Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ

Загрузка...

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ

Назва:
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,62 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Одеський національний політехнічний університет
НІколенко Ілля Вікторович
УДК 621.225.7
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ
АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН
ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ
Спеціальність 05.02.02 – машинознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Одеса – 2006 р.
Дисертація є рукопис.
Робота виконана на кафедрі „Металорізальні верстати, метрологія та сертифікація” Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий консультант: заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, професор
Дащенко Олександр Федорович,
Одеський національний політехнічний університет,
завідувач кафедри динаміки, міцності машин
і опору матеріалів.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Гащук Петро Миколайович,
Національний університет „Львівська політехніка”,
завідувач кафедри експлуатації та ремонту
автомобільної техніки;.
доктор технічних наук, професор
Гутиря Сергій Семенович,
Одеський національний політехнічний університет,
професор кафедри теоретичної механіки і
машинознавства;

доктор технічних наук, професор
Фінкельштейн Зельман Лазаревич,
Донбаський державний технічний університет,
завідувач кафедри прикладної гідромеханіки.
Провідна установа: Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля, кафедра машинознавства,
Міністерство освіти і науки України.
Захист відбудеться ”28” квітня 2006 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою:
650044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеського національного політехнічного університету за адресою: 650044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1.
Автореферат розісланий ”27” березня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Оборський Г.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Однією з важливих задач машинобудування України є пере-ве-дення його на сучасний високоефективний рівень, який забезпечить удосконалення існу-ючих та створення принципово нових машин і конструкцій на основі застосування ре-сурсо- та енергозберігаючих технологій. Найбільш повно вимогам ощадливої витрати ма-теріалів і енергоресурсів задовольняють машини й устаткування з гідравлічним при-водом, які, при малій масі та габаритах, можливості регулювання параметрів забезпечу-ють ви-сокі показники коефіцієнта корисної дії (ККД) та надійності.
Тенденція останніх десятиліть більш широкого застосування аксіально-поршневих гідромашин (АПГ) викликана прагненням споживачів гідроустаткування до підвищення ККД приводів шляхом забезпечення оптимального використання потужності двигуна та га-рантованого енергозбереження при виконанні виробничих процесів. Технічні характе-рис-тики та функціональні можливості АПГ багато в чому визначають технічний рівень сучас-ного гідравлічного приводу.
Досягнення високого технічного рівня на заключних етапах проектування машин і модернізації існуючих конструкцій із застосуванням чисельних методів розрахунку та ба-гатокритеріальної оптимізації залежать від сформованого технічного рівня при проек-тних розрахунках, а також від ступеня їх адекватності реальним процесам навантаження і вза-ємодії вузлів і деталей. Підвищення технічного рівня машин досягається удоско-наленням методів відображення комплексу їхніх службових властивостей та створенням квалі-метричних методів керування якістю на початкових етапах проектування. Відсут-ність результатів системних кваліметричних досліджень для гідрома-шин не дозволяє використо-вувати ці методи при проектуванні АПГ. Створення методологіч-них основ проектування АПГ високого технічного рівня та розши-рення їх функціональних можливостей шляхом аналітичного обґрунтування раціональ-них геометричних і констру-ктивних параметрів є актуальною науковою проблемою.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами темами. Представлені в ди-сер-таційній роботі проблеми і задачі досліджень ставилися і вирішувалися в рамках під-прог-рами “Гідропривод” цільової комплексної програми розвитку галузі Міністерства будіве-льно-дорожнього машино-будування в галузевій науково-дослідній лабора-торії гідроприводу Одеського політехнічного інституту: звіти по НДР (ДР 01860066506, ДР 01830066507, ДР 01860050563), тематичних планів НДР кафедри “Експлуатація і ремонт МТП” Одеського державного аграрного університету звіт по НДР (ДР 0101U008026), держбюджетної НДР № 541-31 кафедри „Металорізальні верс-тати, метрологія та сертифі-кація” Одеського Національного політехнічного універси-тету.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок