Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕФРАКЦІЙНІ ЯВИЩА В РОЗСІЯННІ ТА КВАЗІПРУЖНИХ РЕАКЦІЯХ ПІД ДІЄЮ ЛЕГКИХ СТАБІЛЬНИХ І РАДІОАКТИВНИХ ЯДЕР

Загрузка...

РЕФРАКЦІЙНІ ЯВИЩА В РОЗСІЯННІ ТА КВАЗІПРУЖНИХ РЕАКЦІЯХ ПІД ДІЄЮ ЛЕГКИХ СТАБІЛЬНИХ І РАДІОАКТИВНИХ ЯДЕР

Назва:
РЕФРАКЦІЙНІ ЯВИЩА В РОЗСІЯННІ ТА КВАЗІПРУЖНИХ РЕАКЦІЯХ ПІД ДІЄЮ ЛЕГКИХ СТАБІЛЬНИХ І РАДІОАКТИВНИХ ЯДЕР
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,83 KB
Завантажень:
376
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. В. Н. КАРАЗІНА
МОЛЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
УДК 539.172
РЕФРАКЦІЙНІ ЯВИЩА В РОЗСІЯННІ ТА КВАЗІПРУЖНИХ
РЕАКЦІЯХ ПІД ДІЄЮ ЛЕГКИХ СТАБІЛЬНИХ І РАДІОАКТИВНИХ ЯДЕР
01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
Харків – 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному університеті ім. В. Н. Ка-ра--зіна Міністерства освіти і науки України.
Офіційні опоненти: доктор фізико-мате-матичних наук, старший науковий співробітник, Машкаров Юрій Григорович, Укра-їн-сь--ка ака---демія державного управління при Прези-ден-тові України, Харківська філія, професор кафедри інфор-ма-ційних техно-ло-гій;
доктор фізико-мате-матичних наук, старший науковий співробітник, Слабоспицький Ростислав Павлович, Інститут фізики високих енергій та ядерної фізики Націо--наль-ного наукового центру “Харківський фізи-ко-техніч-ний інститут”, заступник директора;
доктор фізико-мате-матичних наук, професор
Харченко Владислав Федорович, Інститут теоре-тич---ної фізики НАН України, головний науковий спів-ро-бітник;
Провідна установа: Науковий центр “Інститут ядерних досліджень”, сек-ція Вченої ради з ядерної фізики, НАН України, м. Ки-їв.
Захист відбудеться “ 9 ” лютого 2001 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.12 в Харківському нацiональному універ-си-те-ті за адресою: 61108, м. Харків, пр. Курчатова, 31, читальний зал бібліоте-ки № 5.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Хар-ківсь-кого національного університету ім. В.Н.Каразіна за адресою: 61077, м. Хар-ків, м. Свободи, 4.
Автореферат розіслано “ 5 ” січня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Письменецький С.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Рефракційні ефекти типу ядерної райдуги і фра-ун-го-ферівського перетину являють собою відомі явища у зіткнен-нях легких ядер з енергією декілька десятків МеВ/нуклон з ядрами. Вони ха---рак-терні не тільки для пружного і непружного розсіяння, але й спо-сте-рі-гаються в різ-но-ма-нітних квазіпружних ядерних реакціях, таких, як реакції пе-редачі нук-лонів і перезарядки. Усі ці ядерні процеси об’єднує та загальна осо-б--ливість, що вони від-бу-ваються на відстанях, які відповідають глибокому про---ник-ненню усе--редину ядра і завдяки цьому виявляються унікальним дже-ре-лом ін-фор-ма-ції про ядерну динаміку на малих відстанях і структуру ядер, що стикаються. Ця інформація недоступна при тра-ди-ційних методах до-слід-жен-ня розсіяння і реакцій при менших енергіях, коли сильне поглинання не дає змоги гли-бо-ко зондувати область взає-модії.
Для аналізу експериментальних даних з розсіяння і реакцій, які міс-тять рефракційні ефек-ти, традиційно послуговуються оптичною мо-деллю, щоб описати пружне роз--сіяння, і методами зв’язаних каналів і викривлених хвиль у випадках не-пруж-ного розсіяння і прямих ядерних ре-ак-цій. При цьому для відповідальної за ядерне заломлення дійсної час-тини оп-тич-ного потенціалу застосовуються фе-но-ме-но-ло-гічні потенці-али різної форми і мік-ро-скопічні по-тен-ціали, серед яких найбільш поширеними є потенціали, роз-раховані за допомогою мо-де-лі подвій-но-го фолдінга із залежною від густини ефективною нуклон-нук-лон--ною взаємодією. Альтернативним методом опису досліджуваних ядерних про---цесів є підхід, заснований на формалізмі матриці розсіяння. Дотепер тео-ре--тич-ні моделі, які послуговуються цим фор-ма-лізмом, були ро-зроб--лені знач-но мен-шою мірою, ніж моделі, в яких застосовуються оп-ти-чні по-тенціали. Важ-ли-вою є та обставина, що S–матрич-ні моделі дають змогу без-----посередньо ви-зна-чати фази розсіяння та уникнути при цьому пев-них не-од-но-значностей, при-таманних оптичній мо-делі, а також описувати в єди-ному під-ході пружне роз-сіяння і різноманітні непружні ядерні процеси. Тому вив-чення рефрак-ційн-их явищ в розсіянні та квазіпружних ре-ак-ці-ях, спричинених легкими ста-біль-ними і радіоактивними ядрами, серед них також яд-рами на межі нейтрон-ної стабільності, на основі запропонованого і ро-з-роб-ле-ного в дисертаційній ро-боті S–матрич-ного підходу є актуальним для роз-вит-ку сучасних уявлень про квантово-меха-нічні інтерференційні ефек--ти, пов’язані з ядерним залом-ле-н-ням, та про взаємодію ядер при їхньому гли-бокому взаємному про-ник-нен-ні.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Реферат на тему: РЕФРАКЦІЙНІ ЯВИЩА В РОЗСІЯННІ ТА КВАЗІПРУЖНИХ РЕАКЦІЯХ ПІД ДІЄЮ ЛЕГКИХ СТАБІЛЬНИХ І РАДІОАКТИВНИХ ЯДЕР

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок