Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: СТАТУС, СЕМАНТИКА І ФУНКЦІЇ РЯДУ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

СТАТУС, СЕМАНТИКА І ФУНКЦІЇ РЯДУ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ / сторінка 3

Назва:
СТАТУС, СЕМАНТИКА І ФУНКЦІЇ РЯДУ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,17 KB
Завантажень:
23
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Практичне значення дисертаційного дослідження визначається тим, що його результати можуть бути використані при створенні функціональної, ідеографічної, асоціативної, описової та інших українських граматик, написанні підручників і навчальних посібників для ВНЗ та загальноосвітніх шкіл традиційного й нетрадиційного типу, при читанні загальнотеоретичних і практичних курсів із сучасної української мови, опрацюванні спецкурсів і спецсемінарів, написанні дипломних робіт спеціаліста та магістерських досліджень.
Об’єктом дисертаційної роботи стали формально неелементарні прості речення з різноманітними площинами ускладнення у формально-граматичному, семантико-синтаксичному та комунікативному аспектах.
Предметом безпосереднього аналізу постали одно- та різнофункціональні елементи в структурі формально неелементарних простих речень.
Особистий внесок здобувача. Автором уперше в українському мовознавстві встановлено типологію семантико-граматичних відношень між компонентами ряду та з-поміж однорідних членів речення, з’ясовано співвідношення неспіввідношення понять ряду, однорідності й сурядності, виявлено системні, узусні закономірності співвідношення форм сурядного зв’язку зі структуруванням ряду та організацією однорідних членів речення.
Апробація роботи. Основні висновки та положення дисертаційного дослідження були викладені на звітних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (2000-2002рр.), на регіональній науково-методичній конференції молодих учених (м. Горлівка, 2003р.), на ІІІ міжнародній конференції “Актуальні проблеми менталінгвістики” (м. Черкаси, 2003р.) та на Міжнародній лінгвістичній конференції на честь 80-річного ювілею проф. І.К. Кучеренка і проф. Н.І. Тоцької (м. Київ, 2003р.). Окремі розділи та вся дисертація загалом обговорювалася на засіданнях кафедри української мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.
Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 4 публікаціях.
Об’єкт і завдання дослідження зумовили структуру роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (256 позицій), джерел фактичного матеріалу й додатків, у яких вміщено три діаграми. Загальний обсяг тексту роботи – 199 сторінок, основний текст – 169 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується вибір теми дослідження, її актуальність, розкривається наукова новизна, аналізуються теоретичне значення й практична цінність роботи, визначаються мета й завдання, з’ясовуються об’єкт і предмет дослідження, окреслюються методи аналізу, формулюються основні положення, що виносяться на захист.
У першому розділі “Проблема ряду в сучасній лінгвістиці” подано критичний огляд наукової літератури з окресленої проблеми, визначається рівень її вивченості сучасним мовознавством.
Підрозділ “Еволюція лінгвістичних поглядів на проблему ряду як мовну одиницю” присвячений аналізові постання та еволюції поняття ряду, висвітленню основних теорій вивчення структури, семантики ряду як ускладнювача простого речення. Відсутність у лінгвістичній літературі чіткої дефініції поняття ряду та його співвідношення з поняттями сурядності та однорідності зумовлює звернення до еволюції становлення поглядів щодо цих категорій, актуалізує спробу визначення статусу категорій сурядності й однорідності, засоби реалізації яких співмірні із засобами реалізації ряду, що значною мірою ускладнює аналіз і вимагає послідовного розмежування власне синтаксичного, семантико-синтаксичного й комунікативного аспектів. Сурядність при цьому визначається як багатолінійна й багатовимірна синтаксична категорія, витворювана конфігурацією центральних і периферійних компонентів, які постають засобом вираження явищ і процесів реальної дійсності в природній послідовності їх виявів. Категорія ж однорідності – це категорія власне синтаксичної організації речення з відповідним лінійним розташуванням її компонентів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: СТАТУС, СЕМАНТИКА І ФУНКЦІЇ РЯДУ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок