Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПРИЩЕПЛЕНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ, ІНІЦІЙОВАНОЇ ВІД ПОВЕРХНІ ТВЕРДОГО ТІЛА

Загрузка...

КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПРИЩЕПЛЕНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ, ІНІЦІЙОВАНОЇ ВІД ПОВЕРХНІ ТВЕРДОГО ТІЛА

Назва:
КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПРИЩЕПЛЕНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ, ІНІЦІЙОВАНОЇ ВІД ПОВЕРХНІ ТВЕРДОГО ТІЛА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,67 KB
Завантажень:
477
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Гафійчук Галина Василівна
УДК 541.64
КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПРИЩЕПЛЕНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ,
ІНІЦІЙОВАНОЇ ВІД ПОВЕРХНІ ТВЕРДОГО ТІЛА
02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Львів – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Відділенні фізико-хімії і технології горючих копалин Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Мінько Сергій Степанович, Відділення фізико-хімії і
технології горючих копалин Інституту фізичної хімії
ім. Л. В. Писаржевського НАН України,
провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Брик Михайло Теодорович, Національний
університет “Києво-Могилянська академія”,
перший віце-президент, президент з наукової роботи
 
доктор хімічних наук, професор
Солтис Михайло Миколайович,
Львівський національний університет
ім. Івана Франка, професор кафедри фізичної і
колоїдної хімії
Провідна установа: Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л. М. Литвиненка НАН України, відділ
радикальних процесів, м. Донецьк
Захист відбудеться “3 “ лютого 2003 р. о 15 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01 у Національному університеті “Львів-ська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів–13, пл. Св. Юра ?, корп. 8, ауд. 240.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного універ-ситету “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів–13, вул. Профе-сорська, 1.
Автореферат розісланий “30“ грудня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01
кандидат хімічних наук, доцент Скорохода В. Й.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Властивості поверхні різних матеріалів є не менш важливими, ніж властивості самих матеріалів, оскільки через поверхню відбу-вається їх взаємодія з нав-ко-лиш-нім середовищем. Багато фундаментальних і тех-но-логічних проблем може вирішуватися модифікаці-єю поверхонь органічними плів-ками. Серед відомих методів створення полімерних шарів на міжфазній по-верхні, та-ких як адсорбція, осадження (в електричному полі або в полі сил тяжіння), “при-щеплення до” та “прищеплення від” поверхні, метод Ленг-мюра-Блоджетт то-що, ме-тод при-щеплення від поверхні заслуговує на особ-ливу увагу, оскільки такий метод дозволяє регулювати щільність прищеплення по-лі-мер-них ланцюгів у ши-рокому діапазоні – від окремих полімерних молекул до стану “полімерних щіток”, тобто коли полімерні клубки ви-тягу-ються перпендикулярно до площини поверхні. Уні-кальні властивості подібних сис-тем зумовлені тим, що вони побудовані з лі-нійних ланцюгів макро-молекул, щільно прикріплених одним кінцем до поверхні під-кладки. Такі полімерні наношари забез-печують широкі можливості регу-лювання по-верхневих властивостей ма-теріалів і ви-кликають зацікавленість до використання їх на практиці, зокрема у ме-дицині (проб-лема бiосумiсностi матеріалів, фарма-ко-логія, сенсорні пристрої), у вироб-ництві по-лімерних композитів (iнкапсулювання на-повнювачів та волокон), мембран (моди-фі-кація та синтез селективного шару), фарб (модифікація пігментів), ад-сор-бентів для хроматографії, різного типу ката-лі-за-торів на полімерних носіях. Тому розробка ме-тодів синтезу моношарів та дослід-ження механізмів їх формування має актуальне наукове та практичне значення.
Оскільки прищеплена полімеризація є нерівноважним про-цесом, кінетика форму-вання по-верх-невих шарів визначає як структуру, так і їх мор-фологію. При цьо--му попередня фік-са-ція ініціатора на поверхні локалізує процес у міжфазному шарі і таким чином дає можливість керувати кінетикою при-щеп-леної по-лі-меризації, регулювати ступінь прищеплення та молекулярно-масові харак-теристики полімеру. Тому вивчення кінетики прищепленої полімеризації, іні-ційо-ваної від по-верхні твер-дого тіла, є ключовим для формування структур з від-по-від-ними влас-тивостями.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПРИЩЕПЛЕНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ, ІНІЦІЙОВАНОЇ ВІД ПОВЕРХНІ ТВЕРДОГО ТІЛА

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок