Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КРИЛАТІ СЛОВА В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ: системно-функціональний та лексикографічний аспекти

КРИЛАТІ СЛОВА В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ: системно-функціональний та лексикографічний аспекти

Назва:
КРИЛАТІ СЛОВА В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ: системно-функціональний та лексикографічний аспекти
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
43,28 KB
Завантажень:
337
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут філології
ДЯДЕЧКО Людмила Петрівна
УДК 811.161.1’378.48:82-84
КРИЛАТІ СЛОВА В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ:
системно-функціональний та лексикографічний аспекти
Спеціальність 10.02.02 – російська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі російської мови Інституту філо-ло-гії Київського національного університету імені Тараса Шевче-нка.
Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор
КУДРЯВЦЕВА Людмила Олексіївна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, професор кафедри російської мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
ЖАЙВОРОНОК Віталій Вікторович, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, провідний науковий співробітник відділу загальнославістич-ної проблематики та східнослов’янських мов;
доктор філологічних наук, професор
МОКІЄНКО Валерій Михайлович,
Санкт-Петербурзький університет (Росій-ська Федерація), професор кафедри слов’янської філології; Грайфсвальдський універси-тет
імені Ернста Морітца Арндта (Федеративна Республіка Німеччина), завідувач кафедри україністики Інституту славістики;
доктор філологічних наук, професор
ШУЛЕЖКОВА Світлана Гри-горівна, Магнітогорський державний університет (Російська Федерація), проректор з навчальної роботи, професор кафедри загального мовознавства та історії мови
Провідна установа: Дніпропе-тровський національ-ний універси-тет, кафедра загального та російського мовознавства
Захист відбудеться “6” лютого 2004 р. об 11й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01030, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 14, к. 63).
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці імені М. О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10).
Автореферат розіслано “30” грудня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради доц. Медведєва Л. О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Визнання тісного зв’язку мови і культури детермінує прові-дну тенденцію сучасних лінгвістичних досліджень – опис мовних оди-ниць, насамперед лексичних та фразеологічних, у широкому лінгво-культуро-логіч-ному контексті. Серед культуромістких лексем та фра-зе-ологізмів особливу увагу привертають широко відображені у лек-сикографії крилаті слова іабо ви-рази [далі – КС(в)], які є од-ним із важливих джерел задоволення ін-телекту-альних та художньо-естети-ч-них потреб суспільства у процесі комуні-кації.
Традиційно вчені вважають КС(в), точніше їхню основну час-тину – нарізнооформлені одиниці, тобто крилаті вислови (далі – КВ), об’єктом фразеології – вчення про усталені звороти. Ця галузь лінг-вістичного знання пройшла три-валий (почи-наючи від Ф. І. Бус-лаєва) і плід-ний період розви-тку, пов’язаний з наро-дженням оригіналь-них концепцій та фразе-ологічних шкіл (див. роботи Л. А. Булаховсь-кого, В. В. Виноградова, С. І. Оже-гова, Б. О. Ла-ріна, М. Ф. Алефіре-нка, Н. М. Амосової, В.  Л. Архангель-ського, О. М. Баб-кіна, А. М. Емі-рової, В. П. Жукова, О. В. Куніна, А. М. Мелерович, В. М. Мокіє-н-ка, О. І. Молоткова, З. Д. Попової та М. М. Копиленка, Л. І. Рой-зен-зона, М. Т. Тагієва, В. М. Телія, В. Д. Уж-ченка, О. І. Федо-рова, М. М. Шанського та ін.). Нині актуальними є пошуки нових під-ходів для адек-ват-ного опи-су всієї різноманітно-сті фразеологіч-ного корпусу націо-на-ль-них мов, зокрема російської.
В. М. Телія у своїй монографії (1996 р.) обрала підхід до ви-вчення фразеологі-ч-ного матеріалу, який мо-жна визначити як інтен-сивний. Він передбачає поглиблений аналіз фразеологізмів у сучас-ній лінгвістичній парадигмі (у за-значеній праці – в руслі когнітивної лінгвіс-тики).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Реферат на тему: КРИЛАТІ СЛОВА В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ: системно-функціональний та лексикографічний аспекти

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок