Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ З ЧИСЛІВНИКОВИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Загрузка...

СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ З ЧИСЛІВНИКОВИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Назва:
СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ З ЧИСЛІВНИКОВИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,88 KB
Завантажень:
339
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут української мови
попович наталія михайлівна
УДК 811.161.2’367.627’37
СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ
З ЧИСЛІВНИКОВИМ КОМПОНЕНТОМ
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
10.02.01 — українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ — 2002


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі сучасної української мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федько-вича, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Шинкарук Василь Дмитрович, Черні-вецький національний університет ім. Юрія Федьковича, доцент кафедри сучасної української мови.
Офіційні опоненти — доктор філологічних наук, професор Іваницька Ніна Лаврентіївна, Вінницький дер-жавний педагогічний університет ім. Михайла Ко-цюбинського, завідувач кафедри української мови;—
кандидат філологічних наук Баган Мирослава Петрівна, Київський національний лінгвістичний університет, доцент кафедри загаль-ного та українського мовознавства.
Провідна установа — Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України, м.Київ.
Захист відбудеться “ 9 ” жовтня 2002 р. о 17 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України за адресою: 01001, Київ, 1, вул.Грушевського, 4.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні та Інституту української мови НАН України (01001, Київ, 1, вул.Грушев-ського, 4.).
Автореферат розіслано “5” вересня 2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук І.А.Самойлова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
На сучасному етапі розвитку синтаксичної науки помітно ак-тивізувалися теоретичні дослідження багатоаспектної природи речення. Це зумовлене обгрунтуванням його як багатомірної синтаксич-ної одиниці.
В українському мовознавстві концепцію речення як багато-вимірної одиниці, що “може розглядатися з чотирьох боків”, запропонував І.Р.Вихованець, який виокремив власне-синтак-сичний, або формально-синтаксичний, рівень, з яким “пов’язана внутрішньо-синтаксична структура речення — синтаксичні зв’язки і виділювані на їхній основі члени речення”, се-мантико-синтаксичний, що “характеризується семантико-син-таксичними ознаками — диференційними семантико-синтаксич-ними відношеннями і виділюваними на їхній основі синтаксе-мами, що відбивають специфіку з’єднання змісту і форми ком-понентів речення в конкретній мові”, власне-семантичний (гли-бинний), сформований із компонентів-семантем — синтаксич-ного предиката і залежних від нього арґументів (непредикатних імен), що передають логічну будову думки, та власне-комуні-кативний (мовленнєвий), пов’язаний з функціонуванням речен-ня в тексті, тобто з його актуальним членуванням.
Визнання багатоаспектності речення спричинило багатоас-пектний розгляд мінімальних синтаксичних одиниць — компо-нентів реченнєвої структури, а саме як виразників формально-синтаксичної, семантико-синтаксичної, власне-семантичної та комунікативної функцій. Відповідно до цього почали розрізняти компоненти формально-синтаксичної будови речення (члени ре-чення), семантико-синтаксичної структури речення (синтаксе-ми), власне-семантичної структури речення (семантеми) та ко-мунікативної організації речення (тема й рема).
Найменш дослідженою є семантико-синтаксична структура речень, породжена предикатами кількості. Загальну характерис-тику цього семантичного класу предикатів подано в “Нарисах з функціонального синтаксису української мови” І.Р.Вихованця. Тут, зокрема, зазначено, що предикати кількості, які вживаються в позиції присудка, посідають найпериферійніше місце серед інших класів предикатів. Семантичний зміст цих предикатів полягає у визначенні кількісної характеристики предметів (власне-предметів та істот). Спеціалізованим засобом їх вира-ження є числівники. Предикати кількості репрезентують клас типових однова-лентних предикатних одиниць, бо для них характерна ли-ше лівобічна валентність суб’єкта кількісної ознаки, яку запов-нюють назви різноманітних конкретних предметів, істот тощо.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ З ЧИСЛІВНИКОВИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок