Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНIЗМУ ОЦIНКИ ФIНАНСОВОГО СТАНУ БУДIВЕЛЬНИХ ПIДПРИЄМСТВ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНIЗМУ ОЦIНКИ ФIНАНСОВОГО СТАНУ БУДIВЕЛЬНИХ ПIДПРИЄМСТВ

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНIЗМУ ОЦIНКИ ФIНАНСОВОГО СТАНУ БУДIВЕЛЬНИХ ПIДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,62 KB
Завантажень:
220
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКIВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ МIСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Карпушенко Марiя Юрiївна
УДК 658.14./17:624
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНIЗМУ ОЦIНКИ
ФIНАНСОВОГО СТАНУ БУДIВЕЛЬНИХ ПIДПРИЄМСТВ
Спецiальнicть 08.07.03- Економiка будiвництва
Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата економiчних наук
Харкiв-2000
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Харкiвськiй державнiй академiї мiського господарства.
Науковий керiвник - |
кандидат економiчних наук, доцент
Соловйов Олександр Васильович
Харкiвська державна академiя
мiського господарства, завiдувач
кафедрою економiки будiвельного
пiдприємства
Офiцiйнi опоненти - |
доктор економiчних наук, професор
Iванiлов Олександр Семенович
Харкiвський державний технiчний унiверситет
будiвництва i архiтектури,
завiдувач кафедрою економiки
кандидат економiчних наук, доцент
Кiзiлова Людмила Олександрiвна
Харкiвська державна академiя
мiського господарства, доцент
кафедри бухгалтерського облiку та аудiту
Провiдна установа - Приднiпровська державна академiя будiвництва
та архiтектури (м.Днiпропетровськ)
Захист вiдбудеться “04” жовтня 2000р. о 12 годинi на засiданнi
спецiалiзованої вченої ради, шифр К64.089.01 у Харкiвськiй державнiй академiї
мiського господарства за адресою: 61002, м.Харкiв, вул.Революцiї,12.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Харкiвської державної академiї мiського господарства за адресою: 61002, м.Харкiв, вул. Революцiї,12
Автореферат розiсланий “04” вересня 2000 року.
Вчений секретар
Спецiалiзованої вченої ради Лелюк Н.Є.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У перiод переходу економіки України до ринкових вiдносин перед пiдприємствами постає ряд проблем, вирiшення яких не можливе без удосконалення механiзму оцiнки їх фiнансового стану. В умовах економiчної кризи для будiвельних пiдприємств першочерговою є проблема залучення фiнансових ресурсiв, для їх дiлових партнерiв особливого значення набуває вибiр будiвельного пiдприємства з достатньо стiйким фiнансовим станом. При цьому для забезпечення гарантованого довгострокового спiвробiтництва дiловим партнерам необхiдно здiйснювати оцiнку не тiльки поточного, але й майбутнього фiнансового стану, що є важливим iнструментом планування ринкової поведiнки.
В умовах невизначеностi та нестабiльностi економiчних умов господарювання прогнозування фiнансового стану за допомогою фiнансових показникiв не дає в повному обсязi iнформацiю щодо перспектив фiнансового розвитку пiдприємства. За таких обставин виникає необхiднiсть застосування механiзму комплексної оцiнки фiнансового стану з урахуванням впливу факторiв зовнішнього середовища.
Проблемам оцiнки фiнансового стану присвячено ряд робiт вiтчизняних та закордонних вчених, серед яких треба видiлити працi Бланка I.О., Олексюка О.С., Ковальова В.В., Стоянової Є.С., Шеремета А.Д., Крейнiної М., Альтмана Е., Хелферта Е., Рiшара Ж. та iнших.
Важливе теоретичне й практичне значення вказаних проблем та їх невирiшенiсть зумовили необхiднiсть проведення цього дослiдження та вибiр теми дисертацiйної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках плану дослідних робіт кафедри економіки будівельного підприємства Харківської державної академії міського господарства за темою ” Перехiд проектно-будiвельного комплексу на ринковi умови.
Мета та задачi дослiдження. Виходячи з актуальності й ступеня наукової розробки проблеми, метою дослідження є теоретичне та методологічне обгрунтування механізму комплексної оцінки фінансового стану будівельних пiдприємств з урахуванням впливу факторiв зовнішнього середовища для таких категорiй користувачів, як власники (реальні і потенційні) і кредитори.
Для досягнення поставленої мети в дисертацiї вирiшенi такi завдання:
- дослiдженi та класифiкованi основнi методи оцiнки фiнансового стану;
- видiленi й систематизовані основні фактори зовнішнього середовища, що впливають на фінансовий стан будівельних підприємств;
- дослiдженi cтруктурнi змiни у фiнансово-економiчному станi будiвельної галузi в перехiдний перiод економiки України;
- сформовано системи фінансових показників, що мiстять найбільш значущi коефіцієнти для таких категорій користувачів, як власники (реальні й потенційні) і кредитори;
- визначено механізм розрахунку інтегрального фінансового показника та класифікації будівельних підприємств у залежності від фінансового стану;
- розроблено регресiйнi моделі оцiнки фінансового стану будівельних підприємств;
- запропоновано процедуру кількісної оцінки впливу факторiв зовнішнього середовища та класифікації будівельних підприємств у залежностi вiд їх зовнiшнього оточення;
- розроблено механiзм комплексної оцiнки фiнансового стану будiвельних пiдприємств з урахуванням впливу зовнiшнiх факторiв за допомогою проектування матрицi фінансових перспектив.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНIЗМУ ОЦIНКИ ФIНАНСОВОГО СТАНУ БУДIВЕЛЬНИХ ПIДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок