Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українською реферат: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ / сторінка 12

Назва:
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,62 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Встановлені залежності для аналітичного визначення циклічних напруг у небезпеч-них зонах БЦ, де має місце складний НДС. Для пластичних матеріалів, які однаково пра-цюють на розтяження та стиск, у випадку складного НДС, еквіваленті напруги визначені по 4-ій теорії міцності за критерієм питомої потенційної енергії формозміни, які назива-ють інтенсивністю напруг.
Для небезпечних зон БЦ інтенсивність напруг визначена у вигляді
, (13)
де відносну інтенсивність напруг для перемички між циліндрами БЦ знайдено за залеж-ністю
, (14)
де , ,
.
На рис. 4 представлені результати розрахунків , , і в БЦ АПГ типу 210.25. З аналізу отриманих залежностей встановлено, що для розглянутої конструкції БЦ максимальна відносна інтенсивність напруг в перемичках БЦ знаходиться у зоні донної частини та зумовлена максимальними відносними осьовими напругами розтяження , які породжуються переходом циліндрів у тверду в раді-альному напрямку донну частину.
Для оцінки довговічності дета-лей, крім виявлення небезпечних зон необхідно визначити циклограму на-пруг, тобто сукупність послідовних значень перемінних напруг за один період процесу їхньої зміни. Для розглянутої констру-кції БЦ виконано розрахунок циклограми ко-ефіцієнтів інтенсивності напруг у не-безпеч-ній точці перетину – у зоні мінімальної товщини перемичок між ци-ліндрами в донної час-тині БЦ. Нагро-мадження ушкоджень від втоми зв'я-зано з проті-канням циклічних пласти-чних дефор-мацій, тому умови міцності при пере-мінних навантаженнях і скла-дному напруже-ному стані мають ана-логічні умови за критеріями міцності з замі-ною напруг на їх амплі-тудні зна-чення. |
Характеристики втоми досліджених сплавів на основі міді отри-мані для симетричного знакозмінного циклу навантаження з коефіцієнтом асимет-рії . Аналіз НДС БЦ, показав, що при його навантаженні має місце віднульовій цикл із ко-ефіці-єнтом асиметрії . Напруги втоми матеріалів для віднульового циклу отри-мані розрахунковим методом з урахуванням діаграми граничних напруг по лінійній залеж-ності Ц. Зоденберга. Для забезпечення довговічності БЦ при базовому числі 100 млн. циклів навантажень у небезпечному перерізі необхідно виконати умову:
Рис. 4. Епюри відносних напруг у зоні мініма-льної товщини перемичок між циліндрами для БЦ АПГ типу 210.25 при положенні одного з поршнів у верхній мертвій точці: 1– , 2 – , 3 – , 4 – .
. (15)
З урахуванням розрахунку відносної інтенсивності напруг у небезпечних зонах БЦ за формулою (13) номінальний тиск з умови довговічності блоку визнача-ється за залеж-ністю:
. (16)
Результати розрахунків номінального тиску КВ АПГ 210.25 за умови забезпечення втомленої міцності БЦ для різних сплавів на основі міді представлені в таблиці 1. В ре-зультаті розрахунку на втомлену міцність БЦ АПГ типу 210.25, визначені значення номі-нального тиску гідромашин із блоками, виготовленими з різних матеріалів. Для БЦ, які виготовлені з бронзи БрО12, аналітично отримані значення номінального тиску, які до-бре погоджуються з результатами випробувань натурних зразків на втому. Визначені рівні номінального ти-ску, які можна досягти при викорис-танні сплавів на основі міді і за-стосу-ванні різ-них технологічних операцій по зміц-ненню матеріалів. При зміц-ненні бронзи БрО12 за рахунок ППЗ номінальний тиск можна підвищити на 18...25%, а при ГП заготі-вок з на-ступною термообробкою номінальний тиск можна підвищити в 1,6...1,9 ра-зів. За-стосування антифрик-ційної ла-туні дозволяє досягнути рівня номі-нального тиску 39...41 МПа. Тобто, застосування антифрикцій-них ма-тері-алів для БЦ дозволяє за без-печити робочий тиск АПГ відпові-д-ний показникам сучас-ного техніч-ного рі-вня.
Характеристики втоми легованих та се-редньовуглецевих сталей, що за-стосову-ють для складених та компози-тних конс-трукцій БЦ широко пред-став-лені в довід-ковій літературі. Дослід-ження й одержання характеристик вто-ми для інших сталей також не представляє утруднень, тому що їхня межа втоми визначається за стандар-тними методиками на базі випробу-вань 10 млн.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок