Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: Луцька “Просвіта” (1918 – 1935 роки)

Луцька “Просвіта” (1918 – 1935 роки) / сторінка 4

Назва:
Луцька “Просвіта” (1918 – 1935 роки)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
31,88 KB
Завантажень:
146
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Айненкеля та Т.Ольшанського. Просвiтницьким органiзацiям присвяченi монографiї М.Iванiцкого та С.Маусберга. Полiтицi воєводи Г.Юзевського та історії Безпартiйного блоку, до якого входили члени Луцької “Просвiти”, досить грунтовно вiдображенi у книгах А.Хойновського, а спiввiдношення демографiчних проблем з розвитком нацiональної свiдомостi українцiв Волинi проаналiзованi В.Менджецьким. Значним внеском у розширення знань про мiжвоєнну Волинь є монографiя Я.Кенсiка. Автор дослiдив полiтичну ситуацiю, мiжнацiональнi вiдносини в краї, охарактеризував методи роботи Волинського воєводи Г.Юзевського.
Особливої уваги заслуговує доробок польського iсторика З.Запоровського про Волинське українське об’єднання (ВУО). Праця цiкава тим, що в нiй висвiтлено не тiльки iсторiю об’єднання, але й роль цiєї органiзацiї в лiквiдацiї “Просвiти”.
Пiсля проголошення незалежностi України розпочалось усестороннє дослiдження основних етапiв та аспектiв історії “Просвiти”. Так до 125-лiтнього ювiлею заснування товариства було опублiковано статті О.Германа i В.Гринчуцького, Ж.Ковби, О.Коновця, О.Лiгастової i С.Бiлоконя, А.Москаленко, I.Яцкевича, а також колективний доробок “Нарис iсторiї “Просвiти” за редакцiєю Р.Iваничука – науково-популярне видання для широкого кола читачiв.
“Нарис iсторiї “Просвiти” започаткував “Популярну енциклопедiю “Просвiти”. Робота цiкава, головним чином, тим, що мiстить бiографiчнi відомості керiвникiв та визначних дiячiв товариства, багато iнших довiдкових матерiалiв. Проте статтi названої праці, маючи цiнне пiзнавальне i практичне значення, глибокого аналiзу дiяльностi “Просвiт” не дають, ідеться фактично про товариство у Схiднiй Галичинi.
З урахуванням кардинальних змiн у життi українського народу та процесу заповнення “бiлих плям” його iсторiї, проблему становлення та розвитку українських громадських iнституцiй висвiтлено в матерiалах дослiджень, якi з’явились у 90-х роках це стосується наукових робiт М.Кучерепи, який проаналiзував основи “волинської полiтики” Г.Юзевського щодо нацiональних установ, у тому числi й “Просвiт” на Волинi. Сюди ж належать i наукові розробки Р.Давидюк, яка, вивчаючи дiяльнiсть ВУО, наголошувала, що його культурно-освiтнi осередки так i не змогли повноцiнно замiнити лiквiдованi “Просвiти”. В.Борщевич, характеризуючи роль товариства в процесi українiзацiї Православної церкви, дiйшов висновку, що найбiльший внесок в оздоровлення духовного життя краю у 20-х на початку 30-х рокiв зробила саме “Просвiта”. Становленню та розвитку культурно-освiтнiх та музичних органiзацiй Волинi присвяченi праці С.Пономаренко та П.Шиманського. Зокрема, С.Пономаренко зазначала, що перше мiсце серед культурно-освiтнiх органiзацiй Волинi у мiжвоєнний перiод за суспiльною вагомістю i результативнiстю належало “Просвiтi”.
З iсторичної лiтератури новiтнього перiоду на особливу увагу заслуговує праця Б.Савчука “Волинська “Просвiта”. Його дослiдження, що безпосередньо стосується нашої теми, пiдготовлене на матерiалах архiвiв Волинської, Рiвненської та Львiвської областей. У ньому висвiтлюється iсторiя товариства вiд часу створення до сьогоднiшнiх днiв, розкриваються органiзацiйнi засади та напрями дiяльностi “Просвiти”, але її розвиток у Луцькому повiтi розглядається у цiй працi фрагментарно на тлi подiй, що вiдбувались у всiх товариствах. У цiй книзі подано загальну оцiнку та здобутки “Просвiт” на Волинi.
Про роль Луцької “Просвiти” у створеннi українського театру в мiстi йдеться у статтях М.Миць “Iсторiя Волинського театру” та С.Гаврилюк, М.Кiлчук “З iсторiї Волинського театру”, в них подано також відомості про існування аматорських просвiтянських гурткiв. Цiкавими щодо висвiтлення історії товариства у 20–30-х роках є публiкацiї В.Бубнюка, М.Онофрійчука, П.П’ясецького та ін. Особливої уваги заслуговують дослiдження, присвяченнi вiдомим громадським та просвiтницьким дiячам – I.Власовському, П.Голубовичу, М.Левицькому, В.Островському та iн.
Отже, iсторiя “Просвiти” привертає все більшу увагу вiтчизняних та зарубiжних дослiдникiв, що засвiдчує актуальнiсть цiєї проблеми та необхiднiсть ґрунтовного дослiдження її регiональних органiзацiй, зокрема Луцької.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Реферат на тему: Луцька “Просвіта” (1918 – 1935 роки)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок