Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> 4-АРИЛ-5-АЦЕТИЛ-3,4-ДИГІДРОПІРИМІДИН-(1Н)-2-ОНИ ТА ЇХ ПОХІДНІ: РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОТРИМАННЯ

4-АРИЛ-5-АЦЕТИЛ-3,4-ДИГІДРОПІРИМІДИН-(1Н)-2-ОНИ ТА ЇХ ПОХІДНІ: РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОТРИМАННЯ

Назва:
4-АРИЛ-5-АЦЕТИЛ-3,4-ДИГІДРОПІРИМІДИН-(1Н)-2-ОНИ ТА ЇХ ПОХІДНІ: РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОТРИМАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,57 KB
Завантажень:
208
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н.КАРАЗІНА
КОЛОСОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УДК .853:(542.913+543.42)
4-АРИЛ-5-АЦЕТИЛ-3,4-ДИГІДРОПІРИМІДИН-(1Н)-2-ОНИ ТА ЇХ ПОХІДНІ: РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОТРИМАННЯ
02.00.03 – органічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Харків – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному університеті
імені В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
ОРЛОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ,
Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна МОН України, м. Харків,
завідувач кафедри органічної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
ШЕМЧУК ЛЕОНІД АНТОНОВИЧ,
Національний фармацевтичний
університет МОЗ України, м. Харків,
професор кафедри органічної хімії
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник
ЧЕБАНОВ ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ,
ДНУ “НТК “Інститут монокристалів”
НАН України, м. Харків,
учений секретар
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
кафедра органічної хімії, м. КиївУкраїнський
ніверситет, кафеаналітичної хімії,
Захист відбудеться “--11” травня 2007 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.14 Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (Україна, 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-80).
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (Україна, 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4).
Автореферат розісланий “ 6 ” квітня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Панченко В.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Останні три десятиріччя характеризуються особливою цікавістю до хімії 4-арил-5,4-дигідропіримідин-(1Н)-2_онів(тіонів), відо-мих під назвою “сполук Біджи-нел-лі”. Це, перш за все, зумовлено їхньою біоло-гіч-ною активністю та синтетичною доступністю. Але більша частина пуб-лі-кацій пов’язана саме з вивченням синтезів та перетворень 5_алкокси-кар-бо-нілана-логів (Rтоді як лише окремі публікації торкаються хімії 5_ацетил-похід-них, які є зручними синто-нами для конструювання азотовмісних гетероциклів. Той факт, що дані про хімічну поведінку 5_ацилпохідних (RAr) є дуже обмеже-ни-ми, робить їхнє дос-лідження цілком актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано на кафедрі орга-ніч-ної хімії Харківського національного уні-вер-ситету імені В.Н.Каразіна у відпо-від-нос-ті з тематичними планами Міносвіти Укра-їни як складову частку НДР: “Анельо-вані та спіроциклічні азотовмісні гетеро-цик-ли – продукти багатокомпонентної циклізації єнонів з нуклеофільними реаген-та-ми” (№ держреєстрації 0106U003108) та “Багатоядерні частково гідровані аза-ге-те-роцикли на основі кар-бонільних бі-електрофілів. Їх синтез та дослідження. Син-тез та функціоналізація дигід-ро-ва-них азагетероциклів” (№ держреєстрації 0103U004211).
Мета дослідження. Метою роботи було вивчення реакційної здатності 4_арил-5-ацетил-3,4-дигід-ро-пі-ри-мідин-(1Н)-2-онів(тіонів) та методів синтезу їх похідних.
Завданнями стали: дослідження процесів алкілювання та ацилювання цієї групи продуктів Біджинеллі, реакції кротонової конденсації з участю їхньої 5_аце-тильної групи, синтез 5_циннамоїл-, 5_ди-гідропіразоліл- та 5_тіазоліл-похідних, по-хідних гексагідро-1H-піразоло[3,4_d]піри-мі-дин-6-ону, а також вивчення фізико-хімічних властивостей отриманих сполук.
Методи дослідження – органічний синтез, тонкошарова та високоефективна рідинна хроматографія, спектроскопія ЯМР, ІЧ-спектро-скопія, мас-спектрометрія, елементний аналіз, рентгеноструктурний аналіз.
Наукова новизна отриманих результатів. У процесі роботи розкрито синтетичний потенціал 5-ацетил-4-арил-3,4_дигідро-піримідин-2-онів(тіонів), зу-мовлений наявністю у їхніх молекулах таких реакційних центрів, як СОСН3_група у положенні 5 циклу, N(1)H- і N(3)H-фрагменти, C(2)=S-група.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: 4-АРИЛ-5-АЦЕТИЛ-3,4-ДИГІДРОПІРИМІДИН-(1Н)-2-ОНИ ТА ЇХ ПОХІДНІ: РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОТРИМАННЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок