Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Мультиагентна інформаційна технологія адаптивної маршрутизації в мобільних комп‘ютерних МЕРЕЖАХ

Мультиагентна інформаційна технологія адаптивної маршрутизації в мобільних комп‘ютерних МЕРЕЖАХ

Назва:
Мультиагентна інформаційна технологія адаптивної маршрутизації в мобільних комп‘ютерних МЕРЕЖАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,90 KB
Завантажень:
317
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Лисак Наталія Володимирівна
УДК 004.04:004.057.5
Мультиагентна інформаційна технологія адаптивної маршрутизації в мобільних комп‘ютерних МЕРЕЖАХ
Спеціальність 05.13.06 – Інформаційні технології
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Вінниця – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Вінницькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник:
кандидат технічних наук, доцент
Хошаба Олександр Мирославович,
Вінницький національний технічний університет,
доцент кафедри інформаційного менеджменту
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор
Квєтний Роман Наумович,
Вінницький національний технічний університет,
завідувач кафедри автоматики та
інформаційно–вимірювальної техніки
доктор технічних наук, професор
Кулаков Юрій Олексійович,
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”,
професор кафедри обчислювальної техніки
Захист відбудеться "16" травня 2008р. о 1230 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 Вінницького національного технічного університету за адресою: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе 95, ГУК, 210.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вінницького національного технічного університету за адресою: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95.
Автореферат розісланий "15" квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради С.М. Захарченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним з найбільш динамічних напрямків розвитку ком-п’ютерних мереж сьогодні є розробка нових технологій та про-то--колів мар-ш-ру-ти-за-ції, здатних забезпечити функціонування ситуативних (ad hoc) мо-біль-них ме-реж (СММ), які утворюються мобільними вуз-лами за рахунок здій-с-нення тран-зитних пе-ре-дач без будь-якого попереднього конфігуру-ван-ня, інфра-струк-ту-ри або централі-зо-ва-но-го ад-мі-ністру-вання мережі. СММ застосовуються при ліквіда-ції сти-хійних лих; у військових діях; на зустрічах, учасники яких ба-жа-ють по-ді--ли-ти-ся інформацією і т. ін. Зрос-тання інте-ре-су до СММ підтверджує ство-рен-ня в ме-жах IETF робо-чих груп MANET (Mobile Ad hoc NETта ZEROCONF (Zero Confiа також проголошення NASA про-гра-ми ство-рення мережі су-пут-ни-ків земної орбіти та марсіанської інформа-цій-ної мережі, що буде скла-да-тися зі супутників, марсоходів та різно-ма-ніт-них датчи-ків.
Вузли СММ мо-жуть до-вільно пересуватися у пев-ній гео-графічній об-лас-ті, викликаючи, на від-міну від традицій-них мереж з фік-со--ва-ною структурою, часті непередбачувані зміни її топології, а обмежен-ня на ємність акумуляторів і радіус -пе-ре---давання інформації вимагають постій-но-го кон-тро-лю зв’яз-ності її вузлів.
Останнім часом для маршрутизації СММ було запропоновано знач-ну кіль-кість протоколів, зокрема таких, як DSDV, AODV, DSR, ZRP, HARP, ZHLS та інші, ко-жен з яких має певні переваги і не-доліки, але жоден з них не забезпечує масштабованості та ефективної роботи в умовах високої рухливості вузлів мере-жі, яка призводить до значного зростання накладних витрат маршрутиза-ції, .затримки виявлення маршрутів та порушень зв’язності мережі.
Од-ним з перспективних шляхів розв’язання проблеми масштабо-ва-ності керування складни-ми розподіленими системами є використання де-цен-тра-лізо-ваного механізму керування на основі принципу само-ор-ганізації, що ба-зу-ється на здатності великої кількості простих кооперативних агентів емерджентно породжувати у процесі взає-мо-дії та адаптації нові вла-стивості, такі як здат-ність до само-керування, адаптив-ність до се-ре-до-вища і т. ін. То-му дослід-жен-ня технологій децентралізованої адаптивної мар-ш--ру-тизації на мульти-агент-ній осно-ві є актуальними і мають теоретичну та практичну цінність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалася відповідно з координаційним планом науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України (наказ №37 від 13.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Мультиагентна інформаційна технологія адаптивної маршрутизації в мобільних комп‘ютерних МЕРЕЖАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок