Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІСТОРИКО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ

ІСТОРИКО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ

Назва:
ІСТОРИКО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,83 KB
Завантажень:
93
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.Драгоманова
 
Волошина Алла Костянтинівна
УДК 53(07)(09)
ІСТОРИКО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ У СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
13.00.02 – теорія і методика навчання фізики
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
КИЇВ–2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Запорізькому державному університеті, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Сергєєв Олександр Васильович,
Запорізький державний університету,
завідувач кафедри фізики та
мето--дики її викладання
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Шут Микола Іванович,
Національний педагогічний університет
імені П.М.Драгоманова,
завідувач кафедри загальної фізики
кандидат педагогічних наук,
Лукіна Тетяна Олександрівна,
Науково-методичний центр середньої освіти,
завідувач відділом моніторингу якості освіти
Провідна установа: Запорізький обласний інститут
удосконалення вчителів, кафедра
педагогіки, психології та методики навчання
природничо-математичних дисциплін,
Міністерство освіти і науки України,
м. Запоріжжя
Захист відбудеться “__27__” _березня__ 2001 року о __14-00_____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова,9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).
Автореферат розісланий “__21___” __лютого_____________ 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Є.В.Коршак


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми дослідження. Сучасний етап розвитку дидактики фізики в Україні характеризується цілеспрямованими інноваційними процесами, які відбуваються від-повідно до ме-тодологічної переорієнтації освітньої парадигми від інформаційно-екстенсивних до роз--вивально-інтенсивних методів навчання, що передбачено Державною національною про-гра-мою “Освіта” /Україна ХХІ століття/. Завдання реформування середньої фізичної освіти, фор-му-ван-ня спе-ціалістів з високим рівнем професійної компетентності та педагогічної інтелектуальної кул-ь-ту-ри поставило на порядок денний питання методологічної рефлексії науково-педагогічного знан-ня, що вимагає проведення iсторико-методичних досліджень методики розв’язування нав-чаль-них фізичних задач як наукової галузі знань і аспекту шкільної практики, зокрема технологічного під-ходу, як найважливішого компоненту сучасних дидактичних технологій.
Проблема вдосконалення ме-то-ди-ки розв'язування навчальних фізичних задач завжди була у центрі уваги віт-чиз-няної дидактики фізики, оскільки фізична задача є одним із ефективних і ре-зуль--тативних засобів, методів і джерел навчання фізики, освітні, розвиваючі та виховні функції яко-го важко переоцінити. Технологічний (задач-ний) підхід до розвитку піз-на---в-альної активності учнів допомагає: роз-ви-вати пізнавальні інтереси учнів до фі--зики; формувати стиль фізичного мислення, інте-лек-ту-аль-ні і пошуково-твор-чі здібності; активізувати навчально-пізнавальну діяльність школярів; оз-най-ом----лювати їх з методами наукового дослідження. Останнім часом у принципово но-вих соціаль-но-економічних умовах до задач з фізики ставляться нові дидак-тичні ви-моги, які відповідають сучасному рівню науково-технічного прогресу.
Історичний підхід до аналізу розвитку технології розв'язування нав-чальних фізичних задач доз-волить виявити історичну зумовленість, при-чинно-наслід-кові залежності між різними фе-но-ме-на-ми та історико-мето-дичними фактами шкіль-ної практики і на основі цього визначити основні на-прямки і тенденції роз-витку вітчизняної методичної думки з метою по-дальшого вдосконалення прин-ципів управління методичною наукою, підви-щення ефективності та результативності наукових досліджень.
На протязі майже трьохсотлітньої історії існування середньої шко-ли методика розв'язування навчальних фізичних задач одержала суттєвий розвиток у працях вітчизняних ме-тодистів О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ІСТОРИКО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок