Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> мікробіологічне обгрунтування Нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властиВостей похідних тіазолідину, фурану, ХІНОліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

мікробіологічне обгрунтування Нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властиВостей похідних тіазолідину, фурану, ХІНОліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

Назва:
мікробіологічне обгрунтування Нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властиВостей похідних тіазолідину, фурану, ХІНОліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
50,20 KB
Завантажень:
245
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ім. І.І.МЕЧНИКОВА
АкадеміЇ медичних наук УКРАїНИ»
КУЦИК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 615.281:[547:835.012.1+547.789.1+579.861]
мікробіологічне обгрунтування Нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властиВостей похідних тіазолідину, фурану, ХІНОліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
03.00.07 - мікробіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук
 
Харків – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Івано-Франківському державному медичному уні-верситеті МОЗ України на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології.
Науковий консультант: доктор біологічних наук, професор, чл.-кор. НАН України, заслу-жений діяч науки і техніки України Співак Микола Якович, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболот-ного НАН Укра-їни, завідувач відділу проблем інтер-ферону та імуномодуляторів
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Дикий Ігор Леонідович, Національ-ний фарма-цевтичний університет МОЗ Украї-ни, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології
доктор медичних наук, професор Сидорчук Ігор Йосипович, Буковинський державний меди-чний університет МОЗ Украї-ни, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клі-нічної імунології, алергології та імунології
доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Палій Гордій Кіндратович, Вінницький національний меди-чний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ Украї-ни, завіду-вач кафедри мікробіології, вірусології та імунології
Захист відбудеться « _18_ » ___квітня_________ 2008 р. о __11.00__ годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 64.618.01 при ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДУ «Інститут мікробіоло-гії та імуно-логії ім. І.І.Мечникова АМН України» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16).
Автореферат розіслано « _12_ » __березня_________ 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої Вченої ради Д 64.618.01,
кандидат медичних наук, ст. н.с. С.В.Бруснік
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Локальне і глобальне поширення поліантибіотикоре-зистентних збуд-ників нозокоміальних і опортуністичних інфекцій, в тому числі метіцилі-нрезистентних S. aureus (MRSA) і коагулазо-негативних стафіло-коків (MR-CNS), є серйозною проблемою сучасної медицини (Archi-bald L. etc., 1997; Ayliffe G.A., 1997; Jesudason M.V. etc., 1997; John-son A.P. etc., 2005). Цьому явищу сприяють широке неконтрольоване застосування антибіо-тиків (зокре-ма напів-синтетичних пеніцилінів та цефалоспоринів ІІ і ІІІ поколінь), інтен-сивне використання інвазивних методів діагностики і лікування (ендо-скопії, ангіографії, катетери-зації судин і сечового міхура, інтубації трахеї, гемодіа-лізу), значне поширення серед пацієн-тів набутих імунодефіцитних ста-нів різноманітної етіології та різного ступеню тяжкості, а також недостат-ня увага персоналу до до-тримання правил протимікробного режи-му в ліку-валь-них закладах (McDonald M., 1997; Coello R. etc., 1997). Особливо гостро проблема нозокоміальних інфекцій, спри-чинених госпіта-льними шта-мами мікроорганіз-мів (передусім MRSA і MR-CNS), відчувається у відділеннях хірургічного про-філю та інтенсивної терапії (Сидоренко С.В. і співавт., 1998; Berghmans T. etc., 1997; Haddadin A.S. etc., 2002; Li J. etc., 2001; Parton M. etc., 1997; Schmitz F.J. etc., 1997; Seeberg S. і Larsson L., 1997; Takahashi S. etc., 1997; Wiktorowicz-Belzyt E. і Wojak I., 1997; Yinnon A.M. etc., 1998), в геріартрич-них та неонато-логічних стаціонарах (Bradley S.F., 1997; Fraise A.P. etc., 1997; Honjo N. etc., 1997; Kallman J. etc., 1997; Washio M. etc., 1997). За найскромнішими підрахун-ками вартість ліку-вання пацієнтів з інфекціями, спричиненими метіцилінрезис-тентними стафілококами (MRS), обходиться у 293,4$ на добу (Shannon T. etc.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Реферат на тему: мікробіологічне обгрунтування Нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властиВостей похідних тіазолідину, фурану, ХІНОліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок