Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОКАЗIОНАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНIЙ ФРАНЦУЗЬКIЙ МОВI (на матерiалi мови мас-медiа, Інтернет-видань i художніх творiв)

ОКАЗIОНАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНIЙ ФРАНЦУЗЬКIЙ МОВI (на матерiалi мови мас-медiа, Інтернет-видань i художніх творiв)

Назва:
ОКАЗIОНАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНIЙ ФРАНЦУЗЬКIЙ МОВI (на матерiалi мови мас-медiа, Інтернет-видань i художніх творiв)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,25 KB
Завантажень:
297
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КОСОВИЧ ОЛЬГА ВАСИЛIВНА
УДК 811.133.1:81’373.611
ОКАЗIОНАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНIЙ
ФРАНЦУЗЬКIЙ МОВI
(на матерiалi мови мас-медiа, Інтернет-видань i художніх творiв)
Спеціальність 10.02.05 – романські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі романської філології
Львiвського національного університету імені Iвана Франка.
Науковий керiвник: доктор філологічних наук, професор
ПОМIРКО Роман Семенович,
зав. кафедри романської філології
Львiвського національного університету
імені Iвана Франка
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
КРЮЧКОВ Георгiй Георгiйович,
зав. кафедри французької філології
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
кандидат філологічних наук, доцент
ЖАЛАЙ Василь Якович, в. о. директора Центру наукових дослiджень
та викладання іноземних мов
Національної академії наук України
Захист відбудеться “22” травня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 14.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ,
вул. Володимирська 58, к. 12).
Автореферат розіслано “_20_” квiтня 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради к.філол.н. Клименко Л.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
На сучасному етапi розвитку мовознавства особливу увагу придiляють пи-танням мовного варiювання, а також лiнгвокреативнiй та словотвiрнiй дiяльностi мовної особистостi. Питання словотвiрної дiяльностi розроблялися у семiотицi (Ч.С. Пiрс, Ю.С. Степанов), стилiстицi (I.В. Арнольд, Ш. Баллi, В.В. Виноградов), прагмалiнгвiстицi (Е.С. Азнаурова, Н.Д. Арутюнова), теорiї номiнацiї i теорiї сло-вотвору (О.О. Земська, О.С. Кубрякова, М.Н. Янценецька); теорiї неологiї та оказiонального словотворення (Л. Гільбер, Б. Фраден, Д. Корбен, Ж.Ф. Сабле-роль, О.Г. Ликов, I.С. Улуханов, В.В. Лопатiн, І.З. Манолі, В.I. Заботкiна, Р.Ю. На-мiтокова, М.С. Ретунська та iншi). Праці вищеназваних науковцiв переконливо за-свідчують, що назрiла потреба вивчення питань, якi стосуються прагматичних чинникiв виникнення оказiональних слiв у мовленнi, функцiонування та ролi ока-зіональних слiв у структурнiй i концептуально-смисловiй системi текстового цiло-го, рецепцiї оказiональних слiв, розширення номінативного потенціалу та особли-востей їхньої актуалізації.
Актуальність наукового дослідження зумовлена його загальною орiєнтацiєю на комплексний аналiз мовних явищ у взаємозв’язку їхнiх номiнативних i прагма-тико-функцiональних характеристик та на з’ясування причин i визначення уза-гальнених критерiїв лiнгвiстичного статусу оказiональних iнновацiй; необхіднiстю формування чiткiших уявлень про творчi потенцiї мовленнєвої дiяльностi i варіа-тивні процеси утворення оказiоналiзмів, встановлення зв’язкiв мiж оказiоналiз-мом, неологiзмом i потенцiйним словом, визначення найпродуктивнiших способiв творення оказiональних слів i вивчення шляхів їхньої потенцiйної інтеграції у систему мови.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у межах наукової теми “Дослідження структурно-семантичних особливостей i тенденцій розвитку французької мови” (номер державної реєстра-ції 0103Н0011928, шифр 39П) кафедри романської філології Львівського націо-нального університету імені Івана Франка.
Метою дослідження є опис та аналіз комунікативно-прагматичного аспекту оказіонального словотворення в сучаснiй франкомовнiй художнiй лiтературi, мас-медiйнiй та Інтернет-комунікаціях, з’ясування продуктивності моделей творення оказіональних слів i визначення їхнього мiсця в сучаснiй французькiй мовi.
Окреслена мета передбачає реалiзацiю наступних завдань:
конкретизувати комунiкативнi ситуації, якi зумовлюють виникнення оказіо-
нальних слів i визначають їхнi номiнативнi та прагматичнi особливості;
дати визначення оказіонального слова та конкретизувати його лінгвістичний статус;
визначити мiсце оказiональних новотворiв у ланцюжку оказiоналiзм — нео-логiзм — потенцiйне слово;
виявити рiвень продуктивностi основних моделей та способiв творення оказiо-
налiзмiв, а також розглянути їхнi структурно-семантичнi характеристики;
дослiдити контекстуальне оточення та визначити критерiї його впливу на пра-вильнiсть декодування оказiонального слова;
показати залежність оказіональної одиниці від комунікативної мети мовця;
розглянути мовну гру та виявити її основнi прийоми творення оказiоналiзмiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ОКАЗIОНАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНIЙ ФРАНЦУЗЬКIЙ МОВI (на матерiалi мови мас-медiа, Інтернет-видань i художніх творiв)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок