Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НОВІ ХІРАЛЬНІ ЕСТЕРИ ТА 1-АРИЛ-спіро[2,5]ОКТАН-4-ОНИ НА ОСНОВІ (+)-ІЗОМЕНТОНА В РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ СИСТЕМАХ

НОВІ ХІРАЛЬНІ ЕСТЕРИ ТА 1-АРИЛ-спіро[2,5]ОКТАН-4-ОНИ НА ОСНОВІ (+)-ІЗОМЕНТОНА В РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ СИСТЕМАХ

Назва:
НОВІ ХІРАЛЬНІ ЕСТЕРИ ТА 1-АРИЛ-спіро[2,5]ОКТАН-4-ОНИ НА ОСНОВІ (+)-ІЗОМЕНТОНА В РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ СИСТЕМАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,26 KB
Завантажень:
454
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
Друшляк Тетяна Григорівна
УДК 547.596.2[547.2905+547.642]:(544.163.2/544.164: 544.25)
НОВІ ХІРАЛЬНІ ЕСТЕРИ ТА 1-АРИЛ-спіро[2,5]ОКТАН-4-ОНИ
НА ОСНОВІ (+)-ІЗОМЕНТОНА В РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ СИСТЕМАХ
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Харків – 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Державній науковій установі “Науково-технологічний комплекс “Інститут монокристалів” Національної Академії Наук України, м. Харків
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
КУТУЛЯ ЛІДІЯ АНТОНІВНА
Державна наукова установа “Науково-технологічний комплекс “Інститут монокристалів” Національної Академії Наук України, завідувач відділу оптично активних органічних сполук
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
КОЛОС НАДІЯ МИКОЛАЇВНА
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
професор кафедри органічної хімії
доктор хімічних наук, старший науковий співробітник
КУЗЬМІН ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ
Фізико-хімічний інсти-тут ім. О.В. Богатського
Національної академії наук України, завідувач лабораторії теоретичної хімії відділу молекулярної будови
Захист дисертації відбудеться “ 12 ” жовтня 2007 р. о - 12-00 год. на засіданні спеціа--лізованої вченої ради Д 64.051.14 при Харківському націона-льному університеті імені В.Н. Каразіна за адресою: Україна, 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, аудиторія 7-80.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Україна, 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4).
Автореферат розісланий “ 11 ” вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат хімічних наук, доцент <Підпис Панченко В.Г.> Панченко В.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми визначається важливістю проблеми створення рідкокри-ста-ліч-них (РК) систем з індукованою хіральними доміш-ка-ми (ХД) спіральною надмоле-ку-лярною будовою та обумовленими нею унікальними оптичними та електро-оптич-ни-ми влас-ти--востями таких систем. Композити цього типу привер-та-ють увагу як мате-ріа-ли для створення новіт-ніх при-стро--їв РК електро-оптики. Для роз-робки матеріалів, які забез-печували б зро-с-та---ючі потреби тех-ніки, особли-вий інтерес викли-ка-ють РК компо-зиції, що вміщують по-хідні відносно дос-туп-них хі-раль--них цик-ло--гекса-но-нів. Однак, незважа-ючи на досяг-нуті успі-хи, питан-ня щодо фак-то-рів, які визна-ча-ють властивості та-ких систем, не можна вважати повні-стю зясова--ними. Тому вив-чен-ня зв’язку між моле-ку-ляр-ною струк-турою ХД та макро-скопіч-ними влас--ти-во-стя-ми РК систем, що їх вміщують, залишається акту--аль-ною фун-даментальною проб-лемою, що потре-бує пошуку но-вих хіраль-них органічних сполук та дос-лідження їх будови і властиво-стей.
Напрямки пошуку нових сполук з хіра-ль-ним скелетом 2_бен--зи-лі-ден-п-мен-тан-3-ону, поряд з продуктами їх структурної модифікації, визна-ча-лися в даній роботі, перш за все, необхідністю створення індуко-ва-них холестерич-них РК з селек-тив-ним відбит-тям світла у видимому діа-пазо-ні спектру і, відповід-но, з висо-кою кон--центра-ці-єю ХД. Бажана сумісність та дос-тат-ньо висока розчин-ність немезо-ген-них ХД у РК роз--чин-ни-ку може бути забез-пе-че-на створенням хіральних сполук, що вміщують моле-ку--ляр-ні фрагменти, структурно подіб-ні поширеним мезогенам нема-тич--ного і смек---тич-ного-С типів. З цієї точки зору при-вер-тають увагу хіральні сполуки на ос-нові (+)_ізомен-тону з естерними містковими групами в біфенільному фраг-менті. Окрім того, для от-ри--мання фотостабільних та сильнозакручуючих ХД доцільно було модифікувати 2-арилі-ден-похід-ні ізо-мен-тону шляхом заміни подвійного звязку цикло-пропановим кільцем.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-цій-на ро-бота є складовою частиною планових досліджень НТК “Інститут моно-крис-та-лів” На-ціо-нальної АН України в рамках на-ступних тем Національної АН України: ”Дослід-ження зако-номірностей впли-ву молеку-ляр-ної бу-до-ви компо-нен-тів на над-мо-лекулярну структуру та макро-ско-пічні параметри смектичних рідких крис-талів з сег-не-тоелект-рич-ними влас-ти-во-стями і сис-тем з TGB фа-зами” (“Смектик-С”, 1996–1999 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: НОВІ ХІРАЛЬНІ ЕСТЕРИ ТА 1-АРИЛ-спіро[2,5]ОКТАН-4-ОНИ НА ОСНОВІ (+)-ІЗОМЕНТОНА В РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ СИСТЕМАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок