Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТУВАННЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТУВАННЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Назва:
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТУВАННЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,20 KB
Завантажень:
64
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Крупка Ігор Михайлович
УДК 330.101.541:330.322] (477)
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТУВАННЯ
У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Спеціальність: 08.01.01 – економічна теорія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, професор
Панчишин Степан Михайлович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
декан економічного факультету,
професор кафедри економічної теорії.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Тивончук Іван Опанасович,
Національний університет „Львівська політехніка”,
професор кафедри теоретичної та прикладної економіки;
кандидат економічних наук, доцент
Кульчицький Ярослав Володимирович,
Український державний лісотехнічний університет,
декан економічного факультету,
доцент кафедри економічної теорії.
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, кафедра економічної теорії.
Захист дисертації відбудеться “31” березня 2005 р. о 1600 год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів,
просп. Свободи, 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів,
вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “25” лютого 2005 р.
В. о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради проф. Хоронжий А.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Побудова інноваційної соціально-орієн-то-ва-ної моделі рин-ко-вої економіки в Україні потре-бує пильної уваги до стану інвестиційної сфери як основного індикатора рівня розвитку країни. За цих умов особливого зна-че-н-ня набуває поліпшення макро-економіч-ного інвести-ційного середо-вища, розме-жу-вання сфер державного і не-держав-ного інвесту-вання, вибір раціональних джерел і способів фінансування інвестицій.
Для забезпечення сталого розвитку економіки Украї-ни необхідно створи-ти умови для її модернізації та структурної перебу-до-ви на основі активної інвес-ти-цій-ної діяльності. Поступальний розвиток вітчиз-няної еконо-міки можливий тіль-ки завдяки форму-ван-ню і використанню ефек-тив-ної системи мобілізації заоща-джень та дієвого механізму їх трансформації в інвестиції.
Динаміка інвестицій в основний капітал ділових одиниць за останнє десятиліття свідчить про складність завдання відновлення зруйнова-ного інвес-ти-цій-ного потенціалу. Проте економіка України отримала значний інвес-тицій-ний імпульс, що дає змогу оновлювати виробничі потужності, пере-йти до її інвес-ти-ційного розвитку та економічного зростання. Водно-час потре-бує свого вирішення ще ціла низка завдань активізації інвестиційної діяльності.
Вагомий внесок у дослідження проблем інвестування та інвестиційного сере-довища, розроблення механізму державного регулювання інвести-ційного про-це-су в ринковій економіці зробили І.Гіді, Х.Голхамер, Дж.Кейнс, М.Ке-сон, К.Кодзіма, Д.Ф.Колінз, Г.Мар-ко-віц, Д.Най, Т.Озава, Р.Пайк, В.Тінг, Д.То-бін, Б.Фрей, Ф.Шнайдер, С.Янг та ін. Різні аспекти цієї проблеми перебу-ва-ли і перебу-вають у полі зору українських учених, серед них ґрунтовні дослі-джен-ня прове-ли М.І. Туган-Барановський, В.Д.Базилевич, А.І.Бланк, С.М.Ва-силь-ченко, М.М.Герасимчук, Б.В.Губсь-кий, А.А.Даниленко, С.В.Заха-рін, Б.А.Кар-пінський, Т.О.Кізима, О.Є.Кузьмін, А.А.Пересада, С.К.Реверчук, І.Г.Ско-мо-рович, М.В.Стирсь-кий, І.О.Тивончук, Д.М. Черваньов, А.В. Шегда та ін.
Однак, окремі аспекти регулювання інвестиційної діяльності розроблені не-достатньо. Розгортання транс-фор-маційних процесів в економіці України об’єк-тив-но зумовили зосереджен-ня уваги в цьому дослідженні на проблемах стабіль-ного функціонування інститутів інвестиційного ринку за допомогою відповідного механізму регулювання інвести-ційної діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТУВАННЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок