Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ АРХІВІВ ТА РУКОПИСНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ у 1920-1990 рр.

НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ АРХІВІВ ТА РУКОПИСНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ у 1920-1990 рр.

Назва:
НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ АРХІВІВ ТА РУКОПИСНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ у 1920-1990 рр.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,51 KB
Завантажень:
345
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО
Христова Наталія Миколаївна
УДК 930.253+02:93+025.7/.9
НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ АРХІВІВ ТА
РУКОПИСНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ
у 1920-1990 рр.
Спеціальність 07.00.08 — книгознавство,
бібліотекознавство та бібліографознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ — 1999
Дисертацією є рукопис
Дисертаційна робота виконана в Українському державному науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства Головного архівного управління України
На-у-ко-вий ке-рі-в-ник— | до-к-тор іс-то-ри-ч-них на-ук Ку-ле-шов Се-р-гій Георгійо-вич, Укра-їн-сь-кий дер-жа-в-ний на-у-ко-во--до-с-лі-д-ний ін-сти-тут ар-хі-в-ної спра-ви та до-ку-мен-то-з-нав-ства Го-ло-в-но-го ар-хі-в-но-го упра-в-лін-ня Укра-ї-ни, завідувач від-ді-лу до-ку-мен-то-з-нав-с-т-ва.
Офі-цій-ні опо-нен-ти— | до-к-тор іс-то-ри-ч-них на-ук Сло-бо-дя-ник Ми-хай-ло Се-ме-но-вич, Цен-т-раль-на- -на-у-ко-ва сіль-сь-ко-го-с-по-дар-сь-ка біб-ліо-те-ка Ака-де-мії аграрних наук Укра-ї-ни, ди-ре-к-тор;—
кан-ди-дат іс-то-ри-ч-них на-ук Доб-ко Те-тя-на Ва-си-лі-в-на, На-ці-о-наль-на біб-ліо-те-ка Укра-ї-ни іме-ні В.І.Вернад-ського, завідувач від-ді-лом до-від-ко-во--бі-б-лі-о-г-ра-фі-ч-но-го об-слу-го-ву-ван-ня.
Про-ві-д-на уста-но-ва— | Ін-сти-тут укра-їн-сь-кої ар-хе-о-г-ра-фії та дже-ре-ло-з-нав-с-т-ва іме-ні М.С.Грушевського На-ці-о-наль-ної ака-де-мії на-ук Укра-ї-ни, від-діл дже-рел но-ві-т-ньої іс-то-рії України, м.Київ.
Захист дисертації відбудеться 29 червня 1999 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.165.01. по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського за адресою: 252039, м.Київ, пр.40-річчя Жовтня, 3.
З дисертацією можна ознайомитися у читальному залі бібліотекознавчої літератури в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (252039, м.Київ, пр.40-річчя Жовтня, 3).
Автореферат розісланий 27 травня 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат економічних наук |
А.О.Чекмарьов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Фонди архівів та рукописних підрозділів наукових бібліотек—складова інформаційних ресурсів держави, якісні показники використання яких залежать від ступеню демократичності суспільства, з одного боку, і його наукового та технічного потенціалу—з другого. За радянських часів дослідження архівної спадщини в Україні штучно обмежувалися і жорстко контролювалися, що часто унеможливлювало ознайомлення фахівців з реальними фактами історії. Розкриття змісту фондів державних архівів та рукописних підрозділів наукових бібліотек здійснювалося переважно у контексті “класової боротьби”, що інспірувало однобічність інформаційно-тематичного спрямування засобів їх науково-довідкового апарату (НДА). Нині брак грунтовних праць з проблем НДА в Україні пояснюється саме таким підходом. НДА не був об’єктом спеціального дослідження, а окремі публікації українських авторів, як правило, присвячувалися лише розв’язанню конкретних питань практичного характеру на основі досвіду роботи архіву або наукової бібліотеки.
Вирішення такого важливого завдання сучасної історичної науки як створення правдивої історії українського народу неможливо без опрацювання всіх документальних масивів архівів та наукових бібліотек. У свою чергу це вимагає не тільки технологічного забезпечення організації доступу до них, а й значною мірою наукового обгрунтування підготовки та високоефективного функціонування інформаційно-пошукових засобів НДА. На часі—розроблення оптимальної моделі комплексу його елементів на основі всебічного вивчення інформаційних та інших характеристик різних типів і видів довідників, що використовуються нині в державних архівах та рукописних підрозділах наукових бібліотек в Україні й за кордоном. Уніфіковані підходи до створення автоматизованих засобів НДА мають забезпечити оперативний пошук і видавання інформації про наявність, місцезнаходження і зміст документів і сприяти інтеграції НДА державних архівів і рукописних підрозділів наукових бібліотек.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ АРХІВІВ ТА РУКОПИСНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ у 1920-1990 рр.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок