Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗВИТОК МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Назва:
РОЗВИТОК МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,63 KB
Завантажень:
336
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
 
ТРАВЯНКО Олександр Іванович
УДК 352:346.26
РОЗВИТОК МАЛИХ ФОРМ
ГОСПОДАРЮВАННЯ У ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
25.00.04 – місцеве самоврядування
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – | доктор економічних наук, доцент
ОРЛАТИЙ Михайло Кузьмович,
Національна академія державного управління
при Президентові України, професор кафедри
регіонального управління, місцевого
самоврядування та управління містом.
Офіційні опоненти:
доктор наук з державного управління, професор
ВОРОТІН Валерій Євгенович,
Національна академія державного управління
при Президентові України, професор кафедри
економічної теорії та історії економіки;
кандидат наук з державного управління
КИРПОТ Олег Іванович,
Дочірнє підприємство “Укрнафтогазкомплект”
Національної акціонерної компанії “Нафтогаз
України”, генеральний директор.
Провідна установа –Академія муніципального управління, кафедра державного управління та місцевого самоврядування, м. Київ.
Захист відбудеться 7 березня 2006 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії дер-жавного управління при Президентові України (03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 3 лютого 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Жабенко
Підписано до друку 01.02.2006.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,34.
Ум.-друк.арк. 1,16. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Формування сучасної системи місцевого самовря-дування передбачає надання їй більшої організаційної, правової та фінансової самостійності, взаємодію органів місцевого самоврядування з підприєм-ни-ць-кими структурами та громадськістю. Становлення конкурентоспроможної со-ціально орієн-то-ваної економіки з розвинутим приватним сектором та його важ-ливою скла-до-вою – під-приємництвом – є стратегічним курсом державної еко-номічної політики України. Важливою передумовою реалізації стратегії еко-но-мічного зростання в Україні є становлення та розвиток малого підпри-єм-ництва. Активізація діяльності останнього спря-мо-вана на здій-снення таких соціально-економічних функцій: створення до-даткових ро-бочих місць, знижен-ня соціального напруження; формування се-ред-нього класу під-при-єм-ців-власни-ків – найбільш дисциплінованих плат-ників податків; насичення споживчого ринку товарами і послугами; розвиток місцевого гос-подарства, орієнтованого на захист національних інтересів; сприяння роз-витку кон-куренції та обмеження монополізму великих під-приємств; вивіль-нення ве-ли-ких структур від невласти-вих їм робіт (ремонт, транспортування, мале будів-ництво тощо); загальне оздо-ровлення суспі-ль-ст-ва шляхом підвищення господарської та ді-ло-вої культури ши-роких верств підприємців.
У 2000-2004 рр. спостерігалася тенденція до збільшення кількості малих під-приємств - суб’єктів підприємницької діяльності. У 2004 р. їх на-лі-чувалося понад 283 тис., на них працювало 1,9 млн осіб. У середньому на 10 тис. наявного населення припадає 60 малих підприємств. Із загальної кількості пра-цюю-чих 22,1% зайнято в оптовій та роздрібній торгівлі, 20,7% - у про-мис-ло-во-сті, 11,5% - на будівництві. У 2004 р. малими підприємствами реалізовано про-дукції (робіт, послуг) на суму 74,4 млрд грн, або у 1,7 раза більше ніж 2000 р.
Мале підприємництво є основним джерелом формування та існування се-ред-нього класу – основи демократії, головного важеля розвитку економіки, нау-ки і техніки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: РОЗВИТОК МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок