Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ТЕЛЯТ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ТЕЛЯТ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ / сторінка 6

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ТЕЛЯТ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
36,16 KB
Завантажень:
81
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

Паралельно вивчали зміну реакції вмісту сичуга і кислотоутворюючу функцію його у телят із симптомами діареї під впливом одноразового та більш тривалого перорального застосування гідрокарбонату натрію в дозі відповідно до ступеня ацидозу в їхньому організмі. Величину рН, загальну кислотність, зв’язану і вільну соляну кислоту сичужного вмісту телят досліджували загальноприйнятими методами (В. В. Меньшиков, 1978) натщесерце, через 15 хв після згодовування їм гідрокарбонату натрію ( за 15 хв до годівлі ), потім через 1, 2, 3 та 5 год після годівлі і на другу добу після початку корекції ацидозу. Сичужний вміст одержували за допомогою зондування сичуга телят за методом Симонова та Мушинського.
У п’ятій серії досліджень вивчали особливості азотного та енергетичного обміну 7 8 добових телят (n=8), хворих на просту та токсичну диспепсію. У крові досліджува-ли вміст субстратів окисно-відновних реакцій і величину гематокриту, в її плазмі — активність АСТ за тест-системою Reachim. В ізольованих мітохондріях клітин печінки телят (n=8) визначали активність СДГ за методом E. Rossi et al., 1970. Тканину печінки, одержаної шляхом біопсії в умовах господарства, охолоджували до 0 2 °С і доставляли в лабораторію протягом 2 год.
У цій серії експериментів вивчали вплив глутамату натрію на обмін речовин в організмі телят із гострими розладами травлення у зимово-весняний період під час 100%-го захворювання їх. У дослід було включено п’ять груп хворих телят-аналогів ( n = 10 12 ) 5 7-добового віку. Телят контрольної групи до клінічного одужання за 30 хв до годівлі напували фізіологічним розчином у кілько-сті 1 л за один прийом. Телятам першої четвертої дослідних груп до такої самої кількості фізрозчину додавали глутамат натрію у дозі 0,1; 0,2; 0,4 і 0,6 г на 1 кг маси тіла відповідно.
У крові визначали показники КЛС, вміст субстратів окисно-відновних реакцій за вищезазначеними методами, кетонових тіл (В. Й. Баєв та ін., 1974), глюкози, сечовини за тест-системою "Reасhіm", аміаку та глутаміну.
У шостій серії досліджень вивчали особливості обміну речовин у телят 20-добового ві-ку, які перехворіли на гострі розлади травлення різної етіології. Біохімічні дослідження крові телят проводили під час го-с-т-ро-го пе-ре-бі-гу хво-ро-би та після неї в 20-добовому ві-ці. Вміст вітамінів і мінеральних речовин визначали лише у телят 20-добового віку. Кон-цен-т-ра-цію мі-не-раль-них ре-чо-вин у кро-ві досліджували на атом-но--аб-со-р-б-цій-но-му спе-к-т-ро-фо-то-ме-т-рі AAS-1, вміст ві-та-мі-нів (А, Е, В1, В2, РР, С) у си-ро-ва-т-ці кро-ві загальновідомими методами (в ла-бо-ра-то-рії від-ді-лу біо-хі-мії ко-фер-мен-тів Ін-сти-ту-ту біо-хі-мії ім. А.В. Пал-ла-ді-на НАН України). Крім того, у кро-ві те-лят (35- та 30-добового віку) досліджували вміст за-галь-но-го ге-мо-г-ло-бі-ну, бі-лі-ру-бі-ну, йо-го форм, а також які-с-ні і кіль-кі-с-ні змі-ни у вмі-с-ті ре-ти-ку-ло-ци-тів (В. В.Меньшиков,1987).
Вивчали також вплив мінеральних сумішей і розробленого нами лікувально-профілактичного препарату Реабіліт на інтенсивність нормалізації обміну речовин у телят реабілітаційного періоду. Суміші мінеральних речовин у про-фі-ла-к-ти-ч-них, лі-ку-валь-но-про-фі-ла-к-ти-ч-них і лі-ку-валь-них дозах телята дослід-них груп (відповідно дру-га, че-т-вер-та, п’я-та, n =10) одержували з мо-ло-ком у ви-гля-ді во-д-но-го роз-чи-ну три-чі на до-бу, про-тя-гом 10-ти діб після клі-ні-ч-но-го оду-жан-ня ( з 10 12 -добового віку). Те-ля-там кон-т-ро-ль-них груп (пер-шій і тре-тій, n = 10) мі-не-раль-ні су-мі-ші до раціону не додавали.
За аналогічною схемою визначали лікувально-профілактичний ефект препарату реабіліту. Те-ля-та до-слі-д-ної гру-пи ( n = 12 ) одержували 100 мл 22%-го роз-чи-ну препарату перорально про-тя-гом 10 діб три-чі на до-бу, а те-ля-та кон-т-ро-ль-ної гру-пи за-мість ре-а-бі-лі-ту — 100 мл фі-з-ро-з-чи-ну.
Результати досліджень оброблено статистично з використанням електрон-них таблиць “Excell” на комп’ютері Pentium-166.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ТЕЛЯТ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок