Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Теоретичні та методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (регіональний компонент)

Загрузка...

Теоретичні та методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (регіональний компонент)

Назва:
Теоретичні та методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (регіональний компонент)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,54 KB
Завантажень:
430
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЗЕЛЕНСЬКА ЛЮБОВ ІВАНІВНА
УДК 371.64/.69+911(077)
Теоретичні та методичні основи створення
і впровадження засобів навчання географії
(регіональний компонент)
13.00.02 – теорія та методика навчання (з галузі географії)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Київ – 2000
Дисертація є рукопис
Робота виконана на кафедрі фізичної та економічної географії
Дніп-ро-петровського державного
їунівер-си-тета Міністерства освіти і науки України
Науковий консультант: доктор географічних наук,
професор,член-корес-пондент АПН України
Шищенко Петро Григорович,
Київський національний універ-ситет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри географії України
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук,
Професор Сиротенко Анатолій Йосипович,
головний науковий співробітник
Інституту проблем виховання АПН України;
доктор педагогічних наук, професор
Левицький Іван Юрійович,
завідувач кафедри фізичної географії
і карто-графії Харківського національного
уні-вер-си-тету ім. В.Н. Каразіна;
доктор педагогічних наук, професор,
академік АПН України
Ільченко Віра Романівна,
завідувач лабораторії інтеграції змісту
шкільної освіти Інституту педагогіки
АПН України (м. Полтава)
Провідна установа: Криворізький державний педагогічний
університет, кафедра педагогіки і методики трудового
і професійного навчання і кафедри
економічної і соціальної географії.
Захист відбудеться “_5_” ___квітня__ 2000 р. о _14_ годині на за-сіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.16 у Київському національному
універ-ситеті імені Тараса Шевченка
(01017, м.Київ, вул. Володи-мир-ська, 60, ауд.314).
З дисертацією можна ознайомитись у библіотеці Київського національного
універси-тету імені Тараса Шевченка
(01017, м.Київ, вул. Володи-мир-ська, 58, кімн.10).
Автореферат розiслано “_3_”____березня___ 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Корнєв М.Н.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СТРУКТУРА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження обумовлена суспільною орієнтацією на гли-бо--кі та якісні зміни в усіх сферах життєдіяльності. У першу чергу вони відчутні у пра--гненні до корінної перебудови освіти, спрямованої на виховання освіченої, ви-со-коморальної, гармонійної людини. Значне місце в цьому процесі відводиться географії, освітня зміс-товність якої поєд-нує навчальні і виховні фактори, продукує формот-ворчі явища активної життє-вої позиції, особливо щодо надзви-чайно важ-ливої проблеми ХХ століття – при--родокористування. Останнім часом поміт-ною є тенденція до регіоналізації географіч-ної освіти. Цей процес просте-жується через фактори:–
гуманізації та екологізації географії і формування політичної, екологічної, географічної культури, виховання почуття патріотизму;–
комплексного сприйняття й адекватної оцінки природно-техногенних лан-д--шафтів регіону як частин цілісного простору; необхідності об’єктивної оцінки його структурних компонентів;–
достатнього рівня екологічної грамотності для з’ясування найрізно-ма-ніт-ніших життєвих ситуацій.
Ці та інші аспекти регіональної географічної освіти вже стали об’єктом пиль---ної уваги науковців, як вітчизняних, так і зарубіжних. Прикладом тому є Між--на-род-ний науково-практичний семінар “Сучасний стан і перспективи вив-чення географії рід-ного краю в школах” (Харків, 1994), на якому обгово-рю-ва-лись питання ре-гіо-нальної географії; одна із секцій Міжнародної науково-практичної кон-ференції “Гео--графічна освіта на порозі ХХI століття” (Москва, 1996, 1998 рр.) пра-цює в контексті теми “Регіональний компонент в системі шкільної гео-графіч-ної освіти”. Крім того, існують програми фундаментальних географічних до-слід-жень під наз-вою “Моделі регіональної організації навколишнього сере-довища” та інші, до ви-конання яких залучені провідні географічні цент-ри країн СНД.
Певні набутки у сфері регіональної географічної освіти водночас актуа-лізу-вали надзвичайно важливу проблему: формування системи засобів навчання.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Реферат на тему: Теоретичні та методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (регіональний компонент)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок