Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ РIЗНОМАНIТНИХ ВАРIАНТIВ ТЕРАПIЇ ГОСТРОГО IНФАРКТУ МIОКАРДА НА КОРОТКОЧАСНИЙ ТА ДОВГОЧАСНИЙ ПРОГНОЗ ЗАХВОРЮВАННЯ

Загрузка...

ВПЛИВ РIЗНОМАНIТНИХ ВАРIАНТIВ ТЕРАПIЇ ГОСТРОГО IНФАРКТУ МIОКАРДА НА КОРОТКОЧАСНИЙ ТА ДОВГОЧАСНИЙ ПРОГНОЗ ЗАХВОРЮВАННЯ

Назва:
ВПЛИВ РIЗНОМАНIТНИХ ВАРIАНТIВ ТЕРАПIЇ ГОСТРОГО IНФАРКТУ МIОКАРДА НА КОРОТКОЧАСНИЙ ТА ДОВГОЧАСНИЙ ПРОГНОЗ ЗАХВОРЮВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,35 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
ЛЕЩЕНКО Олександр Вiталiйович
УДК 616.127 — 005.8 — 08 — 037
ВПЛИВ РIЗНОМАНIТНИХ ВАРIАНТIВ ТЕРАПIЇ
ГОСТРОГО IНФАРКТУ МIОКАРДА
НА КОРОТКОЧАСНИЙ ТА ДОВГОЧАСНИЙ
ПРОГНОЗ ЗАХВОРЮВАННЯ
14.01.11 — кардiологiя
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків — 1999


Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана в Iнститутi терапiї АМН України, м.Харкiв
Науковий керiвник:
академiк НАН, АМН України доктор медичних наук,
професор Мала Любов Трохимiвна,
Iнститут терапiї АМН України, м.Харкiв, директор
Офiцiйнi опоненти:
доктор медичних наук, професор Нiконов Вадим Володимирович, Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти, завiдувач кафедри швидкої та невiдкладної допомоги
доктор медичних наук, професор Рачинський Iван Данилович, Сумський державний унiверситет, медичний факультет, завiдувач кафедри пропедевтики внутрiшнiх хвороб
Провiдна установа:
Iнститут кардiологiї iм. акад. М.Д.Стражеска АМН України, вiддiл гострого iнфаркту мiокарда та вiдновлювального лiкування, м.Київ
Захист дисертацiї вiдбудеться 9 вересня 1999 р. о 12.30 на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 64.600.04 при Харкiвському державному медичному унiверситетi (310022. м.Харкiв. пр. Ленiна, 4).
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Харкiвського державного медичного унiверситету (310022. м.Харкiв. пр.Ленiна,4).
Автореферат розiсланий “ 19 ” липня 1999 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради,
доцент, к.м.н. Овчаренко Л.I.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Особливе мiсце серед захворювань серцево-судинної системи належить гострому iнфаркту мiокарда (ГIМ) (Мала Л.Т.,1992). Це загрозливе для життя ураження серцевого м'яза значною мiрою визначає загальну смертнiсть вiд серцево-судинних захворювань (Амосова К.М., 1998). Як свiдчать матерiали регiстру ГIМ та результати багатьох клiнiко-епiдемiологiчних дослiджень (Гафаров В.В., 1988, Кембелл Р.В.О., 1997), присвячених цiй проблемi, частота раптових смертей, загальна летальнiсть на догоспiтальному та стацiонарному етапах лiкування залишаються ще достатньо високими.
Останнiми роками досягнуто iстотного прогресу в лiкуваннi цього захворювання. Впровадження в клiнiчну практику блокiв реанiмацiї та iнтенсивної терапiї дозволило знизити госпiтальну лєтальнiсть хворих на ГIМ до 18-20%, насамперед, завдяки монiторному нагляду i своєчасному виявленню та лiкуванню шлуночкових аритмiй високих градацiй.
Широке застосування лiкiв, якi забезпечують гемодинамiчне розвантаження мiокарда i зниження потреби серцевого м'яза у киснi (нiтрати, бета-адреноблокатори) (Браунвальд Є., 1995), а також попереджують рецидивуючi та повторнi iнфаркти (аспiрин), прогресування серцевої недостатностi (iнгiбiтори ангiотен-зинперетворюючого ферменту) теж сприяло суттєвому зменшенню госпiтальної летальностi, дозволило довести рiчну смертнiсть хворих на гострий iнфаркт мiокарда до 15%.
Багатоцентровi клiнiчнi дослiдження (ISIS, 1988, GISSI, 1986, 1990 та iн.) переконливо довели, що головним напрямком лiкувальної стратегiї у хворих на ГIМ повинно бути широке i якомога швидше призначення препаратiв, якi б обмежили розмiри зони некрозу та вiдновили нормальний коронарний кровообiг (тромболiтичнi засоби) (Варшавський С.Ю., 1995).
Незважаючи на те, що використання перерахованих вище медикаментозних засобiв призвело до подальшого зниження летальностi серед хворих на гострий iнфаркт мiокарда (Амосова К.М., 1998), рiвень її в нашiй країнi залишається достатньо високим.
Тому подальше пiдвищення ефективностi надання терапевтичної допомоги хворим на ГIМ має як науковий, так i практичний сенс. Розробка схем медикаментозної терапiї, якi враховують iндивiдуальнi особливостi перебiгу захворювання, є одним iз шляхiв вирiшення цiєї проблеми.
Використання моделей прогнозу захворювання з метою оцiнки стану хворих та призначення адекватної терапiї є суттєвою допомогою у розв'язаннi цього питання (Алперт Дж., 1994, Lee K.L., 1995, Arnold A.E.R., 1997).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ВПЛИВ РIЗНОМАНIТНИХ ВАРIАНТIВ ТЕРАПIЇ ГОСТРОГО IНФАРКТУ МIОКАРДА НА КОРОТКОЧАСНИЙ ТА ДОВГОЧАСНИЙ ПРОГНОЗ ЗАХВОРЮВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок