Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УТВОРЕННЯ ВТОРИННИХ СТРУКТУР В ПАРАХ ТЕРТЯ БОРОВМІСНІ ЕВТЕКТИЧНІ ПОКРИТТЯ – СТАЛЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УТВОРЕННЯ ВТОРИННИХ СТРУКТУР В ПАРАХ ТЕРТЯ БОРОВМІСНІ ЕВТЕКТИЧНІ ПОКРИТТЯ – СТАЛЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва:
УТВОРЕННЯ ВТОРИННИХ СТРУКТУР В ПАРАХ ТЕРТЯ БОРОВМІСНІ ЕВТЕКТИЧНІ ПОКРИТТЯ – СТАЛЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,92 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Міністерство науки і освіти України
Хмельницький національний університет
Богун Лідія Ігорівна
УДК 620.178.1: 621.891
УТВОРЕННЯ ВТОРИННИХ СТРУКТУР В ПА?РАХ ТЕРТЯ
БОРОВМІСНІ ЕВТЕКТИЧНІ ПОКРИТТЯ – СТАЛЬ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спеціальність 05.02.04 – тертя та зношування в машинах
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Хмельницький – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор
Пашечко Михайло Іванович,
Національний університет “Львівська політехніка”,
профе-сор кафедри фізики металів та матеріалознавства,
м. Львів
Офіційні опоненти – доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України
Голубець Володимир Михайлович,
Національний лісотехнічний університет України, завідувач кафедри технології матеріалів, м. Львів–
кандидат технічних наук, доцент,
Гупка Богдан Васильович,
Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пу-люя, до-цент кафедри технології машинобудування, м. Тернопіль
Провідна установа – Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра машинознавства, м. Київ
Захист відбудеться “ 12 ” жовтня 2006 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.02 при Хмельницькому національному університеті за адресою: 29016, Україна, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 3-й навчальний корпус.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Хмельницького національного університету за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 110/2.
Автореферат розіслано “ 6 ” вересня 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 70.052.02,
доктор технічних наук, професор Г. С. Калда
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасне виробництво ставить високі вимоги до під-ви-щен-ня ре-сурсу та надійності роботи машин та механізмів. Покращення цих ха-рак-те-ристик є мож-ливим за умови використання відповідних конструкційних ма-те-ріа-лів, які б оптимально по-єд-нували високу твердість, пластичність, а відповідно і зносостійкість. То-му однією з важ-ли-вих задач яка сто-їть пе-ред матеріалознавцями – підвищення три---ботехнічних ха-рак--теристик іс-ну-ючих ма-те-ріалів та покриттів або створення но-вих з наперед за-да-ними властивостями. У цьо-му напрямку перспективним є ви-ко-рис-тан-ня різ-но-ма-нітних покриттів, які можна одержувати ме-тодами плазмового та електро-ду-го-во-го на-пла--вле-ння, борування, електродуговим на-пиленням, тощо.
Великий вклад в розвиток та вивчення дифузійних покриттів внесли В.І. Пох-мур---ський Г.Н. Ду--бінін, Л.Г. Ворошнін, Г.В. Зємсков, А.Н. Мінкевич, Н.С. Гор-бу-нов, Л.С. Ля-хо-вич, і інші. Однак дифузійні покриття характеризуються під-ви-ще-ною крих-кі--стю та малою глибиною насичення (~ 100 мкм). Тому одним з пер-спек---тивних ме-то--дів вирішення цієї проблеми є нанесення на поверхню стальних де--талей ев-тек-тич-них покриттів. Важливу роль у вивченні евтектичних покриттів ві--діграли праці В.М. Го---лубця, М.І. Пашечка, В.І. Андрюшечкіна, М.В. Кіндрачука, В.В. Поз-дня-ко-ва, В.Н. Тка-чева, Л.К. Гу-щі-на, В.Д. Вітченка, І.П. Дашкової і інших дослідників, за кордоном – Г. Міури, У. Ара-кіди, У. Кондо, Г. Іди (США), П. Кербі, М. Нанді (Ве---ликобританія) і інші. У вив-че-нні процесів формування евтектичних сплавів ве--ликий вклад належить А.А. Боч-вару, як засновнику вивчення процесів ев-тек-тич--ної кристалізації К.П. Бу-ні-ну, Ю.Н. Тарану, І.М. Спірідоновій, А.К. Шуріну, Я.Н. Маліночці, В.І. Ма-зу-ру і ін-шим. В проблему прогнозування структурно-фазового стану та влас-ти-вос-тей при ство--ре-н-ні покриттів різного функціонального призначення з використанням тер-мо-ди-на-міч--ного налізу, ве-ли-кий вклад внесли вчені І.С.Куліков, Є.Ф. Вєгман, А.А. Жу-ков, В.І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УТВОРЕННЯ ВТОРИННИХ СТРУКТУР В ПАРАХ ТЕРТЯ БОРОВМІСНІ ЕВТЕКТИЧНІ ПОКРИТТЯ – СТАЛЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок