Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛIЗ ГОСПОДАРЧО-КОРИСНИХ ОЗНАК РИСУ В РIЗНИХ ЕКОЛОГIЧНИХ УМОВАХ

ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛIЗ ГОСПОДАРЧО-КОРИСНИХ ОЗНАК РИСУ В РIЗНИХ ЕКОЛОГIЧНИХ УМОВАХ

Назва:
ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛIЗ ГОСПОДАРЧО-КОРИСНИХ ОЗНАК РИСУ В РIЗНИХ ЕКОЛОГIЧНИХ УМОВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,49 KB
Завантажень:
75
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
Кiрсанова Валентина Василiвна
УДК 633.18: 631.52
 
ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛIЗ ГОСПОДАРЧО-КОРИСНИХ ОЗНАК РИСУ
В РIЗНИХ ЕКОЛОГIЧНИХ УМОВАХ
03.00.15
- генетика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
 
Херсон - 1998
Дисертацією є рукопис.
 
Робота виконана в Одеському державному сiльськогосподарському iнституті, м. Одеса
Науковий керівник: Корлюк Сергiй Сергiйович, кандидат бiологiчних наук, доцент,
Одеський державний сiльськогосподарський iнститут, ректор
Офіційниі опоненти:
Орлюк Анатолiй Павлович, доктор бiологiчних наук, професор кафедри рослинництва
Херсонського аграрного унiверситету, Лауреат державної премiї України в галузi науки i технологiї
Хангiльдiн Вiлi Васiкович, кандидат бiологiчних наук, старший науковий спiвробiтник
вiддiлу генетики та цитологiї рослин Селекцiйно-генетичного iнституту Української академiї аграрних наук
Провідна установа:Iнститут фiзiологiї рослин i генетики НАН України (м. Київ), вiддiл експериментального мутагенезу
Захист відбудеться 22 грудня 1998 р. 0 13-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 у Херсонському державному педагогічному університеті за адресою: м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного педагогічного університету за адресою: м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.
Автореферат розісланий 21 листопада 1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Губченко А.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Рис - одна з найбiльш важливих зернових
культур, цiнний дiєтичний продукт для людини. У вирiшеннi пробле
ми збiльшення виробництва зерна рису важлива роль належить сортам
як фактору, що забезпечує високi й якiснi врожаї в рiзних еколо
гiчних умовах. Тому розробка методiв пiдвищення ефективностi се
лекцiйного процессу є актуальною задачею генетичних дослiджень.
Розробка ефективної стратегiї i тактики ведення селекцiйного
процесу: добiр батькiвських форм для схрещування, визначення типу
та напрямку добору з гiбридних популяцiй можлива на основi гене
тичного аналiзу господарчо-корисних ознак.
Поряд з продуктивнiстю та її складовими ознаками у селекцiй
нiй роботi велика увага придiлятється створенню довгозерних сор
тiв рису, що мають вузьку i тонку зернiвку. Вiд розмiрiв зернiвки
залежить цiна на рис, товарнi якостi сорту. На сьогоднi накопиче
но досить суперечливi вiдомостi про успадкування довжини зернiв
ки. Тому є актуальним з'ясування закономiрностей успадкування
довжини i ширини зернiвки. Важливе значення має також з'ясування
спадковостi цих ознак у рiзних екологiчних умовах, що дозволяє
селекцiонеру планувати добiр конкретних генотипiв у даних умовах.
Мета i завдання дослiджень. Метою дослiдження встановлення
генетичної системи контролю, генетичних кореляцiйних зв'язкiв i
успадкування господарчо-корисних ознак та розробки стратегiї i
тактики пiдбору батькiвських форм для схрещування, добору з гiб
ридних популяцiй на продуктивнiсть та технологiчнi якостi зерна.
n вивчити спадковiсть господарчо-корисних ознак в системi дiа
лельних схрещувань у рiзних екологiчних умовах; n визначити за
гальну i специфiчну комбiнацiйну здатнiсть семи селекцiйно-цiнних
ознак у рiзних екологiчних умовах; n провести парний гiбридоло
гiчний аналiз популяцiй F2 ознак довжини i ширини зернiвки: n
встановити генетичний кореляцiйний зв'язок мiж довжиною зернiвки
й iншими господарсько-цiнними ознаками. n визначити перспективнi
генотипи для схрещувань та методи добору з гiбридних популяцiй.
Наукова новизна. Вперше проведено комплексне порiвняльне
вивчення закономiрностей успадкування довжини i ширини зернiвки в
рiзних екологiчних умовах у системi дiалельних схрещувань i гiб
рiдологiчним аналiзом гiбридiв F2. Виявлено варiанти i ефекти ЗКС
i СКС лiнiй i запропоновано рекомендацiї щодо їх використання в
селекцiйнiй роботi; визначено генетичну кореляцiйну залежнiсть
мiж господарчо-корисними ознаками та довжиною i шириною зернiвки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛIЗ ГОСПОДАРЧО-КОРИСНИХ ОЗНАК РИСУ В РIЗНИХ ЕКОЛОГIЧНИХ УМОВАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок