, ауд.32
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Донецького національного університету (83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24)
Автореферат розісланий 3 січня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Крапівін
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема аграрних перетворень П.А.Столипіна завжди привертала пильну увагу істориків і незмінно викликала жваві дискусії. Особливої актуальності вона набуває в теперішній час, коли гостро повстало питання приватної власності на землю. Належність власності визначає не тільки економічну систему, але й політичний лад суспільства. Крім того, в умовах сучасних спроб реформування аграрної сфери України корисно звернутися до досвіду столипінських перетворень і здобути з нього певні уроки, щоб уни-кнути помилок.
На всіх етапах історії нашої країни селянське питання було одним з найгостріших, але в різних регіонах воно проявлялося сво-єрідно, що було пов'язано з різними географічними, кліматичними, демографічними особливостями, а також традиціями, які склалися історично.
Катеринославська та Харківська губернії вважаються у відно-шенні гостроти аграрної проблеми порівняльно благополучними тери-торіями, що повною мірою можна віднести й до періоду столипінських перетворень. У зв'язку з цим набуває актуальності врахування спе-цифічних рис аграрного розвитку даного регіону і можливостей їх застосування в сучасних економічних реаліях. Регіональний чинник при вивченні історії сільського господарства взагалі надає можли-вість відтворення повнішої та різноманітнішої картини процесу, що досліджується.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження є складовою частиною науково-дослідницької теми, над якою працює колектив кафедри історії слов'ян Донецького національного університету (затверджена Міністерством освіти і науки України під загальною назвою "Етносоціальна та соціально-економічна історія Українського Донбасу (ХVІІ-ХХ ст.)" за № 99-1вв/13).
Столипінська аграрна реформа в Катеринославській і Харків-ській губерніях як реальність і ця ж проблема як наукова тема співвідносяться між собою через поняття "об'єкт" і "предмет". Якщо для дисертації об'єктом служать реальні події, які відбува-лися в той період, то її предметом є характерні для даного регіо-ну риси реформи на фоні проведення останньої в Україні та Росій-ській імперії в цілому.
Мета дослідження - простежити процес реформування в Катерино-славській і Харківській губерніях. Крім того, слід визначити, на-скільки місцева модель міжреволюційної аграрної перебудови відпо-відає сучасним уявленням про реформування сільського господарства.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати наступні завдання:
- виявити передумови реформи в даному регіоні, показати стан общини напередодні перелому на предмет проникнення в неї капіта-лістичних відносин;
- визначити роль перетворень у продовженні процесу капіталізації сільського господарства, який відбувався ра-ніше;
- розглянути процес закріплення землі в приватну власність, а також землевпорядчі заходи щодо подолання черезсмужжя та пов'яза-не з цим насадження дільничного землеволодіння з урахуванням природних умов, у яких воно існувало;
- виявити особливості перетворень у Катеринославській і Хар-ківській губерніях;
- простежити вплив реформи на зміну аграрної структури, за-стосування вдосконалених знарядь праці, впровадження прогресивні-ших систем сівообігів, надання агрономічної допомоги селянам;
- висвітлити вплив перетворень на розширення посівних площ, розвиток сільськогосподарського виробництва: збори хлібів, уро-жайність зернових культур і продуктивність тваринництва;
- порівняти отримані показники з результатами реформи в інших губерніях і по країні в цілому;
- сформулювати певні рекомендації щодо застосування історич-ного досвіду в сучасних умовах;
У ході вирішення поставлених завдань автором були використані спеціально-історичні методи:
1) історико-порівняльний (дуже важливо шляхом порівняння встановити особливості даного регіону по відношенню до інших);
2) статистичний (в роботі фігурує велика кількість фактів і статистичних зведень, що потребує їхньої систематизації);
3) типологічний (слід виділити типові явища та дослідити їх на різних етапах реформи при підведенні певного висновку);
4) генетичний (велике значення має вивчення генези сільсько-господарського укладу регіону протягом перетворень);
5) діахронний (необхідно простежити зміну моделі аграрного розвитку Катеринославської та Харківської губерній у контексті її структурного аналізу).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА В КАТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ І ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЯХ (1906-1916 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок