Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІВНІЧНА БУКОВИНА І ХОТИНЩИНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)

ПІВНІЧНА БУКОВИНА І ХОТИНЩИНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)

Назва:
ПІВНІЧНА БУКОВИНА І ХОТИНЩИНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,65 KB
Завантажень:
319
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
 
ФОСТІЙ Іван Петрович
УДК: 94(477.85) “1939/1945”
ПІВНІЧНА БУКОВИНА І ХОТИНЩИНА
В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
(1939-1945 рр.)
07.00.01– Історія України
Автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук
ЧЕРНІВЦІ – 2005
Дисертацією
є рукопис
Робота виконана в Чернівецькому Національному університеті імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України на кафедрі історії України.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Брицький Петро Павлович,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
професор кафедри історії України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Баженов Лев Васильович,
Кам'янець-Подільський державний університет,
професор кафедри всесвітньої історії
кандидат історичних наук, доцент
Дацків Ігор Богданович,
Тернопільська академія народного
господарства, доцент кафедри українознавства
Провідна установа: Інститут української археографії
та джерелознавства
імені М.С. Грушевського
Національної Академії Наук України
 
Захист відбудеться 17.06.2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, корп. 14, ауд. 18).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Л. Українки, 23).
Автореферат розісланий 12.05.2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.Я. Лупул
загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Період Другої світової війни є одним із найбільш складних і трагічних в історичній долі Північної Буковини і колишнього Хотинського повіту, як і всієї України. На цій території твльки в 1940-1944 рр. відбулася трикратна зміна влади. При чому у всіх випадках вона була чужою, окупаційною. Вона менше всього турбувалася про щастя і добробут місцевого населення, хоча кожна з них намагалася виставити себе благодійницею – визволителькою із-під чужинського ярма.
Буковинці і бессарабці впродовж багатовікової історії прагнули встановити істо-ричну справедливість, возз’єднатися зі своїми єдинокровними братами за Дністром і над Дніпром. 3 листопада 1918 р. на вічі в Чернівцях, а 22-30 січня 1919 р. вибухом Хотинського повстання вони заявили про своє бажання стати складовою частиною незалежної української держави. Однак здійснитися цим прагненням у ті роки не судилося. Ця споконвічна мрія збулася 28 червня 1940 р., коли на територію Північної Буковини і Бессарабії вступила Червона армія і тут була встановлена радянська влада.
Ці ек-с-т-ра-ор-ди-на-р-ні по-дії від-бу-ва-ли-ся в час, ко-ли в Єв-ро-пі уже бу-шу-ва-ло во-г-ни-ще Дру-гої сві-то-вої вій-ни, яке 22 че-р-в-ня 1941 р. пе-ре-ки-ну-ло-ся і на те-ри-то-рію Ра-дян-сь-ко-го Со-ю-зу. Вій-на ви-ни-щу-ва-ль-но--руй-ні-в-ним ко-т-ком два ра-зи про-ко-ти-ла-ся Пі-в-ні-ч-ною Бу-ко-ви-ною і Хо-ти-н-щи-ною, як і всі-єю Укра-ї-ною, і за-вда-ла їй ве-ли-че-з-них ма-те-рі-а-ль-них і мо-ра-ль-них зби-т-ків та люд-сь-ких втрат. Пів-ні-ч-на Бу-ко-ви-на і Хо-ти-н-щи-на ста-ли не тіль-ки зо-на-ми, а й ак-ти-в-ни-ми уча-с-ни-ця-ми во-єн-них дій. Са-ме цей пе-рі-од стає пред-ме-том на-у-ко-во-го до-слі-джен-ня ди-се-р-та-н-та, ак-ту-а-ль-ність яко-го обу-мо-в-лю-єть-ся перш за все тим, що на-у-ко-ва лі-те-ра-ту-ра ра-дян-сь-ко-го пе-рі-оду роз-гля-да-ла вста-но-в-лен-ня ра-дян-сь-кої вла-ди в Пів-ні-ч-ній Бу-ко-ви-ні і Хо-ти-н-щи-ні, як су-ціль-ний по-зи-тив. Во-на зо-всім не то-р-ка-ла-ся, або то-р-ка-ла-ся по-бі-ж-но, та-ких ва-ж-ли-вих пи-тань, як по-лі-тич-ні ре-п-ре-сії, ма-со-ві де-по-р-та-ції, за-бо-ро-на та лі-к-ві-да-ція по-лі-тич-них пар-тій, на-ці-о-на-ль-но--ку-ль-ту-р-них та спор-ти-в-них то-ва-риств, ста-но-в-лен-ня ди-к-та-ту-ри од-ні-єї пар-тії, нав’язування комуністичної іде-о-ло-гії, руй-ну-ван-ня це-р-к-ви, ви-ни-щен-ня слу-жи-те-лів культу та укра-ї-н-сь-кої ін-те-лі-ге-н-ції, ру-си-фі-ка-ції су-с-пі-ль-с-т-ва то-що.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: ПІВНІЧНА БУКОВИНА І ХОТИНЩИНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок