Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Економічні і організаційні важелі регуляторної політики розвитку туризму

Економічні і організаційні важелі регуляторної політики розвитку туризму

Назва:
Економічні і організаційні важелі регуляторної політики розвитку туризму
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,42 KB
Завантажень:
133
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОЛЮГА В’ячеслав Олексійович
УДК 338.48:332.14
Економічні і організаційні важелі
регуляторної політики розвитку туризму
Спеціальність: 08.02.03 –
Організація управління, планування
і регулювання економікою
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Ужгород – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України
Науковий керівник: | академік НАН України,
доктор економічних наук, професор
Долішній Мар’ян Іванович,
Інститут регіональних досліджень НАН України, директор
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Євдокименко Валерій Кирилович,
Чернівецький національний університет,
завідувач кафедри;
кандидат економічних наук,
Мацола Василь Іванович,
Ужгородський національний університет,
професор кафедри
Провідна установа: | Львівський національний університет
імені Івана Франка МОН України,
кафедра економіки підприємства
Захист дисертації відбудеться 21 березня 2005 року о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.61.051.02 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Ужгородському національному університеті за адресою: 88000, м. Ужгород, пл. Народна, 3, ауд. 41.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ужгородського національного університету за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 6.
Автореферат розісланий 19 лютого 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент |
О.Г.Чубарь
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Характерною рисою трансформаційних процесів, які відбуваються в економіці України, є активізація діяльності підприємств рекреаційно-туристичного комплексу. Дедалі більшого значення набуває науково обґрун-товане формування сприятливого фінансово-економічного, правового і інформаційного сере-до--вища з метою стимулювання розвитку туризму в реґіонах України.
Особливо актуальним у сучасних умовах є алгоритм розробки, обґрун-ту-вання та прийнят-тя управлінських рішень, удосконалення методів організацій-ного та фінан-со-во-ресурсного за-безпе-чення розвитку туризму як на макро-, так і на мікрорівні. Активізація діяльності підпри-ємств туризму повинна ґрунтуватися на розширенні мо-ж-ли-востей реґі-о-нального управління інве-с-ти-ційними процесами у зазначеному напрямі та поєд-нання ефективного державного регу-лю-ван-ня еконо-міки з ринковою саморе-гу-ляцією.
Проблеми й особливості розвитку туризму знайшли своє відо-бра-жен-ня у науко-вих дослідженнях: передумови виникнення, принципи функціо-нування під-при-ємств рекреа-цій-но-туристичного комплексу, класифікація їх форм і видів, організа-ція ді-яль-ності у ринко-вих умовах, ме-то-дологія розробки і реалізації державної та реґіо-нальної туристичної політики, особливості обліку та аналізу ре-зуль-татів робо-ти, планування фінансово-господарської ді-яль-ності, світовий до-с-від організації туризму висвітлені у наукових працях таких вітчизняних і зару-біж-них уче-них як В.Азара, К.Бо-ри-сова, Дж.Боузна, В.Глава-ць-кого, Л.Гринів, Б.Да-ни--ли-шина, М.Долішнього, В.Євдо-ки-менка, І.Зорі-на, В.Квартальнова, В.Кифяка, Ф.Котлера, В.Крав-ціва, О.Любіцевої, Дж.Май-кенза, В.Мацо-ли, А.Мельник, В.Мікловди, Н.Неда-ш-ків-ської, М.Нудель-мана, В.Пав-лова, Г.Па-пі-ряна, М.Пітюлича, В.Сеніна, С.Харічкова, О.Шаблія, І.Школи та інших.
В Україні висвітлені далеко не всі питання стосовно сучасних теоре-ти-ко-мето-доло-гічних та прикладних засад активізації діяльності підприємств рекреа-ційно-ту-рис-тич-ного комплексу. Існує потре-ба у поглибле-ному науково-му дослід-женні теоре-тичних аспектів формування методики організа-ційного та фі-нан-сово-ресурсного забезпе-чення розвитку туризму на загаль-но--державному та реґіональному рівнях, визначенні пріори-тетів та окре-с--ленні шля-хів підвищення ефективності управління комплексним викорис-танням багатого рекреацій-но-туристичного по-тен-ціа-лу реґіонів України.
Одним із ефективних важелів ринкового регулювання розвит-ку ту-риз-му є удосконалення механізмів фінансово-кредитної підтрим-ки суб’єктів госпо-дарю-вання га-лу-зі, залучення ін-ве-с-тицій для пожвав-лення їх діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: Економічні і організаційні важелі регуляторної політики розвитку туризму

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок