Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КЕРУВАННЯ РУХОМ АТОМІВ ТА МОЛЕКУЛ КОГЕРЕНТНИМИ ТА ЧАСТКОВО КОГЕРЕНТНИМИ СВІТЛОВИМИ ПОЛЯМИ

КЕРУВАННЯ РУХОМ АТОМІВ ТА МОЛЕКУЛ КОГЕРЕНТНИМИ ТА ЧАСТКОВО КОГЕРЕНТНИМИ СВІТЛОВИМИ ПОЛЯМИ

Назва:
КЕРУВАННЯ РУХОМ АТОМІВ ТА МОЛЕКУЛ КОГЕРЕНТНИМИ ТА ЧАСТКОВО КОГЕРЕНТНИМИ СВІТЛОВИМИ ПОЛЯМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
36,69 KB
Завантажень:
282
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ
РоМАНЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
УДК 535.21.214;535.372;
539.186;539.196
КЕРУВАННЯ РУХОМ АТОМІВ ТА МОЛЕКУЛ КОГЕРЕНТНИМИ
ТА ЧАСТКОВО КОГЕРЕНТНИМИ СВІТЛОВИМИ ПОЛЯМИ
01.04.05 – оптика, лазерна фiзика
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора фiзико-математичних наук
Київ — 2007


Дисертація є рукописом
Робота виконана в лабораторії лазерної спектроскопії відділу фотоактивності
Інституту фізики Національної Академії Наук України
Науковий консультант: |
доктор фізико-математичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Яценко Леонiд Петрович
завідувач відділу
Інституту фізики НАН України |
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Томчук Петро Михайлович
завідувач відділу
Інституту фізики НАН України | доктор фізико-математичних наук, професор
Обуховський Вячеслав Володимирович
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка | доктор фізико-математичних наук наук,
старший науковий співробітник,
Анохов Сергій Павлович
директор Міжнародного центру
“Інститут прикладної оптики” НАН України
Провідна установа | Інститут фізики напівпровідників,
Національна Академія Наук України |
Захист дисертації відбудеться “ 26 квітня 2007 р. о 1100 год. на засіданні cпеціалізованої вченої ради Д 26.159.01 в Інституті фізики Національної Академії Наук України за адресою:
03680, м. Київ-28, проспект Науки, 46, корп. 1, конференц-зал.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізики НАН України.
Автореферат розіслано “ 23 ” березня 2007 року.
Вчений секретар
cпеціалізованої вченої ради Чумак О.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Створення лазерів відкрило нові можливості збуд-жен-ня атомів і молекул у бажаний стан і керу-ван-ня їх меха-ніч-ним рухом сила-ми світлового тиску. У результаті розвитку цього на-прям-ку досліджень стало можливим спо-віль-нення руху атомів у атомних пучках і їх охо-лод-ження до наднизьких температур, створення пасток для ультра-холодних атомів. Це до-зво-лило значно підвищити точність спектро-скопічних досліджень та створити стандарти частоти нового покоління. Керу-ван-ня внутрішнім ста-ном атомів і молекул дозволяє отримувати нову інформацію при дослід-женні їх взаємодії при зітк-нен-нях, керувати хімічними реакціями, отримувати бозе-конденсат мо-ле-кул з бозе-кон-ден-сату атомів, створювати елементи ком-п’ю-терної логіки. Ма-ні-пуляція холод-ними атомами у певному стані чи коге-рент-ній суперпозиції станів лежить в основі нового напрямку атомної фізики — атомної оптики. Ці досягнення стали мож-ли-вими після глибоких фун-дамен-таль--них дослід-жень вза--є-модії лазерного випро-мі-ню-ван-ня з речовиною, прове-де--них за ос-тан-ні деся-ти-ліття.
Практично з часу появи лазерів було розроблено методи збудження ато---мів і молекул у бажаний стан з майже зі 100% імовірністю — коротки-ми р-ім-пульсами та імпульсами світла зі змінною несучою частотою, яка за час взає-мо--дії світла з ато-мом проходить через резонанс з частотою атомного пере-хо-ду. Зараз інтен-сив--но досліджуються й інші способи ефективного лазерного збуд--ження атомів і моле-кул. Зокрема, замість зміни частоти лазерного випро-мі-нювання можна змі-ню-ва-ти відстроювання несучої частоти лазерного імпуль-су від резонансу, змінюючи з часом частоту атомного переходу полем допоміж-но-го “штарківського” імпульсу. Ще один спосіб лазер-но-го збудження атома у бажаний стан — сти-му-льо-ва-не рама-но-ве адіабатичне про-ход-жен-ня (СТИРАП, STIRAP). Його найпростіший випадок реалізу-єть-ся за умови взає-мо-дії трирів-не-вого атома (Л-схема енергетичних рівнів) з двома ла-зер-ними ім-пуль--сами з часто-тами, близькими до частот пере-хо-дів між збуд-женим і дво-ма метаста-більними станами. У результаті взаємодії ато-ма з полем у цьому разі можливе майже повне пере-несення населеності з одного мета-ста-більного ста--ну в ін-ший. Важливо, що у процесі взаємодії атома з полем збуд-же-ний стан прак-тич-но не за-се-ляєть-ся.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: КЕРУВАННЯ РУХОМ АТОМІВ ТА МОЛЕКУЛ КОГЕРЕНТНИМИ ТА ЧАСТКОВО КОГЕРЕНТНИМИ СВІТЛОВИМИ ПОЛЯМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок