Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Фармакологiчна профiлактика цереброваскулярних порушень при комбiнованiй дiї загальної вiбрацiї та захитуванНя (експериментальне дослiдження)

Фармакологiчна профiлактика цереброваскулярних порушень при комбiнованiй дiї загальної вiбрацiї та захитуванНя (експериментальне дослiдження)

Назва:
Фармакологiчна профiлактика цереброваскулярних порушень при комбiнованiй дiї загальної вiбрацiї та захитуванНя (експериментальне дослiдження)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,92 KB
Завантажень:
413
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Академiя медичних наук україни
iнститут фармакологiї та токсикологiї
САПЕГIH Iгор Дмитрович
УДК 615:616.831-005:612.014.45+612.866
 
Фармакологiчна профiлактика цереброваскулярних порушень при комбiнованiй дiї загальної вiбрацiї та захитуванНя
(експериментальне дослiдження)
14.03.05 фармакологiя
Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук
Київ - 2003


Дисертацiєю є рукопис.
Роботу виконано у Кримському державному медичному унiверситетi iм. С.I. Георгiєвського Мiнiстерства охорони здоров'я України.
Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Бекетов Олексiй Iванович, Кримський державний медичний унiверситет iм. С.I. Георгiєвського МОЗ України, професор кафедри клiнiчної iмунологiї та алергологiї з курсом клiнiчної фармакологiї.
Офiцiйнi опоненти: доктор медичних наук, професор Громов Леонiд Олександрович, Iнститут фармакологiї та токсикологiї АМH України, завiдувач вiддiлу нейрофармакологiї;
доктор медичних наук, професор Кульчицький Олег Костянтинович, Iнститут геронтологiї АМH України, завiдувач вiддiлу регуляцiї метаболiзму;
доктор медичних наук, професор СтепанюкГеоргiй Iванович, Вiнницький державний медичний унiверситет МОЗ України, завiдувач кафедри фармакологiї.
Провiдна установа: Харкiвський державний медичний унiверситет МОЗ України.
Захист вiдбудеться 21 травня 2003 року о 1500 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої Ради Д 26.550.01 при Iнститутi фармакологiї та токсикологiї АМH України (вул. Ежена Потьє 14, Київ-57, 03057).
З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Iнституту фармакологiї та токсикологiї АМH України.
Автореферат розiслано 8 квiтня 2003 року.
Вчений секретар спецiалiзованої Ради Д 26.550.01, кандидат бiологiчних наук | I.В. Данова |


Загальна ХАРАКТЕРИСТИКА РоБОТи
Актуальнiсть теми. По мiрi технiчного прогресу у сучасному виробництвi та на транспортi все бiльшу увагу спецiалiстiв рiзних галузей медичної науки привертає дiя вiбрацiї на органiзм людини. Вiбрацiя є однiєю з найпоширенiших професiйних шкiдливостей, котра веде до розвитку передчасного втомлення та зниження ефективностi працi, а за умов тривалої дiї стає джерелом виникнення професiйного захворення вiбрацiйної хвороби. Вiбрацiйна хвороба посiдає одне з перших мiсць у структурi професiйних захворювань та спроможна призводити до розвитку iнвалiдностi (Б.Д. Карпов та iн., 1979; С.В. Алексеев та iн., 1988; В.Г. Артамонова та iн., 1996). Значний внесок до розв'язання цiєї проблеми внесли гiгiєнiсти та профпатологи Є.Ц. Андрiєва-Галанiна та її учнi, котрi вперше встановили залежнiсть бiологiчної дiї вiбрацiї вiд її фiзичної характеристики та спробували класифiкувати порушення, що виникають (Е.Ц. Андреева-Галанина та iн., 1961). В той же час, iснуючих фармакологiчних дослiджень, присвячених пошуку ефективних лiкарських засобiв та вивченню механизмiв їх лiкувально-профiлактичної дiї на организм людини при вiбрацiї недостатньо для розробки практичних рекомендацiй. Особливо слабо вивченi теоретичнi основи фармакологiчної профiлактики i корекцiї порушень мозкового кровообiгу, що викликанi вiбрацiєю, а в надрукованих роботах переважно описується дiя та застосування окремих препаратiв або фiзiотерапевтичних методiв для лiкування вiбрацiйної хвороби.
Hа транспортi вiбрацiя дiє разом iз захитуванням, яке значно пiдсилює вплив вiбрацiї на вестибулярний апарат. Крiм того захитування саме викликає порушення мозкового кровообiгу (Демченко И.Т. та iн., 1986; Ю.Е. Москаленко та iн., 1989; А.И. Бекетов та iн., 1991; Н.А. Скоромный, 1991). Hезважаючи на поширенiсть сполучення обох професiйних шкiдливостей, в доступнiй лiтературi ми не знайшли вiдомостей, присвячених вивченню комбiнованої дiї вiбрацiї та захитування на органiзм та розробцi фармакотерапiї цiєї хвороби.
Вiбрацiю як чинник професiйної шкiдливостi класифiкують за частотою на низько-, середньо- та високочастотну. Але у реальних умовах, як правило, зустрiчається широкосмугова вiбрацiя, що мiстить у своєму спектрi велику кiлькiсть частот, котрi належать до декiлькох перелiчених дiапазонiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: Фармакологiчна профiлактика цереброваскулярних порушень при комбiнованiй дiї загальної вiбрацiї та захитуванНя (експериментальне дослiдження)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок