Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Назва:
ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,61 KB
Завантажень:
170
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ“
Київський політехнічний інститут”
Стіренко Сергій Григорович
УДК 681.3.06
ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення
обчислювальних машин і систем
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
КИЇВ – 2007
Дисертація є рукописом.
Робота виконана на кафедрі обчислювальної техніки На-ціо-наль-ного тех-ніч-но-го університету України “КПI”.
Науковий керівник: | Кандидат технічних наук, доцент
Пустоваров Володимир Ілліч,
Національний технічний університет України "Ки-ївський політехнічний інститут", доцент ка-федри об-числювальної техніки
Офіційні опоненти: | Доктор технічних наук, професор
Кузьмук Валерій Валентинович,
генеральний директор інституту інформаційних
та моделюючих технологій “ІМТ” (м. Київ)
Кандидат фізико-ма-тематичних наук,
В’юн Віталій Іванович – старший науковий спів-робітник інституту проблем математичних машин і сис-тем НАН України (м. Київ)
Провідна установа: | Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, відділ спеціалізованих засобів мо-де-лю-ван--ня (м. Київ)
Захист відбудеться “4” квітня 2007 р. о 14-30 годині на засіданні спе-ціа-лі-зо--ва-ної Ради по присудженню наукового ступеня кандидата технічних наук (шифр Д26.002.02) у Національному технічному уні-вер-си-те-ті Укра-ї-ни “КПI” (04056, Київ – 56, проспект Перемоги, 37), корп. 18, ауд. 306.
Відзиви на автореферат у двох екземплярах, завірені печаткою установи, про-симо надсилати на адресу: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, вченому сек-ре-та-рю НТУУ "КПІ".
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці На-ціо-наль-ного тех.-ніч-но-го уні-верситету України “КПI” за адресою: 03056, Київ – 56, проспект Пе-ре-моги, 37.
Автореферат розісланий “2” березня 2007 р.
 
Вчений секретар спеціалізованої ради,
кандидат технічних наук, доцент М.М. Орлова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сьогоденна кон’юнктура ринку значно впливає на ско--рочення часу життя сучасних програмних засобів. Стислий термін розробки програмних продуктів не дає досить часу на підготовку технічної документації (ТД) після готової версії основного продукту. Разом з тим об-сяг такої ТД невпинно зростає, більш жорсткими стають вимоги щодо оперативності її фор-мування. Для підготовки ТД відволікаються значні інтелектуальні ресурси, обсяг яких має тенденцію до зростання. В таких умовах виникає проблема по-шуку резервів, за рахунок яких можна прискорити час розробки комплекту ТД. Оскільки природній мові властива багатозначність, яка полегшує спіл-ку-вання, але ж ускладнює її автоматизацію, пошук необхідно зосередити на се-мантично-орієнтованої (змістовній) обробки тексту.
Аналіз показує, що значну частину процесу підготовки ТД становлять опе-рації, в основі яких лежать формалізовані ме-тоди. Відповідно, існують по-тенційні можливості автоматизації та-ких опе-рації, що може стати вагомим резервом підвищення ефективності під-го-товки ТД. Існуючі на сьогоднішній день розробки в цій області (системи AuthorIT, SoDA та ін.), реалізують зміс-товну обробку текстів технічних документів лише частково і не за-без-печують можливостей автоматизованої побу-до-ви похідних текстових фраг-мен-тів. Реа-лі-за-ція таких можливостей, на основі нечітких відношень та правил до-казових пе-ретворень, дозволить підвищити рі-вень автоматизації систем підготовки та редагування ТД (СПРТД), розширити область їх ефективного засто-сування, а також зро-бити їх більш гнучкими з точки зору більш повного використання потенційних можливостей.
Розв'язанню проблеми підвищення ефективності інформаційних систем (в тому числі й спеціального призначення) приділяється постійна увага. Великий внесок у дану галузь внесли Н. Винер, Т. Виноград, Л. Заде, Н. Хомскій, Н. Амо--сов, В. Тоценко, Ю. Зайченко, В. Кузьмук, С. Теленик, й ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок