Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОХОРОННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ ПОХОРОННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ КАРПАТ (ХІХ _ХХ ст.)УКРАЇНЦІВ КАРПАТ (ХІХ _ХХ ст.)

ПОХОРОННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ ПОХОРОННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ КАРПАТ (ХІХ _ХХ ст.)УКРАЇНЦІВ КАРПАТ (ХІХ _ХХ ст.)

Назва:
ПОХОРОННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ ПОХОРОННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ КАРПАТ (ХІХ _ХХ ст.)УКРАЇНЦІВ КАРПАТ (ХІХ _ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,64 KB
Завантажень:
350
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І.КРИП’ЯКЕВИЧАІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І.КРИП’ЯКЕВИЧА
ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВАІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА
На правах рукопису
ГУЗІЙ РОМАН БОГДАНОВИЧГУЗІЙ РОМАН БОГДАНОВИЧ
УДК 393 (477.8) ‘‘18-19’’
ПОХОРОННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ ПОХОРОННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ
УКРАЇНЦІВ КАРПАТ (ХІХ _ХХ ст.)УКРАЇНЦІВ КАРПАТ (ХІХ _ХХ ст.)
Спеціальність 07.00.05 — етнологія
АВТОРЕФЕРАТ АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2002


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті народознавства НАН України
Науковий керівник: Гошко Юрій Григорович,
доктор історичних наук, професор, провідний
науковий співробітник Інституту
народознавства НАН України
Офіційні опоненти: Макарчук Степан Арсенович,
доктор історичних наук, професор кафедри
етнології Львівського національного
університету імені Івана Франка
Паньків Михайло Ілліч,
кандидат історичних наук, доцент кафедри
істо-ріо-графії і джерелознавства
Прикарпатського університету імені
Василя Стефа-ника
Провідна установа — Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
кафедра етнології та краєзнавства.
Захист відбудеться 14 травня 2002 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 35.222.01 в Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України за адресою: 79026, м.Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України.
Автореферат розіслано 13 квітня 2002 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Патер І.Г.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Усе більше зацікавлення етнокультурною спадщиною народу, зумовле-не пожвавленням суспільно-національних процесів в Україні, актуалізувало ґрунтовне пізнання всіх аспектів традиційної народної культури та побуту. Особливе місце в дослідженні українських старожитностей посідає вивчення сімейних звичаїв і обрядів, які пов’язані з ключовими подіями життєвого циклу людини і містять чимало самобутніх і давніх явищ. Деякі складові цієї ділянки духовної культури народу (родильні, весільні звичаї та обряди) уже висвітлено в окремих мо-нографіях. Натомість узагальнених історико-етнографічних праць про українські похоронні традиції та їх етнолокальні особливості у вітчизняній етнології й досі немає.
Тому вивчення похоронних обрядів українців, зокрема їхньої регіональної специфіки, є од-ним із невідкладних наукових завдань. Оскільки похоронна звичаєвість через свою виняткову кон-сервативність зберігає багато реліктів давньої обрядової культури, спеціальне її дослідження ак-ту-а-льне також з погляду перспективних напрямків українознавчих і загалом слов’янознавчих студій, а саме — в ділянці етногенезу, ритуалістики, культурології. Украй важливе вивчення тра-дицій населення Українських Карпат, які є регіоном доброго збереження побутовообрядової архаї-ки.
Дослідження про---ве-дено в контексті наукових робіт Інституту народознавства НАН України й по---в’язано з комплексною програмою “Історико-етноло-гіч-не дослід-же-н-ня традиційної культури укра-їнців” і темами “Загальнонаціональні ри-си та ло-ка-ль--ні особли-вос--ті традиційної культури українців Карпат і Прикар-па-т-тя”, “Тради-цій-на культура українців у її історичному розвитку”.
Об’єктом дослідження є похоронна обрядовість українців Кар---пат ХІХ – ХХ ст. в усьому спектрі її звичаєво-ритуальних реалій, пов’язаних зі смер-тю, похова-н-ням і вшануванням пам’яті померлої людини, а предметом — структурні, світог-ля-д-ні, вер--бальні одиниці похо-ро--н-ного обря-ду, його атрибутика та сим-во-ліка, траурні зви-чаї й ритуали, охо-ро-н-ні й очи-щальні обря-додії, ри-туальні забо-ро-ни, поминальні зви-чаї.
Мета дослідження — історико-етнографічна реконструкція по-хоронної об-ря---до----вості ук-ра-їн-ців Карпат ХІХ – ХХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: ПОХОРОННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ ПОХОРОННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ КАРПАТ (ХІХ _ХХ ст.)УКРАЇНЦІВ КАРПАТ (ХІХ _ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок