Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ АГРОЗАХОДІВ ПОСІВНОГО КОМПЛЕКСУ

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ АГРОЗАХОДІВ ПОСІВНОГО КОМПЛЕКСУ

Назва:
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ АГРОЗАХОДІВ ПОСІВНОГО КОМПЛЕКСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,72 KB
Завантажень:
20
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
ГОБЕЛЯК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 633.854.54:631.531.04 (477.7)
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ АГРОЗАХОДІВ ПОСІВНОГО КОМПЛЕКСУ
06.01.09 – рослинництво
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
ХЕРСОН – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Одеському державному аграрному університеті протягом 2004-2006 років
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор
ЩЕРБАКОВ ВІКТОР ЯКОВИЧ,
Одеський державний аграрний університет,
завідувач кафедри рослинництва
Офіційні опоненти – доктор сільськогосподарських наук, професор
АДАМЕНЬ ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ,
Кримський Інститут агропромислового виробництва УААН,
радник дирекції
доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
ГУСЄВ МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ,
Інститут землеробства південного регіону УААН,
заст. директора з наукової роботи,
завідувач лабораторії технологій кормових культур
Захист відбудеться ”_21_” _березня_____ 2008 року о _9.00_ годині на засіданні спеціалізованої ради Д 67.830.01 у Державному вищому навчальному за-кладі “Херсонський державний аграрний університет” за адресою: 73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23, аудиторія 92
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу “Херсонський державний аграрний університет” за адресою: 73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23
Автореферат розісланий ”_20__” __березня___ 2008 року
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, кандидат
сільськогосподарських наук, доцент А.В. Шепель


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Основою формування високої насіннєвої продук-тивності льону олійного є створення оптимальних умов для росту і розвитку рослин. Серед агрозаходів, які спроможні регулювати ці умови, важливе зна-чення має вибір оптимального строку сівби, а також визначення оптимальної площі живлення та її конфігурації. До того ж, ці заходи впливають на показ-ники якості сировини. На сьогоднішній день в умовах Степу України ці пи-тання вивченні недостатньо, а висновки окремих фахівців з них мають ве-лику розбіжність й відрізняються наявністю дискутивних моментів. Саме тому ми присвятили роботу вивченню цих питань і вважаємо їх актуальними.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові дослідження, проведені згідно програми, є складовою частиною загальної теми кафедри рослинництва, яка в свою чергу є частиною тематичного плану ОДАУ на період 2001-2006 рр. Номер державної реєстрації: 0101U001375 від 16.03.2001 р.
Мета і завдання дослідження. Основною метою досліджень було ви-значення й агробіологічне обґрунтування оптимального строку сівби, спо-собу сівби і норми висіву льону олійного в умовах південного Степу України.
Для досягнення цієї мети вирішувались такі завдання:
-
дати комплексну оцінку екологічних умов життя рослин льону зале-жно від строків сівби;
-
дослідити динаміку росту й розвитку рослин льону різних строків сі-вби;
-
визначити рівень урожайності льону та її структурні елементи;
-
вивчити вплив розміру площі живлення рослин та її конфігурації на комплекс умов життя;
-
створити оптимальну модель посіву льону за елементами структури урожаю;
-
прослідкувати залежність основних якісних показників насіння від за-ходів що вивчаються;
-
за допомогою методів статистики знайти теоретичні оптимуми з ви-вчених питань;
-
дати економічну та біоенергетичну оцінку строкам і способам сі-вби та нормам висіву;
-
у виробничих умовах перевірити вивчені агрозаходи й на основі цієї перевірки дати рекомендації виробництву.
Об’єктом досліджень були посіви льону олійного різних строків сівби, посіви різних способів сівби з різними нормами висіву.
Предметом досліджень був сорт льону олійного вітчизняної селекції Айсберг.
Методи досліджень. В процесі виконання роботи застосовували спеці-альні та загальнонаукові методи досліджень:
1) польовий метод – вивчення взаємозв’язку об’єкта з предметом досліджень в екологічних умовах конкретної географічної зони;
2) вимірювально-ваговий метод – визначення біометричних пара-метрів росту і розвитку рослин і формування врожаю;
3) біохімічний метод – визначення вмісту сирого жиру в насінні;
4) статистичні методи: кореляційний, регресійний, варіаційний, ди-сперсійний аналізи – визначення вірогідності даних та зв’язків між досліджуваними показниками;
5) порівняльно-розрахунковий – визначення економічної та енерге-тичної ефективності агрозаходів посівного комплексу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ АГРОЗАХОДІВ ПОСІВНОГО КОМПЛЕКСУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок