Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НОРМАТИВНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

НОРМАТИВНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Назва:
НОРМАТИВНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,71 KB
Завантажень:
140
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
ЗАГОРЕЦЬКА Олена Михайлівна
УДК 35.077 (477) “1950/2004”
НОРМАТИВНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
07.00.10 – документознавство, архівознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України
Науковий керівник: | доктор історичних наук, професор
КУЛЕШОВ Сергій Георгійович,
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, завідувач відділу документознавства
Офіційні опоненти: | доктор історичних наук, професор
ШВЕЦОВА-ВОДКА Галина Миколаївна,
Рівненський державний гуманітарний університет,
професор кафедри бібліографознавства
кандидат історичних наук
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна,
Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, в. о. директора
Провідна установа: | Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, відділ історії та теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук
Захист відбудеться 20 квітня 2005 р. о 10 год. на засіданні спеці-алі-зо-ва-ної вченої ради К .864.01 в Українському науково-дослідному інституті ар-хівної справи та документо-знавст-ва за адресою: 03110, Київ, вул. Со-лом’ян-ська, 24.
Із дисертацією можна ознайомитися у Науково-довідковій бібліотеці центральних держав-них архівів України за адресою: 03110, Київ, вул. Со-лом’янська, 24.
Автореферат розіслано “17” березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук |
С. Л. Зворський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Організація діловодства є однією з форм управлінської діяльності, що здійснюється в органах державної влади, орга-нах місцевого самовря-ду-вання, а також на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності (далі – установах). Її нормативне та науково-методичне забез-печення завжди було в центрі уваги не лише документознавців і архіво-знавців, а і суспільства в цілому, оскільки від організації діловодних процесів залежить не тільки повнота репрезентації достовірних джерел істо-ричної інформації в архівах, а й якість керування будь-якою установою.
В останнє десятиліття організація діловодства в Україні зазнала кар-ди-нальних змін, пов’язаних з процесами державотворення, формуванням влас-ної законодавчої бази, реорг-ані-зацією економічної інфраструктури, впровад-женням новітніх інформаційних технологій, впливом міжнародного досвіду з керування документацією тощо. Зокрема, розпочато створення вітчизняної нормативно-правової та методичної бази, що має регламентувати і забез-пе-чувати раціо-на-ль-не здійснення процесів документування управ-лінської інфор-мації та організації роботи зі службовими документами в уста-нові, започат-ко-вано й розгорнуто діяльність наукових інституцій, спрямовану на наукове опрацювання проблем організації діловодства (переважно у тісному зв’язку з проблемами організації архівної справи). Важливість такої діяльності зас-відчує пильна увага міжнарод-ного співтовариства до вирішення питань на-у-кової організації процесів керу-вання документацією й, зокрема, прий-нят-тя відпо-відного між-на-родного стан-дарту – ISO 15489-2001 “Information and documenta-tion. Records management”.
Розу-міння сучасного стану організації діловодства в Україні, його тради-цій-них форм та можливостей впровадження у ньому інновацій має спиратися на науковий аналіз розвитку цієї сфери у попередній історичний період. Це доз-волить не тільки простежити динаміку проблем, що виникали у роботі служб діловодства установ, і завдань, окреслюваних того-часними нормативними доку-ментами, ознайомитися зі змістом рекомендованих методик з організації діло-вод-них проце-сів та їх впровадженням в Україні, але й визначити, що пози-тивного і нега-тив-ного було у тих процесах, який досвід був набутий у сфері діловодства за остан-ні півстоліття.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: НОРМАТИВНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок