Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ НА ТЛІ ПОВТОРНИХ АНГІН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІМУНОКОРИГУЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ НА ТЛІ ПОВТОРНИХ АНГІН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІМУНОКОРИГУЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ

Назва:
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ НА ТЛІ ПОВТОРНИХ АНГІН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІМУНОКОРИГУЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,15 KB
Завантажень:
22
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
С О Ц Ь К А
Я н а А н а т о л і ї в н а
УДК 616.322-002:615.37
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ НА ТЛІ ПОВТОРНИХ АНГІН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІМУНОКОРИГУЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ
14.01.02 – внутрішні хвороби
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Луганськ – 2003


Дисертація є рукопис.
Робота виконана в Луганському державному медичному універ-ситеті МОЗ України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
ФРОЛОВ Валерій Митрофанович,
Луганський державний медичний
університет, завідувач кафедри
інфекційних хвороб та епідеміології
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
ПУТІНЦЕВ Володимир Гнатович
Луганський державний медичний
університет, завідувач кафедри
госпітальної терапії № 2
чл.-кор АМН України,
доктор медичних наук, професор
ЧЕРНУШЕНКО Катерина Федорівна
Інститут фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г.Яновського,
завідуюча лабораторією іму-но-ло-гії-
Провідна установа: Івано-Франківська державна медична академія, кафедра госпі-таль-ної терапії № 2, МОЗ України, (м. Івано-Франківськ)
Захист відбудеться “30” вересня 2003 р. о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.600.01 при Луганському державному медичному університеті МОЗ України (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1)
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Луганського державного медичного університету МОЗ України (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1)
Автореферат розісланий “27” серпня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ____________________ Коломієць В.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. За останні десятиріччя у всіх індустріально роз-ви-нутих країнах світу суттєво зросла захворюваність на хронічні нес-пе-ци-фіч-ні захворювання легень (ХНЗЛ), серед яких провідне місце належить хроніч-но-му обструктивному бронхіту (ХОБ), що при-зводить до росту загальної втрати працездатності, зни-жує якість життя хворих і збільшує показники інвалідизації та смертності населення (Ю.І. Фещенко, 1997; Б.В. Норейко, С.Б. Норейко, 2000). В умовах великих промислових регіонів з високим рівнем заб-руд-нен-ня дов-кілля ксенобіотиками, зокрема Донбасі, захворюваність на хро-ніч-ну брон-хо-легеневу патологію, попе-ред всього ХОБ, сут-тє-во пе-ре-ви-щує аналогічні показники в регіонах з відносно спри-ятливою еколо-гіч-ною си-туацією, а також середній рівень захворю-ва-но-сті в Україні в ціло-му (Путінцев В.Г., 1999, 2000). У патогенезі за-го-стрень ХОБ суттєва роль нале-жить порушенням як системного так і місцевого іму-нітету, тоб-то формуванню вто-ринних імунодефіцитних станів (К.Ф.Чер-ну-шен-ко, 2000), а також посиленню процесів пероксидації лі-підів і пригні-чен-ню ак-тивності ферментів системи ан-ти-ок-сидан-т-но-го захисту (АОЗ), що сприяє хронізації запального процесу в бронхо-ле--ге-не-вій системі (Ю.І. Фе--щен-ко та співавт., 1999, 2001). Вста-нов-ле-но, що ХОБ у осіб-молодого, найбільш пра-цездатного віку, нерідко ви-ни-кає та прог-ре-сує-на тлі повторних ангін або хро-нічної тонзилярної па-тології (В.Р. Деменков та співавт., 1996, 1997). На-яв-ність хронічної па-тології тонзилярного апарату призводить до пригнічення міс-це-во-го імунітету, що сприяє підвищенню частоти виникнен-ня повторних ан-гін, а повторні ангіни в свою чергу обумовлюють подаль-ше по-гір-шен-ня стану як за-галь-ного (сис-тем-ного), так і місцевого імунітет-ту (Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельников, 1999; В.М. Фролов и соавт., 2000).
За останні роки встановлено суттєве значення в патогенезі різних гострих та хронічних захворювань син-дрому “метаболічної інтоксикації” (СМІ), який пов`язаний з нако-пи-чен-ням в ор-ганізмі так званих “се-ред-ніх молекул” (СМ) – продуктів порушеного ме-та-болізму (Л.Л. Громашевська, 1997, 2003). У патогенетичному плані СМІ, як пра-вило, супроводжується посиленням перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та пригніченням активності ферментів системи АОЗ (Л.Л. Гро-ма-шев-ська, 2000).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ НА ТЛІ ПОВТОРНИХ АНГІН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІМУНОКОРИГУЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок