Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПЕЧЕЙ НА ОСНОВІ РЕГЕНЕРАТИВНИХ ПАЛЬ-НИ-КО-ВИХ ПРИСТРОЇВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПЕЧЕЙ НА ОСНОВІ РЕГЕНЕРАТИВНИХ ПАЛЬ-НИ-КО-ВИХ ПРИСТРОЇВ

Назва:
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПЕЧЕЙ НА ОСНОВІ РЕГЕНЕРАТИВНИХ ПАЛЬ-НИ-КО-ВИХ ПРИСТРОЇВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,84 KB
Завантажень:
210
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національна ака-демія на-ук Ук-раїни
Інститут га-зу
Алексєєнко Віктор Васильович
УДК 662.95 + 66.042.886
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПЕЧЕЙ НА ОСНОВІ РЕГЕНЕРАТИВНИХ ПАЛЬ-НИ-КО-ВИХ ПРИСТРОЇВ
Спеціальність 05.14.06 – технічна те-п-лофізика і про-ми-сло-ва
те-п-ло-енер-ге-ти-ка
АВ-ТО-РЕ-ФЕ-РАТ
ди-сер-тації на здо-бут-тя нау-ко-во-го сту-пе-ня
кан-ди-да-та технічних на-ук
 
Київ – 2004
Ди-сер-тацією є ру-ко-пис.
Ро-бо-ту ви-ко-на-но у відділі про-блем про-ми-сло-вої те-п-ло-техніки Інституту
га-зу НАН Ук-раїни
Нау-ко-вий керівник: кандидат технічних на-ук, провідний науковий співробітник
Сезоненко Борис Дмитрович , Інститут га-зу НАН України.
Офіціальні опо-нен-ти: док-тор технічних на-ук, старший науковий співробітник
Хвастухін Юрій Іванович, Інститут газу НАН України,
завідувач відділу шарових процесів;
кан-ди-дат технічних на-ук, доцент Єрьомін Олександр Олегович, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ.
Провідна ус-та-но-ва: Національний технічний Університет України “Київсь-кий політехнічний інститут”, кафедра теоретичної та промислової тепло-тех-ніки та кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростан-цій, м.Київ.
За-хист відбудеться “ ” 2004 р. о___го-дині на засіданні спеціалізованої вче-ної ра-ди Д 26.255.01 в Інституті га-зу НАН Ук-раїни за ад-ре-сою: 03113 Київ, вул. Дег-тярівська, 39.
З ди-сер-тацією мож-на оз-най-о-ми-тися у бібліотеці Інституту га-зу НАН Ук-раїни за ад-ре-сою: 03113 Київ, вул. Дег-тярівська, 39.
 
Ав-то-ре-фе-рат розісланий “ ” 2004 р.
Вче-ний сек-ре-тар
спеціалізованої вче-ної ра-ди,
кан-ди-дат технічних на-ук Ільєнко Б.К.


ЗА-ГАЛЬ-НА ХА-РАК-ТЕ-РИ-СТИ-КА РО-БО-ТИ
Актуальність теми. Енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 3–4 рази вище, ніж у країнах Європейського Союзу. Одним з найбільш великих енергоємних сегментів вітчизняної промисловості є парк плавильних і нагрівальних печей. У більшості випадків для їхнього опалення використовується імпортне паливо – природний газ.
Низька теплова ефективність промислових печей у різних галузях промисловості обумовлена недосконалістю систем опалення, зокрема, відсутністю або недостатньою ефективністю систем утилізації теплоти продуктів згоряння, що відходять.
Основним засобом зниження енергоємності процесів термообробки і плавлення є ефективна утилізація теплоти газів, що відходять.
Утилізація теплоти відхідних продуктів згоряння в промисловій теплотехниці може здійснюватися шляхом нагрівання сировини або матеріалів, підігріву повітря для горіння, одержання пари або електроенергії.
З теплотехнічної точки зору найбільш ефективним є підігрів матеріалу, але такий спосіб дуже специфічний і рідко застосовується через технологічні особливості процесів. Найбільш розповсюдженим є підігрів повітря горіння в рекуператорах і регенераторах. Регенеративний підігрів повітря більш ефективний у порівнянні з рекуперативним, тому що забезпечує більш глибоку утилізацію вторинної теплоти.
Цей метод досить розповсюджений, в основному, стосовно до агрегатів великої одиничної потужності – повітронагрівачів доменних печей, мартенівських, скловарних печей, нагрівальних колодязів.
Останнім часом одержують поширення регенеративні пальники, що поєднують у єдиному конструктивному комплексі малогабаритний регенератор-повітропідігрівач і паливоспалюючий пристрій.
Регенеративні пальники мають підвищену теплову ефективність і меншу металоємність у порівнянні з іншими конструкціями. Це обумовлено значною інтенсифікацією теплопередачі за рахунок застосування насипної насадки з розвинутою питомою поверхнею нагрівання.
Використання регенеративних пальників як універсального теплоутилізатора в системах опалення є одним із пріоритетних шляхів зниження питомих витрат енергії для численних типів нагрівальних і плавильних печей, що працюють у різних галузях промисловості України.
Широке застосування регенеративних пальників у сучасних системах опалення промислових печей стримується недостатньою розробкою теорії малогабаритних регенеративних короткоциклових теплообмінників та відсутністю інженерних методів їхнього розрахунку; недостатньою вивченістю можливостей застосування різних матеріалів для насадок і послідовності їхнього набору; практично відсутністю екологічних складових досліджень, що досить важливо, оскільки з підвищенням рівня підігріву повітря збільшуються температури горіння і, як наслідок, викиди оксидів азоту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПЕЧЕЙ НА ОСНОВІ РЕГЕНЕРАТИВНИХ ПАЛЬ-НИ-КО-ВИХ ПРИСТРОЇВ

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок