Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦIАЛЬНО-ПЕДАГОГIЧНI ОСНОВИ УПРАВЛIННЯ ОСВIТОЮ В РЕГIОНI

Загрузка...

СОЦIАЛЬНО-ПЕДАГОГIЧНI ОСНОВИ УПРАВЛIННЯ ОСВIТОЮ В РЕГIОНI

Назва:
СОЦIАЛЬНО-ПЕДАГОГIЧНI ОСНОВИ УПРАВЛIННЯ ОСВIТОЮ В РЕГIОНI
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,17 KB
Завантажень:
366
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Iнститут педагогiки
Академiї педагогiчних наук України
ДАРМАНСЬКИЙ Микола Миколайович
УДК 379.32 (477)
СОЦIАЛЬНО-ПЕДАГОГIЧНI ОСНОВИ
УПРАВЛIННЯ ОСВIТОЮ В РЕГIОНI
13.00.01 - теорiя та iсторiя педагогiки
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогiчних наук
Київ - 1999
Дисертацiєю є монографiя.
Робота виконана в Iнститутi педагогiки АПН України.
Науковий керiвник – доктор педагогiчних наук, професор, дiйсний член АПН України
Ничкало Нелля Григорiвна, Президiя АПН України, академiк - секретар вiддiлення педагогiки i психологiї професiйно-технiчної освiти.
Офiцiйнi опоненти: – доктор педагогiчних наук, професор
Маслов Валентин Iванович, Нацiональний педагогiчний унiверситет iм. М.П.Драгоманова, професор кафедри педагогiки; –
кандидат педагогiчних наук, доцент
Яровий Володимир Ілліч, Міжрегіональна Академія управління персоналом, ректор.
Провiдна установа: Житомирський державний педагогiчний інститут, кафедра педагогiки, Мiнiстерство освiти України, м.Житомир.
Захист вiдбудеться “26” лютого 1999 р. о 14 год. на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д .452.01 в Iнститутi педагогiки АПН України за адресою: 252053, м. Київ-53, вул. Артема, 52_А.
З дисертацiєю можна ознайомитись у науковiй частинi Iнституту педагогiки АПН України (252053, м.Київ, вул. Артема, 52-А).
Автореферат розiсланий “24” січня 1999 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Легкий М.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть та доцiльнiсть дослiдження
У формуваннi освiченого суспiльства в Українi суттєве значення має удосконалення системи управлiння освiтою в регiонах, оскiльки важливою складовою освiтнього простору держави є сума освiтнiх просторiв її регiонiв. Пiзнання та усвiдомлення соцiально-педагогiчних основ регiонального управлiння освiтою на сучасному етапi її розвитку є необхiдною умовою формування об’єктивно зумовленого та скоординованого змiсту дiяльностi суб’єктiв управлiння. Цi проблеми актуалiзуються також сучасним процесом формування законодавчої та нормативної бази освiти України. Потреба наукових дослiджень з проблем управлiння освiтою в регiонах зумовлюється необхiднiстю розробки механiзмiв реалiзацiї прийнятих Верховною Радою України Законiв “Про освiту” (1996 р.) та “Про мiсцеве самоврядування в Українi” (1997 р.). Завдання вдосконалення системи управлiння освiтою на загальнодержавному, регiональному та мiсцевому рiвнях визначено Державною нацiональною програмою “Освiта” (“Україна ХХІ столiття”), затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 1993 року, № 896.
Мiсцевi органи державної виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування покликанi здiйснювати державну полiтику в галузi освiти в конкретних регiонах в межах їх компетенцiї. Вiдповiднi органи управлiння освiтою, створюванi ними, мають спрямовувати свою дiяльнiсть на реалiзацiю нових освiтньо-виховних завдань вiдповiдно до повноважень, визначених законодавством. Це потребує науково обгрунтованих пiдходiв.
У нових соцiально-економiчних умовах обласнi управлiння, районнi та мiськi вiддiли освiти здiйснюють пошук оптимальних форм i методiв реалiзацiї покладених на них завдань щодо розвитку освiти. Але в сучасних наукових публiкацiях та аналiтичних матерiалах Мiнiстерства освiти України зазначається, що в стилi i методах роботи багатьох органiв управлiння освiтою мають мiсце суттєвi недолiки, що виявляються перш за все в недостатньому виконаннi ними основних функцiй управлiння: планування, органiзацiї, координацiї та контролю за дiяльнiстю щодо реалiзацiї законодавчих та нормативних актiв з питань освiти. Плани роботи окремих обласних управлiнь, районних та мiських вiддiлiв освiти розробляються без попереднього глибокого аналiзу фактичного стану справ, без визначення основних напрямiв дiяльностi в конкретному регiонi вiдповiдно до положень сучасного законодавства України. Як показало вивчення цих проблем, найбiльш типовим недолiком нинiшнього управлiння освiтою в регiонi є вiдсутнiсть науково обгрунтованої системи планування роботи, яка забезпечувала б узгодженiсть дiяльностi обласних управлiнь, районних, мiських вiддiлiв освiти та пiдвiдомчих закладiв.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: СОЦIАЛЬНО-ПЕДАГОГIЧНI ОСНОВИ УПРАВЛIННЯ ОСВIТОЮ В РЕГIОНI

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок