Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українською мовою реферат: ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ТЕЛЯТ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ТЕЛЯТ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ / сторінка 14

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ТЕЛЯТ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
36,16 KB
Завантажень:
81
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

Загалом, глутамат натрію перешкоджає розвитку катаболічних процесів у тканинах під час розвитку діареї і позитивно впливає на показники кислотно-лужної рівноваги крові.
Дослідження показали, що більш ефективно нормалізується обмін речовин в організмі хворих телят другої та третьої дослідних груп, яких лікували глутаматом натрію у дозі 0,2 0,4 г/ кг маси тіла (табл.10).
Крім того, одержані результати свідчать, що глутамінову кислоту для лікування телят необхідно застосовувати разом із глюкозою, Це було нами враховано під час розробки лікувального препарату Глутасол, який має високий терапевтичний ефект за гострих розладів травлення у новонароджених телят. Тривалість хвороби телят під час токсичної диспепсії, які отримували глутасол, становила в середньому 1,5 доби, а у разі лікування відомими препаратами ЛЕРС та гліксаном ( контрольні групи) 4,2 доби. Кількість телят, які одужали, у дослідній групі досягла 97,5%, а в контрольних лише 85%.
Кислотно-лужний і електролітний баланс та вміст вітамінів у крові телят, які перехворіли на гострі розлади травлення
На 710-у до-бу пі-с-ля клінічного оду-жан-ня (припинення симптомів діареї ) у кро-ві те-лят, які хворіли на диспепсію або колібактеріоз, від-бу-ли-ся змі-ни по-ка-з-ни-ків КЛС, які характеризувались тен-де-н-ці-єю до нор-ма-лі-за-ції по-рі-в-ня-но з пе-рі-о-дом за-хво-рю-ван-ня: зро-с-ли зна-чен-ня ве-ли-чи-ни рН, кон-цен-т-ра-ції НСО, за-галь-ної ву-г-ле-ки-с-ло-ти і бу-фе-р-них ос-нов. Од-нак рі-вень цих по-ка-з-ни-ків не до-ся-гав ве-ли-чин у нормі. В кро-ві те-лят у пе-рі-од ре-а-бі-лі-та-ції кон-цен-т-ра-ція бі-ка-р-бо-на-тів та бу-фе-р-них ос-нов була відповідно на 13 і 35% ни-ж-че, ніж у здорових те-лят (контрольна група). Під-ви-щен-ня рі-в-ня рСО2 (від 56,451,00 до 60,022,22 мм рт. ст.) у кро-ві те-лят на-віть по-над зна-чен-ня цьо-го по-ка-з-ни-ка в те-лят кон-т-ро-ль-ної гру-пи (54,47 1,46 мм рт. ст.) свідчить про наявність у їхньому ор-га-ні-з-мі пі-с-ля оду-жан-ня незначного респіраторного ацидозу.
Величина рО2 у крові телят після диспепсії та колібактеріозу за-ли-шається під-ви-ще-ною (24,50 2,00 та 26,57 1,16 про-ти 21,33 1,08 мм рт. ст. у кон-т-ро-лі), як і за го-с-т-ро-го її про-яву, що мо-же свідчити про не-до-ста-т-ню нор-ма-лі-за-цію оки-с-но-відновних про-це-сів у тка-ни-нах під час ре-а-бі-лі-та-ційного періоду. У період реабілітації в крові телят порівняно зі здоровими спостерігається тенденція до зниження вмісту натрію і підвищення калію та вірогідне з-ни-же-ння кон-цен-т-ра-ці-ї ка-ль-цію, ма-г-нію, за-лі-за, фо-с-фо-ру, ма-р-га-нцю, ко-бальту, цинку. Наведені змі-ни найбільше ви-ра-же-ні у те-лят, які пе-ре-хво-рі-ли на ко-лі-ба-к-те-рі-оз.
Ве-ли-чи-на гематокриту крові те-лят 20 30-добового ві-ку, які пе-ре-хво-рі-ли на гострі розлади травлення різної етіології, по-мі-т-но знижується по-рі-в-ня-но з пе-рі-о-дом го-с-т-ро-го пе-ре-бі-гу хво-ро-би, од-нак за-ли-ша-є-ть-ся ще під-ви-ще-ною відносно її рі-в-ня у тварин, які не хво-рі-ли.
Зниження вмі-с-ту еле-к-т-ро-лі-тів у кро-ві те-лят, які клінічно одужали після го-с-т-рих роз-ла-дів тра-в-лен-ня, супроводжується і зменшенням рівня в ній ві-та-мі-нів. Так, кон-цен-т-ра-ція вітаміну А, С, РР у сирова-т-ці кро-ві те-лят у пе-рі-од ре-а-бі-лі-та-ції май-же вдвічі, В1 у дев’ять, В2 у шість разів ме-н-ша, ніж у кон-т-ро-лі.
ОБМІН ГЕМОГЛОБІНУ В КРОВІ ТЕЛЯТ У НОРМІ ТА ЗА ПАТОЛОГІЇ
Виявлене нами зниження вмісту гемоглобіну (126,11 7,11 і 142,20 4,8 г/л) і величини рО2 (15,8 1,42 і 22,87 1,55 мм рт. ст.) у крові здорових телят на 35-у добу порівняно з першою добою після народження, ймовірно, зумовлено розвитком гемолітичної анемії, спричиненої розпадом фетального гемоглобіну і заміною його на генетично детермінований дорослий тип (рис.3). Низький вміст гемоглобіну і збільшення концентрації непрямого білірубіну разом із фракцією моноглюкороніду в крові спостерігається ще на 15-у добу раннього постнатального періоду розвитку телят ( рис.4). У здорових телят на 20-у добу після народження порівняно з 3- та 15-ю спостерігається збільшення вмісту гемоглобіну і ступеня насичення крові киснем.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ТЕЛЯТ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок