Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОРУШЕННЯ ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ ПРИ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКАХ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЇХ ПСИХОКОРЕКЦІЯ

ПОРУШЕННЯ ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ ПРИ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКАХ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЇХ ПСИХОКОРЕКЦІЯ

Назва:
ПОРУШЕННЯ ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ ПРИ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКАХ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЇХ ПСИХОКОРЕКЦІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,54 KB
Завантажень:
161
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Даниленко Тамара Петрівна
УДК 159.9.019.4:616.831 - 001.31:615.851
ПОРУШЕННЯ ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ ПРИ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКАХ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ
ТРАВМИ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЇХ ПСИХОКОРЕКЦІЯ
19.00.04 – медична психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
Кришталь Валентин Валентинович,
Хар-ківська медична академія після-дипломної освіти МОЗ України, кафедра сек-со-логії та медичної психології, завідувач кафедри
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор,
Дзюб Григорій Костянтинович,
завідувач кафедри психіатрії та медичної психології Київського медичного інституту УАНМ
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник,
Кісарчук Зоя Горигорівна, завідувач лабораторії консультативної психології та психотерапії Інституту психології мені Г.С.Костюка АПН України
Провідна організація: Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
Захист відбудеться "11" червня 2004 р. о 11 год. на засіданні спеціалізованої ученої ради Д.26.001.26 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел.221-02-94
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, ).
Автореферат розісланий "27" травня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук, доцент Т.С.Кудріна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Негативні зміни у психічному стані людей, які потерпіли в різних екстремальних ситуаціях, у тому числі в ха-рактерних для останніх десятиріч так званих локальних воєнних конфліктах, становлять актуальну проблему, що не втрачає своєї гос-троти. В Україні нині досить ба-гато осіб молодого, най-ак-тив-ні-шого віку, які дістали черепно-моз-ко-ву травму під час бойових дій в Афганіс-тані. До того ж відомо, що така травма найчастіше приз-во-дить до інвалідності й до різних розладів, що зумовлюють пору-шення адапта-ції потерпілих як у суспільстві, так і в сім’ї (О.В.Ар-тамонов, 1994). За даними різних авторів, нас-лід-ки перенесеної черепно-мозкової травми різного ступеня тяж-кос-ті мають місце у великої кількості потерпілих – близько 80% (Ю.В.Зотов зі співавт., 1988; В.Д.Деменко, 1990; І.С.Зозуля, 1997).
Психологічна та соціальна реабілітація, як й лікування хво-рих із віддаленими наслідками черепно-мозкової травми, вза-галі пов’я-за-ні зі значними труднощами й далеко не завжди є дос-татньо ефек-тив-ними (O.Mansoor et al., 1998; S.Ruchholtz et al., 1998), проте ще більше ускладнюються ці завдання через те, що травма, здобута в умовах бойових дій, дуже часто є й психо-травмою. У зв’язку із цим особливого зна-чен-ня набуває психо-ло-гічна корекція стану потерпілих.
Травматична хвороба мозку, залежно від характеру, ло-ка-лі-за-ції і ступеня вираженості його ушкоджень, у віддалений пе-рі-од мо-же призводити до розвитку психопатологічних, веге-та-тив-но-судин-них, нейроендокринних та інших розладів. У знач-ної кількості хво-рих ці розлади супроводжуються сексуальними порушеннями (А.К.Ка-зарян, 1989; M.Sondel et al., 1996; N.Zasler, 1997), що спри-чиняє розлад подружньої комунікації та поглиб-лює пору-шен-ня соціальної -адаптації хворих. Тим часом механізми та прояви порушень стосунків подружжя при травматичній хво-робі головного мозку та її зв’язок із віддаленими наслідками воєнної черепно-моз-ко-вої трав-ми у чоловіка залишаються над-зви-чайно мало дослід-же-ни-ми.
Вивчення закономірностей формування порушення подруж-ніх стосунків при віддалених наслідках ЗЧМТ має першочергове зна--чення для розробки ефективних методів її діагностики й ко-рекції при дос-ліджуваній патології, яка є причиною фізичної та ду-хо-вної не-пов-ноцінності подружжя і врешті нерідко приз-во-дить до розпаду сім’ї.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПОРУШЕННЯ ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ ПРИ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКАХ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЇХ ПСИХОКОРЕКЦІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок