Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат скачати: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ

Загрузка...

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ / сторінка 23

Назва:
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,62 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
В. Николенко, А.П. Дубчак, Л.И. Шемпер (СССР). – № 4316244/25-29; Заявл.15.10.87; Опубл. 15.12.90, Бюл.№ 46. – 3 с.
Ніколенко І.В. Методологічні основи проектування аксіально-поршневих гідрома-шин високого технічного рівня. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня до-ктора технічних наук за фахом 05.02.02 – машинознавство. – Одеський національний по-літехнічний університет, Одеса, 2006.
Дисертація присвячена створенню методології проектування аксіально-поршневих гідромашин високого технічного рівня. Обґрунтована та розроблена методологія прое-кту-вання АПГ високого технічного рівня з застосуванням ієрархічної багаторівневої мо-делі, створеної на основі морфологічного принципу декомпозиції з встановленням внут-рирів-невих та міжрівневих зв'язків за значенням критеріальних показників техніч-ного рівня і умовам працездатності, що визнані визначальними для цих зв'язків. Для та-кої мо-делі АПГ основою проектування є аналітичне визначення раціо-нальних параметрів КВ вузла шляхом системного розгляду кінематики, умов мі-цності, жо-рсткості, довговіч-ності й енергетичної ефективності. Виконано аналіз впливу конструк-тивних схем на пи-томі показники АПГ. Розроб-лена мето-дика вибору розмірів ЦПГ по відносних парамет-рах, встановлені значення кутів нахилу блоку циліндрів або диска для забезпечення мі-німа-льних осьових габаритів гідромашини. Розроблена мето-дика розрахунку довговічно-сті гідромашин, яка лімітується втомленою міцністю блоку цилін-дрів. Досліджено вплив деформацій деталей ЦПГ на енергетичну ефективність гідрома-шини. Представлені ос-но-вні способи та параметри гідравлічного розвантаження ЦПГ та розроблена його матема-тична модель. Створені та досліджені гідромашини із похилим блоком і конічним регу-люванням робочого обєму.
Ключові слова: аксіально-поршнева гідромашина, циліндро-поршнева група, блок ци-ліндрів, модель, міцність, жорсткість, довговічність.
Николенко И.В. Методологические основы проектирования аксиально-поршневых гидромашин высокого технического уровня. – Рукопись. – Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.02.02 – машиноведение. – Одесский национальный политехнический университет, Одесса, 2006.
Диссертация посвящена созданию методологии проектирования аксиально-поршне-вых гидромашин (АПГ) высокого технического уровня. Обоснована и разработана ме-тодология проектирования АПГ высокого технического уровня с применением иерархи-ческой многоуровневой модели, созданной на основе морфологического принципа декомпозиции с установлением внутриуровневых и межуровневых связей по значениям критериальных показателей технического совершенства и условиям работоспособно-сти, которые признаны определяющими для этих связей. Основой проектирования АПГ для такой модели есть аналитическое определение рациональных параметров качающего узла путем системного рассмотрения кинематики, условий прочности, жесткости, долго-вечности и энергетической эффективности.
Проанализировано влияние конструктивных схем гидромашин на показатели техни-ческого уровня. Исследованы показатели типоразмерных рядов серий гидромашин ос-новных фирм производителей, которые определяют современный технический уровень. Установлены наилучшие показатели серий АПГ по удельной массе, энергоемкости, га-баритам, удельной стоимости единицы массы и мощности в виде зависимостей отно-си-тельно рабочего объема.
Обоснован выбор расчетной схемы цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), разработана ее многопараметрическая модель и представлены основы выбора рациональных геометрических параметров качающих узлов АПГ. Сформули-рованы условия выбора рациональных относительных размеров блоков цилиндров, ко-торые заключаются в том, что радиальные его размеры выбираются из условия равноп-рочности опасных сечений, а диапазон осевых размеров определяется из условия обес-печения рациональной жест-кости цилиндров блока и его донной части.
Представлена методика выбора рациональных конструктивных размеров ЦПГ по от-носительным параметрам из совместного рассмотрения условий кинематики, равноп-рочности блока цилиндров и рациональной жесткости его цилиндров.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок