Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ

Назва:
ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,17 KB
Завантажень:
217
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
 
ВОРОНЬКО Людмила Олександрівна
УДК 35.08:17.023.36
ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ
КУЛЬТУРИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ
25.00.03 – державна служба
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – | кандидат філософських наук, доцент
ЛОГУНОВА Марія Миколаївна,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
доцент кафедри політології.
Офіційні опоненти: | доктор політичних наук, професор
ГОЛОВАТИЙ Микола Федорович, Міжрегіональна Академія управління персоналом, перший віце-президент – ректор;
кандидат наук з державного управління
ВОЙТОВИЧ Радмила Василівна,
Національна академія державного
управління при Президентові України, доцент кафедри філософії і методології державного управління.
Провідна установа – | Академія муніципального управління, кафедра державного управління і місцевого самоврядування, м. Київ.
 
Захист відбудеться “10” червня 2004 р. о 16 годині на засіданні спеціалі-зо-ваної вченої ради Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії держав-ного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий “7” травня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К.Майборода
 
Підписано до друку 30.04.2004.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,25.
Ум.-друк.арк. 1,16. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.
03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 456-94-36.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Майбутнє кожного суспільства значною мірою пов’язане зі становленням і розвитком держави, що, у свою чергу, залежить від корпусу державних службовців – компетентних, дієздатних, відповідальних професіоналів. Однак сьогодні частині кадрів державного управління та місцевого самоврядування України бракує професійної постановки й відповідального вирішення стратегічних і тактичних завдань; державним службовцям поки що притаманні: низький професіоналізм, байдужість і бюрократизм у роботі, недостатня координація дій, неякісність та несвоєчасність надання державних послуг, орієнтація скоріше на державу, ніж на громадян. Небезпечного характеру набуває зрощення державних управлінських кадрів із напівтіньовими та тіньовими бізнесовими колами Див.: Мальчин Ю., Власенко О. Кадрове забезпечення соціально-економічних та політичних перетво-рень у процесі здійснення муніципальної реформи в Україні // Місцеве самоврядування: 10 років здобутків / За ред. М.Пухтинського. – К.: Атіка, 2002. – С. 135; Іщенко О. Актуальні питання кадрової політики на сучасному етапі // Вісн. УАДУ. – 2003. – № 1. – С. 6; Кравчук Л. Адміністративна реформа в Україні: стан і перспективи // Вісн. УАДУ. – 1998. – № 1. – С. 13–14, 20; Губа О. Концептуально-методологічні підходи до дослідження проб-лем формування і реалізації кадрової політики // Вісн. УАДУ. – 2003. – № 2. – С. 289.
.
Становлення України як соціальної, демократичної, правової держави, її стратегічний курс в Європейський Союз вимагають створення ефективної системи державного управління, удосконалення підходів до формування професійної державної служби і нового типу державного службовця, оновлення змісту діяльності органів державної влади та органів місцевого самовряду-вання, гармонізації взаємовідносин між державою і громадянами. За цих умов важливим фактором удосконалення системи державного управління взагалі й державної служби зокрема є формування та розвиток культури праці державних службовців як суттєвого компонента їхньої професійної діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок