Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,86 KB
Завантажень:
377
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.ДРАГОМАНОВА
БУРГУН Ірина Василівна
 
УДК 37.032 : 37.017.91 : 372.853 : 371.3
ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ
ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ
 
13.00.02 – теорія і методика навчання фізики
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Запорізькому державному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент
ШАРКО Валентина Дмитрівна,
Херсонський державний педагогічний уні-вер-си-тет, завідувач кафедри методики фі-зики.
Офіційні опоненти - академік АПН України, доктор
педагогічних наук, професор
ГОНЧАРЕНКО Семен Устимович,
Інститут педагогіки і психології про-фесій-ної осві-ти, провідний науковий співробіт-ник;
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
КОСТЮКЕВИЧ Дмитро Якович,
Інститут педагогіки АПН України,
старший науковий співробітник.
Провідна установа – Запорізький обласний інститут удосконалення вчителів, кафедра педагогіки, психології та методики навчання природничо-математичних дисциплін, Міносвіти і науки України, м. Запоріжжя.
Захист відбудеться “29” січня 2002 р. о 14 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “27” грудня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, професор Кор--шак Є.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. У законі України “Про освіту”, Державній на-ці-о-нальній про-грамі “Освіта: Україна ХХ1 століття”, Концепції розвитку загально-ос-віт-ньої шко-ли Ук-раїни, Концепції національного виховання виз-начено одне з го-лов-них завдань, що стоїть перед су-час--ною загаль-но-ос-віт-ньою школою України – фор-мування всебічно розвиненої особистості. Яд-ром струк-тури особистості є сві-тог-ляд, який спрямовує процес усвідомлення нав-колишньої дій-снос-ті і вико-нує роль орієн-ти-ра у практичній та перет-во-рю-валь-ній діяльності. У зв’язку з цим, до ос--нов-них зав-дань школи входить і завдання з формування сві-тогляду учнів.
Різні аспекти проблеми формування світогляду особистості вис-вітлені у пра-цях фі--ло-софів (П.В.Алексєєв, В.П.Іванов, П.В.Копнін, І.Я.Лой-ф-ман, Г.В.Платонов, О.М.Рос-товцев, І.Т.Фро--лов, В.Ф.Черноволенко, В.І.Шин-ка-рук та інші), пси----хо-логів (Б.Г.Ана-ньєв, Л.І.Божович, Дж.Бру-----нер, В.В. Давидов, Л.С.Ви-гот-сь-кий, Є.М.Ка-ба-но-ва-Мєллєр, О.Г.Ковальов, І.С.Кон, В.А.Кру----тець-кий, Л.В.Ні-ко-норова, Н.О.Мен-чи-н-сь-ка, Ж.Піаже і інші), педагогів (С.У.Гон-ча-ренко, М.К.-Го-н-----------ча---ров, Ф.Б.Го--ре-лик, М.О. Да-нілов, В.І.Загвя-зін--ський, В.Р.Іль-чен-ко, Е.І.Моносзон, Н.В.Нет-ребко, М.Г.Огур---цов, Р.М.Ро--го---ва, Ю.Д.Ру-денко, Ю.В.Скат-кін, В.І.Сисоєнко, Г.І.Школьник, В.Г.Шко-ль-ник, В.С.Шу---бінський та інші).
Значна увага в педагогічній літературі приділяється проблемі формування на-у--ко-вого сві-тог-ляду учнів під час вивчення природничих дисциплін. Аналіз її змі-с-ту доз-волив дійти висновку, що питання формування наукового світогляду бу--ло пред-ме-том вивчення І.Н.Алфер’євої, В.К.Ба-ту---ріна, Н.В.Вадзюк, П.А.Ве-щи-----ць-кого, Г.М. Го-ліна, С.У.Гончаренка, С.О.Гу-сакової, В.Ф.Єфі---менка, В.Н.Ко-ма--рова, Д.С.--М-----ир---зо-ян, В.М.Мощанського, В.В.Мулта-новского, Н.В.Пас---тер-нак, Т.В.Смі-р--но-вої, В.Д.Ха---ла-мендика та інших. У зазначених робо-тах, автори роз-гля-дають мож-ливості фор-му-ван-ня наукового світогляду при вивченні астро-номії, біології, географії, фізики, хі-мії. Але переважна біль-шість робіт (П.А.Ве-ши-ць-кий,-Г.М.Голін, С.У.Гончаренко, Л.Я.Зоріна, В.Ф.Єфіменко, В.М.Мо----щан-сь-кий, В.В.Мултановський, В.Г.Розу-мо-в-ський, О.В.Сергєєв, Б.С.Спа-сь-кий, В.Д.Ха-ла-мен-дик та інші), при-с-вя-чена фор-му-ван-ню наукового світогляду учнів у навчанні фізики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок