Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ КОНСТИТУЮВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ КОНСТИТУЮВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Назва:
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ КОНСТИТУЮВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,82 KB
Завантажень:
445
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Взаимосвязь, существующая между политикой и наукой о ней, пред-с-тав-ля
-ет--ся оче-видной, но при этом редко трансформируется в понятийную ясност
ь


Дніпропетровський національний університет
Осін Вадим Володимирович
УДК 321+005
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ КОНСТИТУЮВАННЯ
ТА ВІДТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
23.00.01 – теорія та історія політичної науки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата політичних наук
Дніпропетровськ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі політології Дніпропетровського національного університету.
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Токовенко Олександр Сергійович,
Дніпропетровський національний університет,
завідувач кафедри політології.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор,
член-кореспондент Академії педагогічних наук України
Гнатенко Петро Іванович,
Дніпропетровський національний університет,
декан юридичного факультету, завідувач кафедри філософії;
кандидат політичних наук
Узун Юлія Вадимівна,
Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова,
доцент кафедри історії світової політики
Провідна установа: Інститут держави та права ім. В.М. Корецького
НАН України, відділ правових проблем політології, м. Київ.
Захист відбудеться “12” грудня 2003 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.08 у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, ауд. 307.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8.
Автореферат розісланий “12” листопада 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філософських наук, доцент Шепєлєв М.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи зумовлена надзвичайною роллю по-лі-тич-ної нау-ки у виз-наченні особливостей функціонування суспільства в цілому та йо-го політичної сфе--ри зокрема. Однак взаємозв’язок, наявний між полі-ти-кою та на-укою про неї, поп-ри свою очевидність, рід-ко транс-фор-му-єть-ся в по-нятійну ясність. Про це свід-чить уся іс-то-рія роз-витку по-літичної нау-ки, багата на приклади стрімких пере-хо-дів від упев-не-ності в можливість аб-со-лютно абстрактного, су-во-ро нау-кового, справді об’єк-тив-но-го та все-бічного розуміння по-лі-тичної сфе-ри до не менш силь-ної віри в немож-ли-вість наукового по-яс-нення полі-ти--ки через відсутність будь-якого загаль-но-го ро-зу-мін--ня, а, відтак, і наявності феномена “науковості”.
Водночас не спостерігається спроб осягнути взаємозв’язок по--лі-то-ло-гії та по-лі-тики з урахуванням розвитку самої політичної на-у-ки, що її мож-на розглядати як “конститутивну єдність” со-ці-аль-ного та ін-диві-ду-аль-но-го. Підґрунтям цього є мож-ли-вість тлу-ма-чен--ня по-літичної на-уки як історії своєрідних “ка-тас-тро-фіч-них змін” у ро-зумінні полі-то-ло-гами не-задовільності багатьох фунда-мен-таль-них по---нять, вико-рис--товуваних для концептуалізації світу по-лі-тич--но-го. Приво-дом до по-дібних “па-ра-діг-маль-них революцій” -зви-чайно слу---гу-ють політичні по-дії, скажімо, такі, як ірансь-ка ісламська ре-во-лю--ція 1979 року, руй-ну-вання СРСР та “ок-са-ми-тові” ре-волюції в ко--лиш--ніх со-ці-алістичних краї-нах Східної Європи, що спричинили пе---рег-ляд ба-гатьох важ-ливих тео-рій, дотичних до тоталітаризму, легі-тим-нос--ті, по-лі-тич--ної влади та іде-о-логії.
Таким чином, передбачається, з одного боку, певна автономність по--лі-тич-ної нау-ки від досліджуваного нею феномена політики, а з ін-шо-го – інтер-пре-тація полі-то-логії че-рез увагу до обставин, що зумовили як фор-му-лю-ван-ня тих чи інших проб-лем по-лі-тичної науки, так і особливості того чи іншого способу їх розв’я-зання.
Ця інтерпретація є, власне, конституюванням і відтворенням політич-ної нау-ки, ін-шими словами – проблемою дослідження факторів, що зумовили певні ха-рак-те-рис-тики по-літологічних дено-та-тив-них висловлювань, прак--тич-не вті-лення яких ще біль--ше зміцнює ці фактори, ство-рю-ючи, тим самим пев-ний політичний (та ін-те-лек-ту-альний) світ політичної науки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ КОНСТИТУЮВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок