Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ГАЛАКТИК З АКТИВНИМ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ У ДАЛЕКОМУ ІНФРАЧЕРВОНОМУ ДІАПАЗОНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ГАЛАКТИК З АКТИВНИМ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ У ДАЛЕКОМУ ІНФРАЧЕРВОНОМУ ДІАПАЗОНІ

Назва:
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ГАЛАКТИК З АКТИВНИМ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ У ДАЛЕКОМУ ІНФРАЧЕРВОНОМУ ДІАПАЗОНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,43 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
Ізотова Ірина Юліанівна
УДК 524.7
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ
ГАЛАКТИК З АКТИВНИМ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ
У ДАЛЕКОМУ ІНФРАЧЕРВОНОМУ ДІАПАЗОНІ
01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Астрономічній обсерваторії Київського національного уні--вер-ситету імені Тараса Шевченка, м. Київ
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук
старший науковий співробітник
Парновський Сергій Людомирович,
Астрономічна обсерваторія Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ,
провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук
старший науковий співробітник
Пілюгін Леонід Степанович,
Головна астрономічна обсерваторія
Національної академії наук України, м. Київ,
провідний науковий співробітник;
кандидат фізико-математичних наук
старший науковий співробітник
Захожай Володимир Анатолійович,
Науково-дослідний інститут астрономії Харківського
національного університету ім. В.Н.Каразіна
Міністерства освіти і науки України, м. Харків,
директор.
Провідна установа: Астрономічна обсерваторія Львівського національного уні-вер-----ситету ім. Іва--на Франка Міністерства освіти і науки Украї--ни, м. Львів
Захист дисертації відбудеться “29” листопада 2002 р. на засіданні Спеціалізова-ної вченої ради Д26.208.01 при Головній астрономічній обсерваторії НАН Ук-раї-ни за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Академіка Заболотного, 27, ГАО НАН Ук-ра-їни. Початок засідань о 10 год.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці ГАО НАН України за ад-ре-сою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Академіка Заболотного, 27, ГАО НАНУ.
Автореферат розісланий “25” жовтня 2002 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради
кандидат фізико-математичних наук Васильєва І.Е.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасна астрофізика широко викорис-товує спо---сте-реж-ні дані, які були от-римані на орбітальних телескопах. Один з таких те--лескопів було роз-міщено на супутнику IRAS (англ. Infra Red Astronomical Satellite). В 1983 р. IRAS за десять місяців ро-боти на орбіті відска-нував 96% неба у чотирьох смугах на дов--жи-нах хвиль 12, 25, 60 і 100 мкм і зареєстрував понад 245 тисяч об’єктів. Це впер---ше дало можливість ком-плексно вивчати ви-промінювання космічних об’єктів у середньому (12 і 25 мкм) та дале-кому (60 і 100 мкм) інфрачервоному (далі ІЧ) ді-а--пазонах спек-тра, які вна-слідок по-глинання атмосферою Землі є недоступними для назем-них спосте-ре-жень (се-ред-ній ІЧ діапазон частково, а далекий ІЧ діапазон пов-ністю).
Спостереження галактик у далекому ІЧ діапазоні спектра дали уні-каль-ну мож--ливість зазирнути у гли-бину областей, які сильно екра-но-вані пи-лом для оп-тич-но-го випромінювання, таких, наприклад, як центр Га-лактики та щіль--ні темні хмари у диску Галактики. Вони є над-звичайно цін-ни-ми для ви-вчен-ня про-цесів формуван-ня зір при стисканні щільних хмар газу та пилу і їх по-дальшої еволюції; дослід-жен-ня загального розпо-ділу міжзоряної речо-ви-ни у Галактиці; визна-чен-ня віднос-ної по-шире-ності та розподілу пилу в ін-ших галактиках.
Дані спостережень на супутнику IRAS у дале-кому ІЧ ді-апа-зоні спект--ра [1] ста-ли основою для досліджень галактик поля та скуп-чень, різних мор-фо--логічних ти-пів, з різними проявами активності [2–10]. Було пока-зано, що ви---промінювання га-лактик у цьому діапазоні – це теплове ви----про--міню-вання пи--лу, що нагрівається різ--ними джере-лами енергії, од-ним з яких, часто голов-ним, є мо-лоді зорі в облас-тях зо-ре-ут-во-рення [3–4, 6–7]. У деяких галактиках бу----ло вияв-лено такий ви-сокий рі-вень актив-нос-ті зо-реутво-рення, що їх світ-ність у дале-ко-му ІЧ діапазоні спек-тра пе--ре-ва--жа-ла світність в оптичному діа-па-зоні [3, 5]. Було запропоновано мо-делі, які по-яс-нюють механізми цього ви-про---міню-вання [11, 12].

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ГАЛАКТИК З АКТИВНИМ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ У ДАЛЕКОМУ ІНФРАЧЕРВОНОМУ ДІАПАЗОНІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок