Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

Назва:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,97 KB
Завантажень:
156
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович
УДК 347.73
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
В УКРАЇНІ
Спеціальність 12.00.07 – теорія управління;
адміністративне право і процес; фінансове право.
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Ірпінь – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі конституційного, адміністра-тивного і фінансового права Чернівецького національного уні-верситету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: - доктор юридичних наук, професор
Пацурківський Петро Станіславович, зав. кафедрою консти-туційного, адміністра-тивного і фінансового права Чернівецького національного універси-тету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці).
Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, доцент
Савченко Леся Анатоліївна, зав. кафедрою фінансового права Академії державної податкової служ-би України (м. Ірпінь);
- кандидат юридичних наук, доцент
Пришва Надія Юрі-ївна, до-цент кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).
Провідна установа – Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України.
Захист відбудеться „--” липня 2003 р. о 13 годині на засіданні спе-ціалізованої вченої ради К 27.855.02 в Академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Ки-ївська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 53.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Академії дер-жавної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ір-пінь, вул. Садова, 53.
Автореферат розісланий “27” травня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Забарний Г.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження. В умо-вах форму-вання в Україні соціально орієнтованої економіки, становлення відповідної їй системи оподаткування проблеми розвитку податкового законодавства набули істот-ного значення. Особливо значущою на даний період часу є проблема норма-тивно-правового регулювання земельного податку. Його законодавче закріплення тісно пов’язане як зі збільшенням державних потреб у фінансо-вих ресурсах, реформуванням податкової системи в цілому, так і з демонополізацією державної форми власності на землю, становленням та постійним зростанням числа приватних земельних власників. Відсутність єдиної, чітко виробленої держав-ної політики оподаткування землі, нестабільність податкового законо-давства, докорінні зміни у відносинах земельної власності – всі ці фактори визначають необхідність створення адекватного вимогам часу, науково обґрунтованого механізму правового регулю-вання земельного податку.
В актуальності теми кандидатської дисертації переконує також ступінь наукової розробки проблеми дослідження. Як фінансово-правова категорія земельний податок системно досліджувався у дореволюційний період М.М.Алєксєєнком, Г.О.Вацуро, В.К.Горб-Ромашкевичем, М.П.Дружиніним, С.І.Іловай-ським, О.О.Ісаєвим, О.Кавеліним, С.В.Калашніковим, В.О.Лебедє-вим, Т.В.Локотьом, Д.Львовим, М.М.Сперанським, М.І.Тургенєвим, І.Х.Озеровим, І.Т.Тарасовим, І.І.Янжулом та ін. Проблемі сплати земельного податку на українських територіях, що перебували під Австро-Угорським пануванням, приділяв увагу В.Будзиновський.
У післяжовтневий період розвитку законодавства й правової науки земельний податок розглядався як місцевий подат-ковий пла-тіж за користування державними землями лише в контексті аналізу норма-тивно-правової бази його регулювання. Подібний підхід зустрічається у роботах Г.Л.Мар’яхіна, Н.Г.Соколова, А.Е.Сагайдака та інших. Представники радянської фінансово-правової науки також торкались деяких аспектів оподаткування землі при аналізі сільськогосподарського податку (такі досліджен-ня проводили М.Я.Залеський, М.І.Піскотін, Б.М.Іванов). Водночас комплексних досліджень земельного податку, присвячених аналізу його право-вої природи, властивостей, характерних лише для нього ознак у той період не було.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок