Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДІАГНОСТИЧНІ І КЛІНІКО-ДИФЕРЕНЦІЙНІ КРИТЕРІЇ РІЗНИХ ФОРМ ПОЛІКІСТОЗНОЇ ХВОРОБИ НИРОК У ДІТЕЙ

ДІАГНОСТИЧНІ І КЛІНІКО-ДИФЕРЕНЦІЙНІ КРИТЕРІЇ РІЗНИХ ФОРМ ПОЛІКІСТОЗНОЇ ХВОРОБИ НИРОК У ДІТЕЙ

Назва:
ДІАГНОСТИЧНІ І КЛІНІКО-ДИФЕРЕНЦІЙНІ КРИТЕРІЇ РІЗНИХ ФОРМ ПОЛІКІСТОЗНОЇ ХВОРОБИ НИРОК У ДІТЕЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,20 KB
Завантажень:
166
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Демус Еліна Анатоліївна
УДК 616.61 – 003.4 – 031.14 – 053.2 – 07
ДІАГНОСТИЧНІ І КЛІНІКО-ДИФЕРЕНЦІЙНІ КРИТЕРІЇ
РІЗНИХ ФОРМ ПОЛІКІСТОЗНОЇ ХВОРОБИ НИРОК У ДІТЕЙ
14.01.10 – Педіатрія
АВТОРЕФЕРАТ
на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України.
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор, Мінков Ігор Петрович,
Лауреат Державної премії Украї-ни в га--лу-зі науки і техніки,
науковий керів-ник Одесь--ко--го міського дитячого лікуваль-но-діаг-нос-тич--ного Цент-ру ім. Академіка Б. Я. Рез-ні-ка,
завідувач кафедри інфекційних хвороб дитячого віку
Одесь-кого державного медичного університету
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор
Майданник Віталій Григорович,
Націо-наль-ний медичний уні-верситет ім. О. О. Богомоль-ця МОЗ Украї-ни,
завідувач кафедри педіатрії № 4;
доктор медичних наук, професор
Багдасарова Інгретта Вартанівна,
Інсти-тут урології і нефрології АМН України,
керівник відділу дитячої неф-ро-логії.
Провідна установа:
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ Украї--ни, кафедра педіатрії № 2, м. Київ.
Захист відбудеться " --" січня 2001 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізо-ва---ної вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового сту-пе-ня док-тора наук за спеціальностями “Педіатрія”, “Акушерство і гіне-кологія” при Інсти-туті педіатрії, акушерства і гінекології АМН України (04050, м. Київ, вул. Ма-ну-їль-ського, 8).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України (04050, м. Київ, вул. Ма-ну-їль-ського, 8).
Автореферат розісланий " 27 " вересня 2000 р.
В.о. вченого секретаря спеціалізованої вченої ради В.Ф. Лапшин
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Клінічна педіатрія за останні десятиріччя, завдя-ки досягненням фунда-мен-таль--них наук (молекулярної біології, імунології, ге-не-ти-ки), значно збагатилася но-ви-ми уяв-леннями про суть бага-ть-ох пато-ло-гічних про-цесів. Виявлена пере-ва-га при-род-жених і спадко-вих форм ура-ження, якісно змі-нилися підходи до їх діагностики і лікування (Лукьянова Е. М., 1992; Рез-ник Б. Я., 1993; Вельтищев Ю. Е., 1996). Це зокрема стосується патології нирок і сечовивідних шляхів – однієї з найбільш роз-пов-сюд-жених груп захворювань у ді-тей. Їх частота в середньому складає 29 : 1000 дитя-чо-го насе-лен-ня (Игнатова М. С., 1997). В нинішній час відомо більш 200 захворювань при-родженого і спад-ко-во-го генеза, що призво-дять до ура-жен-ня нирок. Більш того, ці процеси в клінічній практиці домінують і вимагають спеціальних діагнос-тичних підходів і проведення специфічних профілак-тич-них заходів (Багдасарова І. В., 1997; Май-дан-ник В. Г., 1999).
Природжені і спадкові захворювання нирок є не тільки медичною, але і со--ці-альною проблемою, бо, як правило, призводять до хронічної ниркової не-до-стат--нос-ті (ХНН) і вимагають величезних витрат на лікування таких хворих. Як-що враху-вати, що можливості хірургічної корекції багатьох спадкових неф-ро-па-тій обме-же-ні, стає цілком очевидною необхідність розробки комплексу за-хо-дів, спрямо-ва-них на ранню діагностику (в тому числі, допологову) і про-фі-лак---тику спадкової уро-нефраль-ної патології (Минков И. П., 1997; Гордієнко І. Ю., 1997; Thomas L., Pinckert N., Golbus M., 1995). Це особливо актуально в світлі кон-цепції академіка Лук’-яно-вої О. М. і співавт. (1992) про необхідність про-ве-дення диспансерізації дітей, почи-наю-чи з антенатального періоду.
Однією з найбільш важких спадкових форм ураження ни-рок у дітей є полі-кіс-тоз-на хвороба. Полікістозна хвороба нирок (ПХН) – це група генетично гетерогенних і клі-нічно поліморфних захворювань, яка характеризується сис-тем-ністю уражен-ня і ви-яв-ляється в будь-який період життя, включаючи вну-трішньо-утробний. Захво-рю-ван--ня супроводжується утворенням кіст в органах, що мають вивідні протоки, і роз-витком ренальних, гастроінтестінальних, кар-діо-васкулярних, кіст-ко-во-м’язових порушень (Gabow P.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ДІАГНОСТИЧНІ І КЛІНІКО-ДИФЕРЕНЦІЙНІ КРИТЕРІЇ РІЗНИХ ФОРМ ПОЛІКІСТОЗНОЇ ХВОРОБИ НИРОК У ДІТЕЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок