Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОСФОРИЛЮВАННЯ 1,3-АЗОЛІВ

ФОСФОРИЛЮВАННЯ 1,3-АЗОЛІВ

Назва:
ФОСФОРИЛЮВАННЯ 1,3-АЗОЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,55 KB
Завантажень:
182
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
УДК 547.241’78+547.241’79
ЗАРУДНИЦЬКИЙ
Євген В’ячеславович
ФОСФОРИЛЮВАННЯ 1,3-АЗОЛІВ
02.00.08 — хімія елементоорганічних сполук
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук
КИЇВ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії фосфороорганічних сполук Інституту органічної хімії Національної Академії Наук України.
Науковий керівник:
доктор хімічних наук, професор Пінчук Олександр Михайлович, Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ, зав. відділом
Офіційні опоненти:
доктор хімічних наук Броварець Володимир Сергійович, Інститут біоорганічної хімії та наф-то--хімії НАН України, м. Київ, провідний науковий співробітник
кандидат хімічних наук Онисько Петро Петрович, Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ, старший науковий співробітник
Провідна установа:
Національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ
Захист дисертації відбудеться “ 21 ” грудня 2000р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 при Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02094, м.Київ, вул.Мурманська, 5.
Факс 5732643
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий “ 20 ” листопада 2000р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор хімічних наук, професор ________________ Фещенко Н.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтесивний розвиток хімії С-фосфорильованих п'ятичленних гетероароматичних сполук почався з другої половини ХХ сто-річчя. Основним підходом до синтезу сполук цього типу тривалий час, аж до 80-х років, був метод гетероциклізації за участю фосфоровмісних ациклічних компонентів. Протягом останніх двох десятиріч почали розвиватися методи без-посереднього введення фосфоровмісних замісників у гетероцикл. Один із таких методів, розроблений в ІОХ НАН України, полягає у фосфорилюванні галогенідами тривалентного фосфору в основних середовищах ?-електроно-зба-гачених гетероароматичних сполук. Ця реакція була розповсюджена також на деякі ?-амфотерні гетероцикли N-заміщені імідазоли та піразоли. Значний теоретичний та синтетичний інтерес має вивчення мож-ли-во-с-ті роз-ширення її застосування на різні типи гетероциклів з 1,3-азольним фраг-мен-том (далі 1,3-азоли), що дозволило б от-ри-мати невідомі раніше азоліл-ди-гало-ге-но-фос-фіни, а також різноманітні по-хід-ні три- та п'ятивалентного фосфору на їх основі. Результати цих дослід-жень можуть також розширити наші уяв-лен-ня про реакції електрофільного за--міщення в 1,3-азолах. Відомо, що для 1,3-азолів реакції електрофільного заміщення можуть відбуватись за дво-ма механізмами: ароматичного електро-фільного заміщення через утво-рен-ня ?-ком-плексу або ілідному, з утворенням “ілідів” (карбенів) як проміжних спо-лук. Тому можна припустити, що 1,3-азо--ли з незайнятим другим по-ло-жен---ням будуть фосфорилюватися за ілід-ни-м механізмом з утворенням 2-за-мі-щених по-хідних, тоді як для азолів з зайнятим 2-м положенням буде ха-рак-тер-ним ме-ханізм ароматичного електрофільного заміщення по 5-му по-ло-жен-ню.
Мета роботи полягала в розробці загального методу фосфорилювання гетеро-цик-лів з 1,3-азольним фрагментом галогенідами тривалентного фос-фо-ру в основних середовищах, з’ясуванні впливу природи гетероатома, заміс-ни--ків у гетероциклі і кількості атомів азоту на легкість фосфо-ри-лю-ван-ня та вивченні хімічних властивостей фосфорильованих 1,3-азолів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в рамках бюджетної теми відділу хімії фосфороорганічних сполук (№№ держреєстрації 0194U006573 та 0198U000312).
Наукова новизна. Розроблено метод фосфорилювання 1,3-азолів гало-ге-нідами тривалентного фосфору в положення 2 гетероциклу, а при наявності в положенні 2 електронодонорної групи — в положення 5. Виявлено, що ре-ак--ційна здатність 1,3-азолів залежить від природи гетероатома та зменшуєть-ся в ряду: 1-метилімідазол оксазол > тіазол.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: ФОСФОРИЛЮВАННЯ 1,3-АЗОЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок