Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМА ТВОРЧИХ ВПРАВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

СИСТЕМА ТВОРЧИХ ВПРАВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Назва:
СИСТЕМА ТВОРЧИХ ВПРАВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,41 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОЛЄВІКОВА Ольга Борисівна
УДК 372.464 + 81’242 + 001.8:37.046.12
СИСТЕМА ТВОРЧИХ ВПРАВ
ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ
У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Херсон – 2004
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Херсонському державному університеті,
Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Голобородько Євдокія Петрівна,
Херсонський державний університет, професор
кафедри слов’янських мов та загального мовознавства
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член АПН України
Богуш Алла Михайлівна,
Південноукраїнський державний педагогічний
університет (м.Одеса) імені К.Д. Ушинського,
завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти;
кандидат педагогічних наук, доцент
Сугейко Любов Григорівна,
Херсонський державний університет,
доцент кафедри філології
Провідна установа: Рівненський державний гуманітарний університет,
кафедра теорії і методики початкового
навчання, Міністерство освіти і науки України, м.Рівне
Захист відбудеться 24 квітня 2004р. об 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 при Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м.Херсон, вул.40 років Жовтня, 27.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Херсонського державного університету за адресою: 73000, м.Херсон, вул.40 років Жовтня, 27.
Автореферат розіслано 22 березня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.В. Коршун
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Си-с-те-ма осві-ти України по-кли-кана спри-я-ти ре-а-лі-за-ції ос-но-в-них за-вдань со-ці-а-ль-но--еко-но-мі-ч-но-го і куль-ту-р-но-го роз-ви-т-ку су-с-пі-ль-с-т-ва, адже шко-ла го-тує лю-ди-ну до ак-ти-в-ної ді-я-ль-но-с-ті в рі-з-них сфе-рах еко-но-мі-ч-но-го, куль-ту-р-но-го, по-лі-тич-но-го жит-тя. Цю те-зу ві-до-бра-же-но в най-більш ва-го-мих дер-жа-в-них до-ку-ме-н-тах: На-ці-о-на-ль-ній про-гра-мі “О-с-ві-та. Укра-ї-на ХХІ сто-літ-тя,” На-ці-о-на-ль-ній до-к-т-ри-ні роз-ви-т-ку осві-ти Укра-ї-ни в ХХІ сто-літ-ті. Йдеть-ся про під-го-то-в-ку особистостей, зда-т-них до тво-р-чої пра-ці, до са-мо-на-вчан-ня про-тя-гом усьо-го жит-тя. Кон-к-ре-ти-зують осві-тян-сь-ку стра-те-гію роз-ви-т-ку Кон-це-п-ція за-га-ль-ної се-ре-д-ньої осві-ти (12-рі-ч-на шко-ла), Концепція мовної освіти 12-річної школи, де наголошу-єть-ся на не-об-хід-ності роз-ви-т-ку в мо-ло-д-ших шко-ля-рів зда-т-но-с-ті до тво-р-чо-го са-мо-ви-ра-жен-ня, фо-р-му-ван-ня вмін-ь ви-ко-ну-ва-ти не-скла-д-ні тво-р-чі за-вдан-ня. У зв’язку з цим змінюються підходи до навчання рідної мови. Залежно від вікових особливостей учнів мовна освіта поділяється на відповідні змістові рівні.
Забезпечення мотивації навчання рідної мови – складова мети курсу української мови початкової школи. Якщо учень не хоче вчитися і його актуальні інтереси, запити, прагнення не пов’язані безпосередньо з навчанням, то виховний вплив учителя, його зусилля не дають бажаних результатів.
Мотиваційному аспекту навчання останнім часом приділяється достатньо уваги в психологічній і педагогічній літературі, оскільки саме мотиваційна сфера є джерелом найрізноманітніших виявів активності учнів, їх самостійності та ініціативи в процесі пізнання (М.Алексєєва, Н.Бабич, І.Бех, Н.Бібік, Д.Богоявленський, М.Божович, М.Вашуленко, Л.Виготський, Є.Голобородько, Т.Донченко, С.Занюк, Є.Ільїн, О.Леонтьєв, О.Малихіна, А.Маркова, М.Матюхіна, М.Махмутов, І.Підласий, С.Рубінштейн, О.Савченко, М.Скаткін, О.Тихомиров, О.Хорошковська, Т.Шамова, Г.Щукіна, П.Якобсон та ін.); проводяться дослідження щодо місця і ролі творчого мислення у формуванні мотивації навчання школярів (А.Дусавицький, Б.Ельконін, Л.Занков, К.Костючок, Д.Ніколенко).
Як відомо, мотивація зникає або за абсолютної легкості завдання, або за надмірної складності - обидві умови позбавляють можливості здійснити творчий акт щодо встановлення нових зв’язків, пошуку нових значень, комбінування певних понять для утворення нових результатів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СИСТЕМА ТВОРЧИХ ВПРАВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок