Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Тер-модинаміка спінових сіток ізингового типу

Тер-модинаміка спінових сіток ізингового типу

Назва:
Тер-модинаміка спінових сіток ізингового типу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,96 KB
Завантажень:
184
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
національна академія наук україни
Інститут фізики конденсованих систем
На правах рукопису
Янішевський Василь Степанович
УДК 538.1, 538.22, 548:537.621, 548:537.611
Тер-модинаміка спінових сіток ізингового типу
01.04.02 – теоретична фізика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
львів – 2000


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті
імені Івана Фран-ка.
Науковий керівник - доктор фізико–математичних наук
професор Цмоць Володимир Михайлович
Офіційні опоненти - доктор фізико-математичних наук,
професор Левицький Роман Романович, завідувач
відділу Інституту фізики конденсованих систем НАН України,
м. Львів
- доктор фізико-математичних наук, професор
Мельничук Степан Васильович,
Чернівецький державний університет
Імені Юрія Федьковича, кафедра теоретичної фізики,
м. Чернівці
Провідна організація - Інститут фізики На-ціо--наль-ної академії наук
України, м. Київ
Захист відбудеться "23" січня 2001 року о "1530" на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.156.01 при Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України за адресою: 79011, м. Львів, вул. І.Свєнціцького, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту фізики кон-ден-сованих систем НАН України за адресою: Львів-26, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розіслано "22" грудня 2000 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат фіз.-мат. наук Т.Є. Крохмальський


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Вивчення термодинамічних властивостей об'єктів типу спінових сіток було зумовлене експериментальними дослідженнями дефектної структури напівпровідникових ма-те--ріалів. Зокрема, інтенсивні дослідження лінійних дефектів – дислокацій в ковалентних напів-про-від-никах (Si, Ge), що є основою сучасного приладобудування показали, що вони суттєво мо-жуть впли-вати на структурні, електрофізичні та магнітні властивості напівпровідникового мате-ріалу і ви--значати їх. Хоча дислокація – лінійний дефект, однак в результаті переплетіння вони утво-рюють в кристалі певну дислокаційну сітку, що веде таким чином до зростання вимірності де-фекту. Експе-риментальні дослідження свідчать, що в системі електронних дислокаційних спінів від-бу-вають-ся явища кооперативного характеру, пов’язані із магнітним впорядкуванням. Для опису струк-тур такого типу власне і використовується модель спінової сітки. Термодинамічні власти-вості спінових сіток навіть в рамках простих моделей вивчені на сьогодні не достатньо.
В даній роботі розвивається статистичний підхід до опису спінових сіток в рамках ізингових мо--де-лей довільної величини спіну. Детально досліджується модель спінової сітки для величини спі--ну рівній одиниці. Звертається увага на зв'язок вихідної моделі з моделями типу декорованих ґра-ток, що використовуються в різноманітних розділах статистичної фізики.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота вико-на-на в Дрогобицькому педагогічному університеті імені Івана Франка, де основні результати отри-ма--ні при виконанні НДР за держбюджетною темою "Комплексне дослідження домішково – де-фект-них станів у ковалентних напівпровідниках" (ДР № 0196U010321 за 1996/98 рр., ДР № 0100U000178 за 1999/2001 рр.).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи було формулювання послідовної статистично – тер-мо--динамічного теорії спінових сіток для довільної величини спіну, дослідження фазових пере-хо--дів в системі, вивчення основних термодинамічних функцій. Для її реалізації ставились завдан-ня: оптимального вибору модельного гамільтоніану системи, що дозволяє сформулювати задачу в замк-ну-тому вигляді; розробити схему її розв'язання; здій-снити вибір оптимальних методів дослід-жен--ня; провести порівняльний аналіз результатів для спінової сітки із відомими результатами для ґрат-ки.
Наукова новизна одержаних результатів. Отримано зручне для подальших досліджень пред--ставлення статистичної суми, що містить лише вузлові змінні спінової сітки, для гамільто-ніа-нів ізингового типу з довільною величиною спіну.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Тер-модинаміка спінових сіток ізингового типу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок