Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> багатокритеріальний структурно-параметричний синтез машинобудівних конструкцій

багатокритеріальний структурно-параметричний синтез машинобудівних конструкцій

Назва:
багатокритеріальний структурно-параметричний синтез машинобудівних конструкцій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,11 KB
Завантажень:
414
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
національний університет “Львівська політехніка”
Кіндрацький Богдан Ілліч
УДК 621.001.2:519.168
багатокритеріальний
структурно-параметричний синтез
машинобудівних конструкцій
05.02.02 — машинознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Львів — 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка”
Міністерства освіти і науки України.
Науковий консультант — доктор фізико-математичних наук, професор Сулим Георгій Теодорович, Заслужений працівник освіти України, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри механіки.
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Нагорняк Степан Григорович, Заслужений винахідник України, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, професор кафедри комп’ютерного проектування верстатів і машин;
доктор технічних наук, професор Носко Павло Леонідович, Східноукраїнський національний університет, завідувач кафедри машинознавства;
доктор технічних наук, професор Гутиря Сергій Семенович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри теоретичної механіки і машинознавства.
Провідна установа — Хмельницький державний університет, кафедра машинознавства, Міністерство освіти і науки України, м. Хмельницький.
Захист відбудеться 20 травня 2004 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.06 у Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, гол. корп., ауд. 226.
З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічній бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів, вул. Професорська, 1.
Автореферат розісланий 16 квітня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Форнальчик Є. Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Однією з проблем сучасного маши-но--бу-ду-вання, яке розвивається в умовах жорсткої конкуренції та швидкого оновлення продукції, є забез-печення обрунтованого вибору оптимальних структури й пара-метрів машино--будівних конс-трук-цій (МБК), скоро-чення термі-нів їхнього розроб-лення та виготов-лен-ня, раціо-наль-ного зниження вартості, підвищення якості та конкуренто-спроможності. Найважливішими і особливо відповідальними стадіями життєвого циклу МБК є початкові стадії їхнього проекту-ван-ня. Прий-нят-і на них конструкторсько-техноло-гіч-ні рішення визначають ефектив-ність проекту зага-лом, оскільки вони обумовлюють біля 75% вартості виробу.
Сучасні засоби обчислювальної техніки і прикладне програм-ное забезпечення, зокрема такі пакети як Unigraphics, САТІА, MatLab, Mechanical Desktop 5, Mechanical 2000i, SolidWork, Pro/Engineer, COSMOS, NASTRAN, COMPAS, ПРОЧНОСТЬ та інші, дають мож-ливість швидко і якісно проаналізувати й спроекту-вати МБК практично довільної склад-ності. Однак у згаданих про-грамних продуктах подані для корис-тування лише типові матема-тичні методи оптимізації, що істотно обмежує їхні можливості, залишаючи корис-тувачеві складні проблеми оцінки отриманих резуль-татів синтезу та вибору ефек-тив-них шляхів покращання структури і співвідношення конструк-тивних параметрів майбутньої МБК.
Отже, удосконалення існуючих та розроблення нових методів багатокрите-рі-аль-ного синтезу МБК за зада-ними характерис-ти-ками на основі системного підходу до оцінки їхньої якості та конкурентоспро-мож-ності є зада-чею актуальною і надзвичайно важливою для вітчизняного машинобудування.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до цільової комплексної програми ДКНТ “Надійність” (розділ 11.18), координаційного плану з проблеми “Теорія машин і систем машин” (розділ 1.11.1.1.) і відповідає науковій тематиці кафедри деталей машин (тема „Динаміка та міцність машин циклічної дії”) та інституту інженерної механіки та транс-порту (тема „Новітні та ресурсозберігаючі технології на транспорті, в про-мис--ловості, надійність і діагностика машин, конструкцій і споруд”) Національного університету „Львівська політехніка” (наказ №10-2-07 від 10.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: багатокритеріальний структурно-параметричний синтез машинобудівних конструкцій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок